19. prosince

Antifona

Ó Kořeni Jesse, ty stojíš jako znamení národům, před tebou zmlknou ústa králů a národy tě budou vzývat: přijď a vysvoboď nás, už neprodlévej!

První čtení

Bůh dal Zákon a proroky. A když dal proroky, přiměl je mluvit vlivem Ducha Svatého, aby prodchnuti Otcovou mocí zvěstovali Otcovy záměry a jeho vůli. Tak se tedy Boží Slovo stalo zjevným, jak praví sv. Jan. Ono vlastně stručně shrnuje to, co bylo řečeno proroky, a prokazuje tak přitom, že to je to Slovo, jehož mocí se všechno stalo. Říká přece: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic. A dále říká: Svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale svoji ho nepřijali. (Jan 1) (sv. Hypolit proti bludaři Noetovi)

Druhé čtení (Iz 11, 1-10)

I vzejde proutek z pařezu Jesse a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jesse, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.

Modlitba

Obnov svou moc a přijď, Pane, přispěj nám na pomoc velkou silou: slitování tvého milosrdenství s pomocí tvé milosti kéž urychlí naši záchranu, které brání naše hříchy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Svatý růženec

Homilie

Hřích jakožto odmítnutí lásky poškodil nejen srdce člověka, ale veškerou harmonii stvoření. Svatý Pavel píše, že všechno stvoření sténá a očekává své vykoupení. Ježíše jako očekávaného Mesiáše předpověděl prorok Izaiáš jako obnovitele harmonie, řádu a pokoje. V Kristu jsou obsaženy všechny věci. Jen spojení s Kristem může obnovit naše přátelství s Bohem i se vším tvorstvem, které nás obklopuje.

Požehnání

Všemohoucí a milosrdný Bůh kéž vám dá milost rozpomenout se na prvotní příchod jeho Syna, a očekávat v naději jeho slavný příchod. Nechť vás posvětí jasem své návštěvy a zahrne vás svým požehnáním. Na pouti tohoto života kéž vás Bůh učiní pevnými ve víře, radostnými v naději a činnými v lásce. Amen.