7. května

7. května

MATER PURISSIMA, ORA PRO NOBIS

Ježíš se stal svrchovaným Pánem všeho stvoření jedině jako Člověk – Bůh a tohoto Člověka – Boha mohl učinit Bůh Otec jedině skrze svatou Pannu a se svatou Pannou. Ježíš Kristus je Člověk – Bůh jen skrze Marii a v Marii. Proto když Bůh tvořil svět a věnoval ho svému Synu jako Králi, učinil toto velké dílo jen v jednotě, kterou uzavřel se svatou Pannou. Vyjádřil to svatý Bonaventura, když řekl, že svatá Panna byla stanovena od počátku jako základ světa. Bůh Otec všude spatřoval souhlas, který vysloví Svatá Panna jednoho dne ke Vtělení Slova. Také sv. Bernard Sienský řekl o Marii: V Boží mysli jsi byla předurčena přede vším stvořením, abys přivedla na svět Boha, který se stal člověkem.

Abychom tomu dobře porozuměli, toto nejsou jen zbožné tužby křesťanské mysli bez dogmatického základu, jsou to světla víry a života, nejhlubší prameny dogmat.

Církev neaplikuje na svatou Pannu nic menšího než slova, která recitujeme v posvátném oficiu: Pán mě měl na počátku svého díla, dříve než cokoliv stvořil. Jlikuje na ni rovněž krásnou pasáž z Knihy Přísloví: Byla jsem stvořena na počátku přede všemi věky.

Poučena Apoštoly církev cituje ke cti Panny Marie ona nejvznešenější slova, která říká také o vtělené Moudrosti, Ježíši Kristu, našem Spasiteli. Činí tak od prvních staletí, jak to dosvědčuje liturgie sv. Ambrože; je to Maria, která je živým trůnem a Matkou klanění hodné Moudrosti, protože její Vtělení se uskuteční skrze ni a jen v ní. Věčná Moudrost vzešla z lůna Otce jen skrze lůno Matky. Ježíš, který byl věčnou myšlenkou v srdci Otce, stal se naším pokojem a naším smířením v lůně své Matky. Nestvořená moudrost byla stvořena v lůně Mariině jako květ z těla Mariina. Ježíš a Maria jsou jedním a tímtéž tělem a Církev, nebo lépe řečeno Duch svatý velebí toto tajemství vtělené Moudrosti spolu s jeho nejsvětější Matkou.

To neznamená, že by svatá Panna stvořila svět, ani že by pomáhala Bohu svět stvořit. Maria je jako my, Boží tvor, a tvor nemůže nic stvořit. Tím je řečeno, že když Bůh tvořil nebe a zemi a tvořil také Ježíšovo tělo a duši, viděl především svatou Pannu: všechno učinil pro tu, kterou ustanovil za Matku a Paní svého vlastního Syna, a v důsledku toho také za Královnu všeho stvoření. 

  Bazilika sv. Petra: Milostný obraz Panny Marie Ustavičné Pomoci