Modlitba Pia XII. při korunovaci obrazu Salus populi romani

V současných tíživých situacích, které stále více ohrožují naši víru a naši civilizaci včetně naší národní identity, připomeňme si modlitbu k Panně Marii Pomocnici, kterou napsal Pius XII. k Mariánskému roku 1954, kdy slavnostně korunoval v bazilice Sv. Petra prastarou ikonu Salus populi romani, uctívanou v bazilice Santa Maria Maggiore.

V kapli věnované této Madoně Pacelli celebroval svoji první mši svatou po kněžském svěcení 3. dubna 1899. Před tímto obrazem svěřil již jako Pius XII. Matce Boží ochranu Říma během války a hlavně při nacistické okupaci v červnu 1944:

S nevýslovnou vděčností uctíváme Nejsvětější Matku Boží a Matku naši, která k titulu a slávě Salus populi romani připojila nový důkaz své mateřské dobrotivosti a která zůstane navždy zapsána v análech tohoto města.

Požehnaná Panno, Matko Boží a Matko naše – Maria Pomocnice – neustále připomínej svým ctitelům zázraky, které nám zajišťují Tvoji mateřskou ochranu, shlédni milosrdně na naše potřeby a na naši bídu a přispěj nám znovu na pomoc.

Od Tvé pomoci, Maria, očekávají chudí chléb, nemocní zdraví, nezaměstnaní práci, všichni ochranu před novými pohromami a novou zkázou.

Ale dobro, které především potřebuje a o něž prosí tato generace, je Tvůj Syn, ó Maria, kterého by chtěl svět vyhostit ze života, z rodin, ze společnosti, kde se všechno očekává jen od hmoty, síly a lidských plánů.

Pomoz nám, ó Maria, žárlivě střežit a znovu najít toto dobro, bez kterého je všechno ostatní iluze, nepokoj a jed.

Skrze Tebe, Matko, nechť Ježíš vstoupí do zbloudilých myslí, aby z nich světlem svým a svého Evangelia vypudil bludy. Nechť vstoupí do zvrácených srdcí s čistotou mravů, skromností života, láskou, která přemáhá veškerý egoismus. Ať vstoupí do rodin a do společnosti, aby se zde ujal svých práv jako Pán a Mistr.

Pod Tvou ochranou a ve Tvé společnosti kéž všichni zakusíme účinnost Tvé ochrany: Maria Pomocná, budeme Ti naslouchat ve všech chvílích svého pozemského života: v protivenstvích, abychom nebyli poraženi, v prosperitě, abychom nepodlehli zkáze, v práci, abychom ji konali v Bohu, v utrpení, abychom je přijímali s pokorou.

Skrze Tebe nechť žijeme v ctnostech Evangelia, ve svaté bázni Boží, v lásce k Němu, v lásce bratrské, která je dobročinná, trpělivá a milosrdná. S podporou Tvé mocné přímluvy bude život pro Tvé děti vítěznou bitvou a ve víře a upřímné zbožnosti přípravou na život věčný. Amen

                                    Chiesa e post concilio