Únor

1. února

Sv. Ignáce, biskupa v Antiochii a mučedníka, který 20. prosince slavně podstoupil mučednictví. Ve Smyrně, Sv. Fiorda, kněze a mučedníka, který sepsal apologii křesťanské víry a po hladovění ve vězení, kde svým povzbuzováním posílil mnoho bratrů k mučednictví, nakonec...

číst více

2. února

Očišťování Blahoslavené Panny Marie, které Řekové nazývají Hypapante (tj. Setkánís Pánem). V Cesarei v Palestině sv. setníka Kornèlia, kterého sv. Apoštol Petr pokřtil a také vychoval a dosadil za biskupa v tomto městě. V Římě na Via Salaria umučení kancléře svatého...

číst více

3. února

V Sebastě, v Arménii umučení sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, který vykonal mnoho zázraků. Za vladaře Agrikoly poté, co byl dlouho bičován, bylo jeho tělo zavěšeno na dřevo a drásáno železnými hřebeny. Pak dlouho strádal v hrozném vězení a byl vhozen do jezera, ze...

číst více

4. února

Sv. Ondřeje Korsiniho, karmelitána, biskupa a vyznavače z Fiésole, jehož svátek se slaví 6. ledna. V Římě svatého Eutichia mučedníka, který po svém slavném mučednické smrti byl uložen v katakombách sv Kallista. Jeho hrob později ozdobil verši sv papež Damas. V Tmui v...

číst více

5. února

V Katánii na Sicílii, rodišti svaté Agáty, Panny a mučednice, která v době císaře Décia, pod soudcem Quinziánem , po poličcích a věznění, po skřipci a vykloubení končetin, po uřezání ňader byla převržena na střepy a řežavé uhlí, nakonec ve vězení za horoucí modlitby...

číst více

6. února

Svatého Tita, biskupa na Krétě a vyznavače, jehož den narození pro nebe je 4. ledna. V Cesareji v Kapadocii, rodačky svaté Doroty, Panny a mučednice, která byla za vlády Saprizia, správce této provincie, nejprve mučena na skřipci, poté velmi dlouho bičována a nakonec...

číst více

7. února

Svatého Romualda opata, otce kamaldulských mnichů, jehož úmrtí se připomíná 19. června, ale jeho svátek se slaví zejména v tento den jako památka uložení jeho těla. V Augustě, nyní nazývané Londýn, v Anglii, rodišti blahoslaveného Angola biskupa, který si svým životem...

číst více

8. února

sv. Jan de Matha Svatého Jana z Mathy, kněze a vyznavače, který byl zakladatelem Řádu Nejsvětější Trojice na vykoupení otroků a odešel k Pánu sedmnáctého prosince. V Somasce, na území Bergama narození pro nebe sv. Jeronýma Emiliána vyznavače , který byl zakladatelem...

číst více

9. února

9. února Svatého Cyrila, Alexandrijského, biskupa, vyznavače a učitele církve, jehož den úmrtí je 28. leden . V Alessandrii za císaře Decia svaté Apollónie, panny a mučednice, které pronásledovatelé nejprve vytloukli všechny zuby, rozpálili rožeň a vyhrožovali, že ji...

číst více

10. února.

V Montekasino Svaté Scholastiky, panny a sestry sv. Benedikta opata, který viděl její duši, jak v podobě holubice vychází z jejího těla a vystupuje do nebe. V Římě svatých mučedníků Zotika, Irenea, Hyacinta a Amancia. Tamtéž na Via Labicana deseti svatých umučených...

číst více

11. února

V Lurdech ve Francii zjevení Neposkvrněné Panny Marie. V Adrianopoli, v Trácii, svatýchí mučedníků biskupa Lucia a druhů za vlády Kostance. Luicius byl týrán od Ariánů a ukončil své mučednictví ve vězení; ostatní, mezi n imi nejurozenější ve městě, kteří nechtěli...

číst více

12. února

12. února Sedmi svatých zakladatelů Řádu služebníků Panny Marie, vyznavačů; jejich uložení je slaveno v jejich příslušných dnech. Ti, kteří byli v životě spojeni stejným duchem skutečného bratrství a po smrti všichni zasloužili úctu lidí, byli také společně zapsáni do...

číst více

13. února

Antiochii svatého Agaba proroka, o kterém blahoslavený Lukáš píše ve Skutcích apoštolů ( Sk 11,28). V Todi v Umbrii sv. Benigna, kněze a mučedníka, který v době císařů Diokleciána a Maximiana nikdy nepřestal šířit křesťanskou víru slovem a příkladem, byl uvězněn a...

číst více

14. února

14. února V Římě na Via Flaminia, svatého Valentýna, kněze a mučedníka, který se proslavil darem uzdravování a hlásáním víry. Pro tuto víru byl pod Klaudiem Césarem zbit holemi a sťast. Tamtéž uložení sv. Cyrila biskupa a vyznavače, který spolu se svým bratrem sv....

