Modlitby ke mši svaté

Před koncilem visely nad klekátkem v každé sakrisii

     MODLITBA SVATÉHO AMBROŽE PŘEDE MŠÍ SVATOU

Pane Ježíši Kriste, s úctou a bázní přistupuji k oltáři tvé svaté hostiny jako hříšný člověk, který nespoléhá na své zásluhy, ale důvěřuje ve tvé milosrdenství. Vždyť mé srdce i tělo je poskvrněno mnoha hříchy, nebyl jsem náležitě opatrný ve svých myšlenkách a slovech. Proto mě, milosrdný Bože a vznešený Majestáte jímá úzkost a utíkám se k Tobě jako zdroji milosrdenství, spěchám pod tvou ochranu, abych byl uzdraven a vzývám jako Spasitele Toho, před kterým jako Soudcem neobstojím a ukazuji se studem své rány. Bojím se pro množství a tíži svých hříchů, ale důvěřuji ve tvé milosrdenství, které je bez mezí. Shlédni na mě ve svém milosrdenství, Pane Ježíši Kriste, věčný Králi, který jsi byl jako Bůh a člověk za člověka ukřižován. Vyslyš mě, který v Tebe skládám svou důvěru, smiluj se nade mnou, plným hříchů a bídy, neboť jsi nevyčerpatelným pramenem smilování. Buď pozdravena, vznešená oběti, přinesená na dřevu kříže za mne a za celý lidský rod. Buď pozdravena, vznešená a nejdražší Krvi, která prýští z ran ukřižovaného Ježíše Krista a smývá hříchy celého světa. Rozpomeň se na svého tvora, kterého jsi vykoupil svou Krví. Lituji svých hříchů a chci napravit, co jsem spáchal. Vzdal ode mne, nejdobrotivější Otče, všechny mé nepravosti a hříchy, abych očištěn na duši i na těle byl hoden zakusit Sancta sanctorum. A dopřej mi, aby toto svaté požívání tvého Těla a Krve, ke kterému chci přistoupit, i když jsem toho nehoden, bylo pro mě odpuštěním mých hříchů, dokonalým očištěním vin, obnovením dobrých tužeb, podporou spásných skutků, ve kterých máš zalíbení, a bezpečnou ochranou duše i těla před nástrahami mých nepřátel. Amen


MODLITBA SVATÉHO TOMÁŠE AKVINSKÉHO PŘEDE MŠÍ SVATOU

Všemohoucí věčný Bože, hle, přistupuji k svátosti tvého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista; přistupuji jako nemocný k lékaři života, jako nečistý ke zdroji milosrdenství, jako slepý k světlu věčného jasu, jako ubožák a chudák k Pánu nebe a země. Prosím přemíru tvé nesmírné štědrosti, abys uzdravil mou chorobu, smyl mou ošklivost, osvítil mou slepotu, obdaroval mou chudobu a oděl mou nahotu, abych Chléb andělů, Krále králů, Pána pánů přijímal s takovou úctou a pokorou, s takovou zkroušeností a zbožností, s takovou čistotou a vírou, s takovým předsevzetím a úmyslem, jak se sluší k tvé slávě a k spáse mé duše. Dej mi, prosím, abych přijal nejen způsoby Pánova Těla a Krve, ale také podstatu a sílu této svátosti. Nejdobrotivější Bože, dej, abych Tělo tvého jednorozeného Syna Ježíše Krista, počaté v Marii Panně, přijal tak, abych zasloužil být přivtělen k jeho mystickému Tělu a započten mezi jeho údy. Nejmilovanější Otče, dopřej mi, abych tvého milovaného Syna, kterého chci nyní zahaleného přijmout jako posilu na cestě, mohl jednou věčně nazírat tváří v tvář. Jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého Bůh po všechny věky věků. Amen.

DĚKOVNÁ MODLITBA PO MŠI SVATÉ SVATÉHO TOMÁŠE AKVINSKÉHO


Díky ti vzdávám svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, že jsi mě hříšného a nehodného svého služebníka bez jakýchkoliv mých zásluh, jen pro své milosrdenství nasytil předrahým Tělem a Krví svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. A prosím, aby mi toto svaté přijímání nebylo k odsouzení, nýbrž spásným přispěním a milostí. Ať je pancířem víry a štítem dobré vůle. Ať odstraní vášně, uhasí žádostivost a chlípnost, rozmnoží lásku a trpělivost, pokoru a poslušnost a všechny ctnosti; ať je pevnou ochranou před nástrahami všech nepřátel, jak viditelných, tak neviditelných, ať je utišením všech hnutí tělesných i duchovních, bezpečným spočinutím v tobě a šťastným dovršením mého života. A prosím tě, abys mě hříšníka dovedl k oné nevýslovné hostině, kde spolu se svým Synem a Duchem svatým jsi pro své svaté úplným nasycením, věčnou radostí, svrchovanou líbezností a dokonalým štěstím. Amen.


        DĚKOVNÁ MODLITBA SVATÉHO BONAVENTURY

Probodni, nesladší Ježíši, mé nitro a mou duši nejlíbeznější a spásou ranou své lásky, pravou, jasnou, apoštolskou nejsvětější láskou, aby moje duše prahla a dychtila jen pro tvých síních, chtěla se uvolnit a být s tebou. Dej, ať moje duše touží po tobě, andělském Chlebu, občerstvení svatých duší, našem každodenních pokrmu, přepodstatněném, obsahujícím všechnu sladkost a chuť a všechno příjemné potěšení. Kéž mé srdce vždy hladoví po tobě, na kterého andělé prahnou ustavičně patřit, a ať naplňuješ nitro mé duše, aby žíznila po tobě jak prameni života, zdroji moudrosti a vědění, prameni věčného světla, řece rozkoše a hojnosti domu Božího. Ať vždy o tebe prosí, hledá a nalézá tě, k tobě tíhne, k tobě spěje, rozjímá o tobě, hovoří o tobě a všechno koná k tvé chvále a slávě tvého jména s pokorou a skromností, se zalíbením a potěšením, s lehkostí a zanícením a vytrvalostí až do konce; abys byl jen ty mou nadějí, veškerou mojí důvěrou, mým bohatstvím, mojí rozkoší, mojí příjemností, mojí radostí, mým pokojem a spočinutím, mým mírem, mou líbezností, mou vůní, mou sladkostí, mým pokrmem, mým občerstvením, mým útočištěm, mou pomocí, mou moudrostí, mým podílem, mým vlastnictvím, mým pokladem, ve kterém jsou má duše a mé srdce pevně a nezměnitelně zakořeněny. Amen.

                                                                                               MIssale Romanum