Březen

1. března

V Římě dvou set šedesáti mučedníků, kteří byli pro Kristovo jméno odsouzeni Kaudiem, nejdříve k dolování písku před bránou Salaria a poté je vojáci v amfiteátru pobili. Podobně skonali svatí mučedníci Lev, Donát, Abondancius, Nicefor a dalších devět. V Marseille ve...

číst více

2. března

V Římě na Via Latina, svatých mučedníků Jovina a Basilea, kteří trpěli za císařů Valeriána a Galliéna. Podobně v Římě bylo mnoho svatých mučedníků, kteří byli za císaře Alexandra a prefekta Ulpiána dlouho mučeni a nakonec odsouzeni k smrti. V Cesaréi v Kapadócii...

číst více

3. března

V Cesarei v Palestině, svatých mučednícků, vojáka Marina a Astèria z dob Valeriánova pronásledování. První, který byl svými společníky obviněn jako křesťan,a na otázku soudce se velmi hlasitě přiznal, že je křesťanem, obdržel korunu mučednictví, když mu byla uřezána...

číst více

4. března

Ve Vilně na Litvě, blahoslaveného Kazimíra vyznavače, syn krále Kazimíra, kterého papež Lev X. připsal do počtu svatých. V Římě na Via Appia svatého Lucia Prvního, papeže a mučedníka, kterého při pronásledování za Valeriána pro víru v Krista poslali nejprve do exilu,...

číst více

5. března

V Antiochii památka svatého mučedníka Foka. Po mnoha zraněních, která utrpěl pro jméno Vykupitele, šťastně zvítězil nad starodávným hadem. To je i dnes potvrzeno národům tímto zázrakem: pokud někdo kousne hadem, jakmile se s vírou víry dotkne dveří baziliky mučedníka,...

číst více

6. března

Svatých mučednic Perpetuy a Felicity, kteří následujícího dne obdržely od Pána slavnou korunu mučednictví. V Tortóně sv. Marciána, biskupa a mučedníka, který byl korunován pro slávu Krista za císaře Trajána. V Nicomédii svatých mučedníků Viktora a Viktorina, kteří zde...

číst více

7. března

7. března V klášteře Fossanova poblíž Terraciny v Kampánii zesnul v Pánu sv. Tomáš Akvinský, vyznavač a učitel církve z řádu kazatelů, velmi proslulý původem, svatostí života a teologií, kterého papež Lev XIII. prohlásil za nebeského patrona všech katolických škol. V...

číst více

8. března

8. března V Granadě ve Španělsku svatého Jana z Boha, vyznavače, zakladatele řádu Milosrdných bratří, který se proslavil svou láskou vůči chudým a svým sebepohrdáním. Papež Lev XIII. ho prohlásil za nebeského patrona všech nemocnic a nemocných. V Nikomédii sv...

číst více

9. března

V Římě sv. Františky vdovy proslulé vznešeným rodem svatostí života a darem zázraků. Poblíž Sebaste v Arménii umučení čtyřiceti svatých vojáků z Kapadócie, kteří v době císaře Licinia, pod velením Agricolaa, po mučení v okovech v ohavných vězeních a poté, co jejich...

číst více

10. března

Svatých čtyřiceti mučedníků, jejichž narození pro nebe je připomínáno předchozí den. V Apamée ve Frýgii svatých mučedníků Káia a Alessandra, kteří (jak píše Apollinář, biskup z Gerapoli v knize proti kacířům Catafrigi) za pronásledování Marca Antonina a Lucia Vera...

číst více

11. března

V Sardách svatého Euthymia biskupa, který byl kvůli kultu svatých obrazů poslán do exilu ikonoklastickým císařem Michalem, a nakonec za vlády Theofila byl barbarsky zbičovanán volskými žilamo a naplnil tak mučednictví. V Kordově ve Španělsku si svatého Euloga kněze a...

číst více

12. března

12. března V Římě, sv. Řehoře I., papeže, vyznavače a význačného učitele církve, který byl za své obdivuhodné skutky a za to, že obrátil Anglii na víru Kristovu, nazýván Velikým a nazván anglickým apoštolem. Na stejném místě uložení sv. Inocence I. papeže a vyznavače....

číst více

13. března

Ve španělské Kordově svatých mučedníků kněze Ruderika a Solomona. V Nicomédii, svatých mučedníků Makedonia, jeho manželky Patricie a  dcery Modesty. V Nicei v Bithynii svatých mučedníků Teuseta a Orreho, jeho syna, Theodora, Ninfodora, Marka a Arábie; všichni...

číst více

14. března

V Římě, na Kampo Veráno, sv. Lva, biskupa a mučedníka. Stejně tak v Římě čtyřiceti sedmi svatých mučedníků, kteří byli pokřtěni blahoslaveným apoštolem Petrem, když byl držen ve Mamertínském vězení spolu s apoštolem Pavlem, kde byli drženi devět měsíců; tito vytrvali...

číst více

16. března

V Římě umučení sv. Cyriaaa jáhna, ktrého po dlouhých utrpeních ve vězení pokropili vroucí smolou a natáhli na skřipec a zbili holemi a nakonec spolu s Largem a Smaragdem a dvaceti dalšími byl na příkaz Maximiana aťat. Svátek svatých Cyriaka, Larga a Smaragda se však...

