Červen

1. června

Svaté Anděly Merici, panny z třetího řádu sv. Františka, zakladatelky Kongregace panen sv. Voršily; byla nebeským Ženichem povolána k přijetí neporušitelné koruny 27. ledna. V Římě sv. Juvencia mučedníka. V Autunu svatých Reveriána biskupa a Pavla kněze spolu s deseti...

číst více

2. června

V Římě mučedníků Marcellina kněze a Petra exorcisty, kteří pod Diokleciánem ve vězení vyučili mnohé ve vířey, po krutém věznění a mnoha mučeních, na příkaz soudce Seréna ji sťali hlavy na místě zvaném Černý les, které poté, na počest těchto světců, změnilo svůj název,...

číst více

3. června

Svátek Nejsvětějšího Kristova Těla. 3. června V Arezzu v Toskánsku byli mečem zabiti svatí mučedníci bratři Pergentin a Laurentin, kteří byli v době pronásledování Décia pod vedením správce Tiburcia ještě jako děti poté, co přetrpěli kruté mučení a udělali velké...

číst více

4. června

V Agnóne, v horní části Abruz, sv. Františka ze šlechtické neapolské rodiny Caracciolo, vyznavače, zakladate Kongregace řádných minoritských kněží, který hořel úžasnou láskou k Bohu a ke svému bližnímu a velkou horlivostí při šíření kultu posvátné Eucharistie. Papež...

číst více

5. června

Ve Sasku sv. Bonifáce, biskupa v Mohuči a mučedníka, který z Anglie přišel do Říma a byl vyslán blahoslaveným papežem Řehořem Druhým do Německa, aby kázal víru Kristovu tamním národům, a poté, co je podrobil křesťanskému náboženství, zasloužil být nazýván od velkého...

číst více

6. června

V Magdeburgku svatého Norberta biskupa tohoto města a vyznavače, zakladatele řádu premonstrátů. V Cesaréi v Palestině blahoslaveného Filipa, jednoho z prvních sedmi jáhnů. Byl známý zázraky, obrátil Samařsko na víru v Krista a pokřtil eunucha Kandáce, královny...

číst více

7. června

V Konstantinopoli sv. Pavla, biskupa tohoto města, který byl pro katolickou víru od ariánů často vyhnán a pak znovu ustanoven papežem sv. Juliem I. Nakonec za Kosntance, ariánského císaře, byl vyhnát do Kukusy, malé země v Kapadócii, a zde krutě uškrcen ariány...

číst více

8. června

V Aix ve Francii sv. Maximina, který byl prvním biskupem v tomto městě. Traduje se že byl Pánovým učedníkem. Téhož dne svaté Kalliopy mučednice, které pro vyznání víry v Krista, uřezali prsa a pálili jí tělo, váleli na střepech a nakonec ji uťali hlavu, a tak získala...

číst více

9. června

V Noménto v Sabině svatých mučedníků bratří Prima a Feliciána. Tito slavní mučedníci vedli spolu dlouhý život a pro Pána vytrpěli mnohá muka. Pak odděleni pod Diokleciánem a nakonec byli oba spoplečně probodeni mečem pod správcem Noménta a naplnili svů šťastný boj....

číst více

10. června

Oktáva svátku Božího Těla 10. června Svaté Markéty vdovy, skotské královny, která zesnula v Pánu šestnáctého listopadu. V Římě na Via Salaria blahoslaveného Getulia, velmi významného a vzdělaného muže, otce sedmi blahoslavených bratří mučedníků; jeho manželkou byla...

číst více

11. června

V Salamis na Kypru sv. Barnabáše apoštola z kyperského národa, který byl spolu se sv. Pavlem vysvěcen na apoštola pohanů a který cestoval s ním po mnoha oblastech a vykonával svěřený úřad hlásání evangelia; poté, co odešel na Kypr, posvětil tam svůj apoštolát slavným...

číst více

12. června

Svátek  Nejsvětětější Trojice Svatého Jana z Fakunda z řádu eremitů svatého Augustina, vyznavače, který předchozího dne odešel do nebe. V Římě na Via Aurélia,vojáků svatých mučedníků Basilida, Kyrina, Nábora a Nazaria, kteří byli za pronásledování Diokleciána a...

číst více

13. čevna

V Padově svatého Antonína Paduánského kněze z Řádu minoritů, vyznavače a učitele církve, proslulého ctnostným životem, zázraky a kázáním; ještě neuplynul rok od jeho smrti a papež Řehoř IX. ho zapsal do seznamu svatých. V Římě na Via Ardeatina sv. Felicoly, panny a...

číst více

14. června

Svatého Bazila nazývaného Veliký, vyznavače  a učitele církve, který zeesnul v Pánu 1. ledna, ale jeho svátek se slaví zejména tento den ve výročí biskupského svěcení v Cezarei  v Kapadocii. V Samaří v Palestině svatého proroka Elizea, z jehož hrobu, kde...

číst více

15. června

U řeky Sele v Lucanii svatých mučedníků Víta, Modesta a Krescencie, kteří za císaře Diokleciána přivedeni ze Sicílie poté, co božskou silou překonali pálení tekutým olovem, pochodněmi a rošty, naplnili průběh svého slavného boje. V Doróstoru, v dolní Misii, vojáka sv....

