Září

1. září

V provincii Narbóna svatého Jiljí, opata a vyznavače. Jeho jméno přijalo město, které později vzniklo v místě, kde postavil klášter a dokončil běh svého pozemského života. V Sentinu, na pomezí Apulie, umučení svatých Donata a Felixe, synů svatých Bonifáce a Tekly. Za...

číst více

2. září

Svatého Štěpána, krále Maďarů a vyznavače, který 15. srpna spočinul v Pánu. V Římě svaté Maximy mučednice, která pro vyznání Krista spolu se svatým Ansanem za pronásledování Diokleciána, byla bita holemi, až skonala. Ve francouzském Pamiers den velké úcty k svatému...

číst více

3. září

V Římě svatého papeže Pia X. V Korintě svaté Foiby, o které se zmiňuje blahoslavený Apoštol Pavel v Listě Římanům. V Kapui svatých mučedníků Aristea biskupa a Antonína dítěte. Téhož dne svatých mučedníků Aigulfa opata lerinského a jeho druhů mnichů, kteří s vyříznutým...

číst více

4. září

Na hoře Nebo, v územíi Moábském svatého Mojžíše, Zákonodárce a Proroka. V Neapoli, v Kampánii, svaté Kandidy, která se poprvé setkala se svatým Petrem apoštolem, když vstupovall do toho města, byla od něho pokřtěna a pak skonala svatou smrtí. V Trevíru St. Marcela,...

číst více

5. září

Svatého Vavřince Justiniani, prvního benátského patriarchy a vyznavače, který v tento den proti své vůli nastoupil na pontifikální trůn a 8. ledna 1455 odpočinul v Pánu. V Římě na předměstí blahoslaveného Viktorina, biskupa a mučedníka, který byl pro svatost a zázraky...

číst více

6. září

V Palestině sv. Zachariáše proroka, který se již jako stařec se vrátil z Chaldeje do své vlasti, tam zemřel a leží pohřben vedle proroka Agea. V Helespontu sv. Onesifora, žáka apoštolů, o kterém sv. Pavel píše v listě Timoteovi. Sám Onesifor spolu se svatým Porfyrem...

číst více

7. září

V Troyes, ve Francii, St. Nemoria jáhna a druhů mučednků, které zabil Attila, král Hunů. V Nkcomédi blahoslaveného Jana mučedníka, který, když viděl kruté nařízení proti křesťanům zveřejněné na fóru, vzplanul horlivostí pro víru, vztáhl ruku a roztrhal je. Tato...

číst více

8. září

Narození Nejblahoslavenější Panny Marie, Matky Boží. Svatého Hadriána mučedníka, jehož narození pro nebe se připomíná 4. března, ale slaví se zejména v tento den, kdy bylo jeho posvátné tělo převezeno do Říma. Ve Valenci, ve španělské Tarragonesi,svatého Tomáše z...

číst více

9. září

V Nikomédii umučení svatých mučedníků Dorotea a Gorgonia, kteří získali velká vyznamenání od Diokleciána Augusta, ale odsuzovali pronásledování, které vůči křesťanům působil; nejprve byli propuštěni a pak mučeni bičováním po celém těle; poté otevřeli jejich vnitřnosti...

číst více

10. září

V Tolentino v Piceno uložení sv. Mikuláše vyznavače z řádu poustevníků svatého Augustina. V Africe svatých biskupů Nemesiáno, Felixe, Lucia a dále dalšího Felixe, Littéa, Pollana, Viktora, Giadéra, Dativa a dalších, kteří za Valeriána a Galliéna v krutém...

číst více

11. září

V Římě na starověké Via Salária, na pohřebišti sv. Basilla umučení svatých braří Prota a Hyacinta, eunuchů blahoslavené Evženie. Když za císaře Galliena, zjistili, že jsou křesťané, byli nuceni k obětovat modlám, ale odmítli a byli nejprve nejkrutěji zbiti a nakonec...

číst více

12. září

Svátek svatého jména blahoslavené Marie, který nařídil slavit papež Inocenc XI. na památku význačné vítězství dosaženého u Vídně nad Turky za ochrany samotné Panny Marie. V Bithynii svatého Autonoma, biskupa a mučedníka, který sem přibyl z Itálie, aby unikl...

číst více

13. září

V Alexandrii blahoslaveného Filipa, otce svaté Evženie panny, který zanechal svého úřadu na prefekturře vEgyptě, získal milost křtu a když konal svou modlitbu, byl zabit prefektem Terénciem, svým nástupcem. Dále svatých mučedníků Makróbio a Juliána, kteří trpěli za...

číst více

14. září

Povýšení svatého Kříže, který císař Heraclius po porážcel krále Kósroa, přinesl zpět z Persia do Jerusaléma. V Římě na Via Appia blahoslaveného Kornélia, papeže a mučedníka, který za pronásledování Décia poté, co byl poslán do exilu, byl zbit olověnými důtkami a pak s...

číst více

15. září

Oktáva Narození Panny Marie. Svátek blahoslavené Sedmibolestné Panny Marie. V Římě na Via Nomentana blahoslaveného Nikoméda, kněze a mučedníka, který v odpovědi těm, kdo ho nutili obětovat modlám, řekl: „Obětuji pouze Všemohoucímu Bohu, vládnoucímu v nebi“; byl tak...

