Červenec

1. července

Svátek nejvzácnější Krve našeho Pána Ježíše Krista. Na hoře Nebo uložení svatého Árona, prvního kněze levitského řádu. Ve Vienne ve Fràncii biskup sv. Martina, žáka apoštolů. V Sinuésse v Kampánii svatých mučedníků biskupů Kasta o a Sekondina. V Anglii svatých...

číst více

2. července

Navštívení Panny Marie u Alžběty. V Římě na Via Aurélia svatých mučedníků Procesa a Martiniána, které sv. Petr Apoštol pokřtil Mamerninském vězení a vytrpěli pod Nerem zranění na ústech, skřipec, bití žilami, holemi, mučení plamenem a štíry a byli nakonec sťati mečem,...

číst více

3. července

V Římě svatého Lva II. papeže a vyznavače, který již v prvním roce svého pontifikátu, plného zásluh, odešel do nebe. V Chiusi v Toskánsku si korunu mučednictví zasloužili svatí mučedníci Irenej jáhen a Mastiola matrona, kteří byli za císaře Aureliána týráni různými a...

číst více

4. července

V Estremozu v Portugalsku svaté Alžběty vdovy, portugalské královny, kterou jako proslulou ctností a zázraky zapsal papež Urban VIII. do seznamu svatých. Její svátek se na příkaz papeže Innocence XII. slaví osmého dne tohoto měsíce. Svatých proroků Ozéaše a Hagea. Na...

číst více

5. července

5. července Svatých bratří vyznavačů Cyrila mnicha a Metoděje biskupa, apoštolů Slovanů a patronů Evropy. Mimo Českou republiku se tento svátek připomíná 7. července V Kremoně v Lombardii, sv. Antonína Marii Zaccaria vyznavače, zakladatele barnabitů sv Pavla a...

číst více

6. července

V Jerusalémě sv proroka Izaiáše, který za vlády krále Manase zemřel, rozřezaný na dvě části a byl pohřben pod dubem Rogel, poblíž proudu vod. Ve Fiesole v Toskáně, sv. Romula, biskupa a mučedníka, žáka blahoslaveného Petra Apoštola, který byl poslán kázat evangelium,...

číst více

7. července

V Římě svatých mučedníků Klaudia, kancléře, Nikostrato, prvního z notářů, manžela blahoslavené mučednice Zoy, Kastoria, Viktorina a Sinforiána, kteří byli sv. Šebastiánem přivedeni k víře v Krista a pokřtěni blahoslaveným knězem Polykarpem. Zatímco se zabývali...

číst více

8. července

Svaté Alžběty vdovy, portugalské královny, která odešla do nebeského království 4. července. V Malé Asii svatého Aquila a jeho manželky Priscily, o nichž se zmiňují Skutky apoštolů. V německém Würtzburgu biskupa sv. Chiliána, který byl poslán římským papežem, aby...

číst více

9. července

V Římě v Aquae Salviae svatých mučedníků Zena a deseti tisíc dvou set tří dalších. V Gortině v Kándii l sv. Cyrila biskupa, který byl při pronásledování Décia pod správou Luccia uvržen do plamenů, a poté, co oheň spálil pouze pouta a on zůstal nezraněný, byl soudcem z...

číst více

10. července

V Římě umučení sedmi svatých bratří mučedníků, synů sv. Felicity mučednice. Jsou to: Januárius, Felix, Filip, Silvan, Alexandr, Vitále a Marciál. Stalo se tak za císaře Antonína a městského prefekta Publia. Z nich Januarius poté, co byl zbit pruty a rozdrásán ve...

číst více

11. července

V Římě svatého Pia I., papeže, korunovaného palmou mučednictví za pronásledování Marka Aurelia Antonína. V Bergamu sv. Jana biskupa, zabitého Ariány za obranu katolické víry. V Sidě v Pamfylii svatého Kyndea kněze, který za císaře Diokleciána a správce Stratonika byl...

číst více

12. července

V klášteře Passigna no poblíž Florencie sv. Jana Gualbérta opata, zakladatele vallomrosiánského řádu. V Lodi v Lombardii svatých mučedníků Nábora a Felixe, kteří za pronásledování Maximiana po různých mukách byli sťati. Jejich těla blahoslavená Savina převezla do...

číst více

13. července

V Římě sv. Anakléta, papeže a mučedníka, který zatímco sv. Klement vládl v Boží církvi, ozdobil ji slavným mučednictvím. V Bambergu svatého Jindřicha I. římského císaře a vyznavače, který s manželkou sv. Kunhutou zachovávali trvalé panenství, a přiměl svatého Štěpána,...

číst více

14. července

Sv. Bonaventury z Řádu menších bratří, kardinála a biskupa v Albanu, vyznavače a učitele církve, který následujícího dne odešel k Pánu. V Římě byl do počtu svatých zapsán svatý Kamil de Lellis, kněz a vyznavač, zakladatel řádu kamiliánů, duchovních služebníků...

číst více

15. července

Svatého Jindřicha I., římského císaře a vyznavače, jehož narození pro nebe si připomínáme třináctého tohoto měsíce. V Liónu ve Francii uložení svatého Bonaventury, kardinála a biskupa z Albána, vyznavače a učitele církve z Řádu minoritů, velmi proslulého naukou a...