číst více

16. června

V Magónze umučení svatých Aurea biskupa jeho sestry Justiny a dalších mučedníků, kteří při shromáždění v kostele byli pobiti od Hunů, kteří drancovali Německo. V Besansonu ve Francii byli mečem popraveni svatí mučedníci kněz Ferréolo a jáhen Ferruzióne kteří sem byli...

číst více

17. června

V Římě památka dvou set šedesáti dvou svatých mučedníků, zabitých za Diokleciánova pronásledování pro víru v Krista a pohřbených na starověké Via Salaria na výstupu na Cucùmero. V Besanonu ve Francii svatého Antidia, biskupa a mučedníka, zabitého od Vandalů pro víru...

číst více

18. června

V Eděsse, v Mezopotámii, sv. Efréma, jáhna a vyznavače, který po mnoha námahách podstoupených pro víru Krista, proslul naukou a svatostí, za císaře Valénta zesnul v Pánu a papež Benedikt XV. ho jmenovl učitelem univerzální církve. V Římě, na Via Ardeatina svatých...

číst více

19. června

V Florencii svaté Juliány Falconieri panny, zakladatelky sester řádu služebníků Panny Marie, od nejvyššího papeže Clemènte XII. zapsaná počtu svatých panen. V Miláně svatých mučedníků bratří Gerváze a Protáze, z nichž prvního dal soudce Astázio zbít olověnými biči,...

číst více

20. června

Na ostrově Ponza sv. Silvéria papeže a mučedníka, který, aniž by chtěl znovu nastolit Antima, kacířské biskupa, sesazeného jeho předchůdcem Agapitem, byl poslán do vyhnanství od vojevůdce Belisara na popud bezbožné Theodory Augusty a zemřel vyčerpaný mnoha útrapami...

číst více

21. června

V Římě sv. Aloise  Gonzágy, člena Tovaryšstva Ježíšova a vyznavače, velmi rozhodného v pohrdáním svým původem a vynikajícího nevinností života, kterého papež Benedikta XIII. zapsal do počtu svatých a jmenoval zvláštním ochráncem mladých studentů. Papež Pius XI....

číst více

22. června

V blízkosti Noly, města v Kampánii, blahoslaveného Paulína, biskupa a vyznavače, který jako velmi ušlechtilý a velmi bohatý, stal se chudým a pokorným pro Krista, a když už mu nezbylo nic, stal se otrokem na vykoupení syna vdovy kterého Vandalové poté, co zpustošil...

číst více

23. června

Vigílie Narození sv. Jana Křtitele. V Římě sv. Jana kněze, který byl za Juliána Apostaty na starověké Via Salaria popraven před sochou Slunce. Jeho tělo pohřbil blažený kněz Konkordius poblíž místa zvaného Rada Mučedníků. Taktéž v Římě svaté Agrippiny, panny a...

číst více

24. června

Narození sv. Jana Křtitele, Předchůdce Páně a syna svatých Zachariáše a Alžběty, který byl naplněn Duchem svatým ještě v lůně své matky. V Římě památka velkéhomnožství mučedníků, které dal císař Nero z nenávisti různým způsobem krutě povraždit; byli falešně obviněni,...

číst více

25. června

Na území Guléto, poblíž Nusca, svatého vyznavače Viléma vyznavače, otec poustevníků na Monte Vergine. Blízko Beréi sv. Sosipatra, žáka blahoslaveného Pavla Apoštola. V Římě Svatá Lucie, panny a mučednice spolu s 22 dalšími. V Alexandrii sv. Gallikána mučedníka...

číst více

26. června

V Římě na hoře Celio obdrželi palmu mučednictví svatí mučedníci bratři Jan a Pavel. První z nich byl komorník, druhé primicerius Kostancie, dcery císaře Konstantina: oba byli sťati za Juliana Apostaty. Blízko Trenta sv. Vigilia biskupa, kterého při jeho úsilí zcela...

číst více

27. června

V Galatách sv Krescence, žáka blahoslaveného Apoštola Pavla. Nejdříve prošel Francií a slovem svých kázání obrátil mnohé na víru v Krista; poté se vrátil k lidem, jimž byl zvláště přidělen jako biskup, a konečně pod Trajanem, když do konce svého života sloužil Pánu,...

číst více

28. června

Vigilie slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla. V Lyonu, ve Francii, svatého Irenea, biskupa a mučedníka, který (jak píše sv. Jeroným) byl žákem blahoslaveného Polykarpa, biskupa ve Smyrně, a byl blízko apoštolským dobám. Poté, co velmi bojoval slovem a s spisy...

číst více

29. června

V Římě rodiště svatých apoštolů Petra a Pavla, kteří trpěli ve stejném roce a ve stejný den za vlády císaře Nera. První z nich byl v Římě uuřižován s hlavou otočenou k zemi a pohřben ve Vatikánu poblíž Via Trionfale. Je oslavován s úctou na celém světě; druhý byl sťat...

číst více

30. června

Připomínka svatého apoštola Pavla. V Římě svaté Luciny, učednice apoštolů, která poskytovala své látky pro potřeby svatých, navštěvovala křesťany zavřené ve vězení a čekala na pohřby mučedníků, vedle kterých i i ona pohřbena v kryptě, kterou připravila. Totéž platí o...

číst více