číst více

17. března

Ve městě Down v Irsku, svatého Patrika, biskupa a vyznavače, který jako první ohlašoval Krista na tomto ostrově, zářil velkými zázraky a ctnostmi. V Jeruzalémě svatého Josefa z Arimatie, který byl vznešeným dekurionem a stal učedníkem Páně; ve své nové hrobce pochoval...

číst více

18. března

V Jerusalémě zesnul v Pánu sv. Cyril Jeruzalémský biskup, vyznavač a učitel církve, kterého Arius pro víru těžce urážel a několikrát vyloučil ze své církve a který byl proslulý svou svatostí. Z jeho víry vzešel První konstantinopolský ekumenický koncil, na...

číst více

19. března

V Judei, svatého Josefa, snoubence Panny Marie, vyznavače, který byla podle slibů a modliteb celého katolického světa byl prohlášen za Ochránce univerzální církve. V Sorentu svatých mučednícků Quinta, Quintilla, Quartilla a Marka a dalších devíti . V. Nicomédii...

číst více

20. března

V Judsku sv. Jáchyma, otce neposkvrněné Panny a Matky Marie, vyznavače. Jeho svátek se však slaví 16. srpna srpna. V Asii svatého Archippa, společníka svatého Pavla Apostola, který se o něm zmiňuje v listech Filemonovi a Kolosanům. V Sýrii svatých mučedníků Pavla,...

číst více

21. března

Na Monte Cassino, svatého Benedikta opata, který obnovil a nádherně rozšířil na Západě mnišskou téměř zaniklou kázeň. Jeho život, slavný ctnostmi a zázraky, sepsal blahoslavený papež Řehoř. V Katanii na Sicílii výročí úmrtí svatého Birilla, který byl...

číst více

22. března

V Narbóně ve Francii sv Pavla biskupa, žáka apoštolů, o kterém se říká, že byl jako prokonsul Sergej Pavel pokřtěn požehnaným apoštolem Pavlem, když se chystal do Španělska, a ponechán v Narbóně, kde jako biskup a pilně plnil úřad kázání a proslul mnoha zázraky. V...

číst více

23. března

V Africe svatých mučedníků Vitkoriána, prokonzula z Kartága, dvou bratří Aquiregénských, dále Fruméncia a dalšího Fruméncia obchodníka. Ti všichni za vandalského pronásledování (jak píše Victor, africký biskup), pod ariánským králem Hungerikem za vytrvalost v...

číst více

24. března

Svátek svatého Gabriela archanděla, od Boha poslaného, aby oznámil tajemství Vtělení božského Slova. V Římě podstoupil mučednickou smrt sv. Epigménius kněz, který za Diokleciánova pronásledování pod soudcem Turpiem byl popraven mečem. Ve stejném městě byl umučen...

číst více

25. března

sv. Longin 25. března Zvěstování Panny Marie, Matky Boží. V Jeruzalémě připomínka svatého lotra, který, když vyznal Krista na kříži, zasloužil uslyšet od něj: „Dnes budeš se mnou v ráji“.(sv. Longin) V Římě sv. mučedníka sv. Quirina, který byl za císaře Klaudia po...

číst více

26. března

V Římě na Via Labikána památka sv. Kastula (Haštala) mučedníka,  který sloužil v cíařském paláci a byl udán, že přijal víru. Byl pronásledovateli třikrát zavěšen k mučení a třikrát vyšetřován, ale zůstal vytrvalý ve vyznání Pána. Vhozen do jámy a zasypán hromadou...

číst více

27. března

Sv. Jana Damascenského, kněze, vyznavače a učitele církve, jehož svátek si připomínáme 6. května. V Driziparu v Panonii sv. Alexandra, vojáka, který za císaře Maximiana, poté, co svedl mnoho bojů za Krista a vykonal mnoho zázraků, byl sťat a získal tak palmu...

číst více

28. března

Květná neděle, kdy náš Pán Ježíš Kristus, podle proroctví Zachariáše, sedě na oslátku, vstoupil do Jeruzaléma a dav ho vítal palmovými ratolestmi. 28. března Svatého Jana Kapistrána, kněz Řádu minoritů, vyznavače. V Cesarei, v Palestině, svatých mučedníků Priska,...

číst více

29. března

V Baalbeku poblíž Libanonu uložení sv. Cyrila, jáhna a mučedníka kterému za Juliána Apostaty vytrhli z jeho otevřeného břicha játra. V Persii v době perského krále Sapora svatých mnichů a mučedníků bratří Jona a Barachisio. Z nich Jon byl drcen v lisu a rozřezán na...

číst více

30.března

V Římě na Via Appia památka umučení blahoslaveného Kvirina tribuna, otce sv. Balbiny panny, kterého spolu s celou rodinou pokřtil blahoslavený papež Alexander, když by držel ve vězení. Za císaře Hadriána byl předán soudci Aureliánovi a za vytrvalé vyznávání víry mu...

číst více

31. března

V Tekui v Palestině památka svatého proroka Amose. Prorok byl často mučen knězem Amasiem, jehož syn Oziáš ho v chrámě probodl dýkou. Položivý byl přepraven do své vlasti, kde skonal a byl pohřben se svými otci. V Persii svatého Benjamina jáhna, který neúnavně hlásal...

číst více