číst více

16. července

Svátek Panny Marie z hory Karmel. V Sebastě v Arménii svatých mučedníků Atenogena biskupa a deseti jeho učedníků za císaře Diokleciána. V Tréviru sv. Valentina, biskupa a mučedníka. Ve španělské Kordově svatého Sisenanda, levity a mučedníka, kterého pro víru v Krista...

číst více

17. července

V Římě sv. Alexia vyznavače, syna senátora Eufemiana. O svatební noci odešel z domova a nechal svou nevěstu nedotčenou a až po dlouhém putgování se vrátil do Říma, s novým uměním jak pohrdat světem; zůstal po sedmnáct let nepoznaný ve svém rodném domě, kde žil a...

číst více

18. července

Sv. Kamila z Lellis, kněze a vyznavače, jehož úmrtí si připomínáme čtrnáctého tohoto měsíce. V Tivoli svaté Sinforósy, manželky sv Getulia mučedníka, matky sedmi dětí, jmenovitě , Juliána, Nemsia, Primitiva, Justina, Stattea a Evžena. Tato matka byla za císaře...

číst více

19. července

Svatého Vincence z Pauly kněze a vyznavače, zakladatele kongregace Lazaristů a dcer lásky, nebeského patrona všech charitativních sdružení, který zesnul v Pánu 28. září. V Kolossi ve Frýgii svatého Epafry, kterého svatý apoštol Pavel nazývá společníkem ve vězení....

číst více

20.července

Svatého. Jeronýma Emilianiho,Vyznavače zakladatele kongregace »Somaska«, nebeského patrona všech sirotků a opuštěné mládeže; spočinul v Pánu 8. února. V Antiochii umučení svaté Markéty panny. Na hoře Karmel svatého proroka Eliáše. V Judsku blahoslaveného Josefa,...

číst více

21. července

Svatého Vavřince z Brindisi vyznavače a učitele církve z řádu minoritů, který následujícího dne odešel do nebe V Římě svaté Praxedy panny, která poučena o kultu panenské čistoty a o božském zákoně, vytrvale se věnovala bdění, modlitbám a půstu, až  spočinula v...

číst více

22. července

Poblíž francouzské Marseille sv. Máří Magdalény, z níž Pán vyhnal sedm démonů, a která si jako první zasloužila spatřit samotného Spasitele, když vstal z mrtvých. Ve Filipínách v Makedonii sv. Sintichy, o které zmiňuje požehnaný Apoštol. Pavel. V Ankaře v Galácii...

číst více

23. července

V Ravenně biskupa svatého Apolináře, který byl v Římě vysvěcen apoštolem Petrem a vyslán do Ravenny, snášel různá utrpení pro víru Kristovu; kázáním evangelia v Emilii zrušil mnoho kultů modloslužby; nakonec se vrátil do Ravenny a pod císařem Vespasiánem získal...

číst více

24. července

Vigilie svatého Jakuba apoštola. V Tiru, poblíž jezera Bolséna, v Toskánsku, sv. Kristiny, panny a mučednice. Vzhledem k tomu, že tato panna, věřící v Krista, rozbila zlaté a stříbrné modly svého otce a rozdala fragmenty chudým, byla na příkaz samotného otce mnoha...

číst více

25. července

Sv. apoštola Jakuba staršího, bratra blahoslaveného Jana Evangelisty: o svátcích Velikonoc byl sťat na příkaz Heroda Agrippy jako první mučedník mezi apoštoly. Jeho posvátné kosti byly tento den přeneseny z Jerusaléma do Španělska a uloženy na jeho krajních hranicích,...

číst více

26. července

Skonání svaté Anny, která byla matkou Neposkvrněné Panny Marie, Matky Boží. Ve Filipách v Makedonii svatého Erasta, kterého tam jako biskupa stanovil blahoslavený apoštol Pavel a byl zde korunován mučednictvím. V Římě na Via Latina svatých mučedníků Sinfrónia,...

číst více

27. července

Sv. Pantaleona, , který byl pro víru v Krista císařem Maximiánem mučen na skřipci a pálen pochodněmi, ale uprostřed těchto bolestí ho uklidnilo zjevení Pána, a nakonec proboden mečem získal mučednickou palmu. V Biscéglii v Apulii svatých mučedníků biskupa Maura,...

číst více

28. července

Miláně svatých mučedníků Nazária a Celsa, který jako dítě za divokého pronásledování Nerona, byl od Anolin po dlouhou dobu mučen a týrán ve vězení, až by usmrcen mečem. V Římě svatého Viktora I. papeže a mučedníka. Ve stejný den svatého Inocence I. papeže a vyznavače,...

číst více

29. července

V Taraskoně, v Galileji Narbonské svaté Marty panny, sestry blahoslavených Lazara a Marie Magdalény, která ve svém domě hostila našeho Pána. V Římě na Via Aurélia svatého Felixe II. papeže a mučedníka, kterého ariánský císař Konstantius vypověděl z jeho sídla za to,...

číst více

30. července

V Římě byli svatých mučedníků Abdona a Sennena, Peršanů, kteří za Décia p řetězy dopraveni do Říma byli pro víru v Krista nejprve zbiti olověnými důtlami a poté usmrcení mečem. V Assisi v Umbrii, mučedníka svatého Rufina. V africkém Tuburbium Lucernarium umučení...

číst více

31. července

V Římě svatého Ignáce, kněze a vyznavače, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, muže proslulého svatostí a zázraky a nejnáročnějším šířením katolické víry po celé světě. Papež Pius XI. ho jmenoval nebeským patronem všech duchovních cvičení. V Miláně svatého Kalimera...

číst více