číst více

15. února

V Bréscii, svatých mučedníků Faustina a Jovity, bratří, kteří za císaře Hadriána po mnoha slavných bojích pro víru Kristovu obdrželi vítěznou korunu mučednictví. V Římě svatého Kratóna mučedníka, kterého s jeho ženou a celou rodinou pokřtil blahoslavený biskup...

číst více

16. února

V Římě sv. Onesima, o kterém se zmiňuje apoštol sv. Pavel v dopise Filémonovi. Svatý Pavel jej pokřtil a ustanovil po svatém Timoteovi, biskupem v Efezu a pověřil ho kázáním Božího slova. Onesimo sám pak byl odveden spoutaný do Říma, kde byl ukamenován pro víru v...

číst více

17. února

Ve Florencii, sv. Aléssia Falconièri vyznavače, jednoho ze sedmi zakladatelů Řádu služebníků Panny Marie. Ve věku sto deset let, potěšený z přítomností Ježíše Krista a andělů, šťastně ukončil svůj život . Jeho svátek spolu se svými druhy se slaví 12. února. V Římě...

číst více

18. února

V Jerusalémě svatého Simeona, biskupa a mučedníka, o kterém se říká, že byl synem Kleofáše a příbuzným Spasitele podle těla. Vysvěcen na biskupa v Jerusalémě svatým Jakubem, pokrevním příbuzném Páně za pronásledování Trajána sužován mnohým mučením ukončil svůj život...

číst více

19. února

V Římě sv. Gabina, kněze a mučedníka, který byl bratrem blahoslaveného Gaia Popea, a poté, co byl po dlouhou dobu Diokleciánem vězněn v řetězech, vysloužil si nebeské radosti drahocennou smrtí. V Africe svatých mučedníků Publia, Juliána, Marcela a dalších. V Palestině...

číst více

20. února

V Tire ve Fénicii památka blahoslavených mučedníků, jejichž počet je znám pouze Bohu. Ti všichni  za císaře Diokleciána, pod Veturiem, velitelem vojka byli jeden po druhém zabiti mnoha druhy muk. Byli nejprve drásáni ostny na celé těle, poté předhozeni jako pokrm...

číst více

21. února

Ve Scitópoli v Palestině, sv,. Severiána, biskupa a mučedníka, který poté, co se rozhodně postavil proti Eutychiánům, byl zabit mečem. Na Sicílii sedmdesáti devíti svatých mučedníků, kteří pod Diokleciánem zasloužili po různých utrpeních mučednickou korunu za své...

číst více

22. února

22. února Katedry apoštola svatého Petra v Antiochii, kde se poprvé učedníci nazývali křesťany. Ve Faenze v Emilii se zrodil pro nebe svatý Petr Damián, kardinál, biskup Ostii a vyznavač kamaldulského řádu, proslulý naukou a svatostí, kt erý papežem Lvem dvanáctým...

číst více

23. února

23. února Svatého Petra Damiána z kamaldolského řádu, kardinála a biskupa v Ostii, vyznavače a učitele církve, který předchozího dne odešel do nebe. Ve Smyrně, umučení sv. Polykarpa, učedníka blahoslaveného Jana apoštola, který ho sám vysvětil na biskupa tohoto města:...

číst více

24. února

V Judsku sv. Matěje apoštola, který byl po Nanebevstoupení Páně vybrán losem za apoštola místo zrádce Jidáše. Byl umučen za kázání evangelia. V Římě svaté Primitivy mučednice. V Rouenu umučení svatého Pretestáta, biskupa. V Cesarei v Kapadócii svatého Sergeje...

číst více

25. února

 V Egyptě umučení svatých mučedníků Viktorina, Viktora, Nicéefora, Klaudiána, Dióskora, Serapióna a Papia, za vlády císaře Numeriana. Z těchto první dva, kteří vytrpěli zvláštní druhy muky pro víru, byli sťati; Nicéforus poté, co prošel rozžhavenými mřížemi a...

číst více

26. února

V Pergu v Pamfylii, umučení požehnaného biskupa Nestora, který za pronásledování Décia, zatímco se ve dne v noci naléhavě modlil a žádal o záchranu Kristova stáda, zajatý vyznával jméno Páně s obdivuhodnou svobodou a odvahou, z rozkazu vladaře Pollióna byl krutě týrán...

číst více

27. února

Na ostrově Abruzo, sv. Gabriela od Sedmibolestné Panny Marie, klerika Kongregace Kříže a Umučení Páně, vyznavače, který se během svého krátkého života proslavil velkými ctnostmi a po smrti zázraky. Papež Benedikt XV. ho zapsal do katalogu svatých. V Římě svatých...

číst více

28. února

V Římě památka svatých mučedníků Makária, Rufina, Justa a Teófila. V Alexandrii umučení svatých Cereála, Pupola, Kaia a Serapióna. Tamtéž památka svatých kněží, jáhnů a mnoha dalších, kteří v době císaře Valeriána, když zuřila velmi krutá morová epidemie, sloužili...

číst více