Matka milosrdenství

Pokud jde o ochranu, kterou požehnaná Panna nad trpícími dušemi vykonává, stačí říci, že ona sama jednoho dne svaté Brigitě prohlásila, že je královnou a matkou všech těch, kteří jsou v očistci, a že její modlitby zmírňují velké pokuty. Ve zjeveních svatých čteme, že sobota, den zasvěcený Panně Marii, je v očistci zvláštním svátkem, protože ten den Matka milosrdenství sestupuje do toho bolestného vězení, aby navštívila a utěšila své oddané sluhy. Na základě privilegia Sobotní buly, jsou všichni, kdo v životě nosili škapulíř Panny Marie a splnili určité podmínky, osvobozeni od smírných plamenů první sobotu po své smrti. Ctihodná sestra Paola od sv. Terezie, dominikánská jeptiška, říká, že poté, co byla v sobotu unesena v extázi a transportována do očistce, byla překvapena, když viděla, jak se toto vězení proměnilo v ráj rozkoší s oslnivým světlem uprostřed místa husté temnoty, která ji obvykle naplňuje, a když se tolik divila této podívané, uviděla Pannu Marii obklopenou četným zástupem andělů, kterým každému nařídila osvobodit ty duše, které jí byly v životě zvlášť oddané, a odvést je do nebe.

Pokud se toho tolik děje o jednoduchých sobotách zasvěcených Panně Marii, co se stává o jejích hlavních svátcích? To jsou skutečné svátky očistce; prvním a nejkrásnějším, mezi nimi podle zbožných autorů je Nanebevzetí Nejsvětější Marie. Sv. Petr Damiani dokazuje, že Panna Maria každý rok osvobozuje tisíce duší a dokazuje to autentickým popisem následujícího vidění.

Protože římský lid v noci v předvečer Nanebevzetí navštěvoval kostely se svíčkami v rukou, stala se jednoho roku jedné ušlechtilá dámě tato příhoda Klečela v bazilice Santa Maria v Ara coeli na Capitoline a s překvapením uviděla ženu, kterou velmi dobře znala a která toho roku zemřela. Chtěla na ni počkat u dveří kostela, aby si objasnila podivuhodnou skutečnost. Když ji pak viděla vycházet, vzala ji za ruku, poodešla stranou stranou, zeptala se jí: – Nejste moje kmotra Marozia, která mě držela při mém křtu? – Ano, odpověděla zemřelá, to jsem já. – A jak to, že jste nyní mezi živými, když jste již několik měsíců mrtvá? A co se s vámi děje na onom světě?

– Až do dnešního dne, odpověděla duše, jsem byla ponořena do velmi spalujícího ohně v bolestech za mnoho hříchů marnosti spáchaných v mládí, ale u příležitosti této velké slavnosti sestoupila nebeská královna mezi plameny očistce a vysvobodila mě spolu s mnoha dušemi, abychom mohli v den jeho Nanebevzetí vstoupit do nebe. Božská Paní každý rok obnovuje tento zázrak milosrdenství a počet duší, které takto osvobodí, je přibližně stejný jako počet obyvatel Říma (v té době měl Řím téměř dvě stě tisíc obyvatel). Z vděčnosti za tuto milost chodíme tuto noc do svatyně jí zasvěcené. Ačkoliv mě tvé oči vidí samotnou, věz, že je nás velké množství“. A když viděla, že ta dáma zůstala ohromená a pochybovala, dodala: – Na důkaz, že je pravda to, co jsem řekla, oznamuji vám , že vy sama zemřete do jednoho roku na tento svátek. Nebude – li to pravda, považujte to, co jsem vám řekla, za iluzi.

Sv. Pet Damiáni uvádí, že zbožná dáma po roce stráveném v praktikování mnoha ctností, aby se mohla řádně připravit na smrt, onemocněla v předvečer Nanebevzetí a ukončila život v den, jak se jí bylo předpovězeno.

Mnoho dalších autorů, jako jsou Gerson, Teofil , Reynaud, Rossignoli, Liguori, Faber, potvrzují tuto zbožnou víru, která je založena na velkém počtu konkrétních zjevení, a právě z tohoto důvodu je to v Římě kostel sv. Montoria, kde sídlí bratrstvo Suffragio,zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie. A tak nebeská církev, vedená její láskou, bdí nad církví bojující, utěšuje ji a pomáhá jí rychleji vstoupit z očistcedo radosti věčné slávy. Sladké a utěšující bratrství duší, božská výsada katolické církve, která tím, že je všechny považuje za členy stejné rodiny, ať už jsou poutnící na této zemi, nebo trpí v očistci, nebo jsou korunováni v nebi, Maria z nich učinila děti jednoho téhož Otce, dychtícího, aby zasedli jednoho dne u jeho nebeského stolu.

Radio Roma Libera