číst více

16. září

Svatých mučedníků Kornélia papeže a Cypriána biskupa z Kartága, jejichž památka se slaví 14. tohoto měsíce. V Chalcedónii svaté Eufémie, panny a mučednice, která za císaře Diokleciána a prokonzula Prisca překonala pro lásku Kristovu muka, vězení, bití, kola, oheň,...

číst více

17. září

Na hoře Alvérnia v Toskánsku se připomíná památka přijetí posvátných stigmat, které byly s podivuhodnou milostí Boží vtisknuty na ruce, nohy a bok San Františka, zakladatele řádu menších bratří. V Římě svatého Robérta Bellarmina, vyznavače z Tovaryšstva Ježíšova,...

číst více

18. září

V Osimu, v Picénu, svatého Josefa Kupertinského, kněz řádu minoritů a vznavače a vyznavač, kterého byl do počtu svatých zapsal papež Klement XIII.. V Negropontu Řecku svatého Metoda, který byl nejprve biskupem v Olympu, v Lycii, a poté v Týru ve Fénicii, proslavený...

číst více

19. září

V Pozzuoli, v Kampánii, svatých mučedníků Januária, biskupa města Benevento, Festa jeho jáhna a Desidèria lektora; Sosia, jáhna církve Misénu; Prókola, jáhna Pozzuoli; Eutichia a Akuzia. Všichni tito, po věznění řetězech byli sťati za císaře Diokleciána. Tělo sv....

číst více

20. září

V Římě umučení svatých Eustacha, jeho manželky Theopisty a jejich dvou synů Agapita a Teopista, kteří byli za císaře Adriàna vydání k šelmám, ale díky božské pomoci zůstali nakonec nezraněni. Pak zavřeni do rozpáleného bronzového býka podstoupili svou mučednickou...

číst více

21. září

V Etiopii sv. Matouše apoštola a evangelisty který při kázání v této oblasti podstoupil mučednictví. Jeho evangelium, napsané hebrejsky, zjevené samotnému Matouši, bylo nalezeno společně s tělem blahoslaveného apoštola Barnabáše v době císaře Zenona. V zemi Saar...

číst více

22. září

Svatého Tomáše z Villanovy z řádu poustevníků svatého Augustina, biskupa ve Valencii a vyznavače, jehož den úmrtí se připomíná osmého dne tohoto měsíce. V Sion-en-Valais ve Francii v místě zvaném Agauno, svatých mučedníků z legie Tébské Mořice, Esupéria, Kandida,...

číst více

23. září

V Římě sv. Lina, papeže a mučedníka, který jako první po blahoslaveném Petru apoštolovi řídil římskou církev a korunován mučednickou smrtí byl pohřben ve Vatikánu se tímtéž apoštolem. V Ikónii - Licaónii svaté Tekly, panny a mučednice, která obrácena na víru svatým...

číst více

24. září

Svátek Blahoslavené Panny Marie známé jako della Mercéde, zakladatelky pod Řádu na vykupováníní otroků. Jejíí zjevení se připomíná 10. srpna. V Bréscii uložení biskupa sv. Anatalóna, žáka blahoslaveného apoštola Barnabáše, jehož byl nástupcem jako biskup milánské...

číst více

25. září

V městečku Emauzy blaženého Kleofáše, který byl Kristovým učedníkem. Říká se o něm, že pro vyznání Krista byl zabit Židy ve stejném domě, ve kterém připravil stůl pro Pána, a že tam byl pohřben se slavnou památkou. V Amiens, ve Francii, blahoslavený Firmina biskupa,...

číst více

26. září

V Nikomédii svatých mučedníků Cypriána a Justiny Panny. Ta za císaře Diokleciána a správce Eutolmia pro Krista mnoho vytrpěla a způsobila obrácení Cypriána, který byl kouzelník a svými magickými dovednostmi se to pokusil to zvrátit, pak však spolu v ní podstoupil...

číst více

27. září

V Egei svatých mučedníků bratří Kosmy a Damiána, kteří za pronásledování Diokleciána poté, co s božskou pomocí překonali mnoho muk, pout a věznění, ponoření do moře a ohně, zásahy kameny a šípy , byli nakonec sťati. Jak se vypráví byli s nimi umučeni tři jejich...

číst více

28. září

Ve Staré Boleslavi v Čechách svatého Výclava českého vévody a mučedníka, proslaveného svatostí a zázraky, který zrádně zavražděn svým bratrem získal palmu mučedníka. V Římě sv. Priváta mučedníka, jehož plného ran a uzdravil blahoslavený papež Kalist; pak za císaře...

číst více

29. září

Na hoře Gargano slavná pamázka na blahoslaveného Michaela Archanděla, kde byl zasvěcen kostel jeho jménu, opravdu chudý na svou strukturu, ale ozdobený nebeskou ctností. V Auxerre svatého Fraterna , biskupa a mučedníka. V Trácii svatých mučedníků Eutichia, Plauta a...

číst více

30. září

V judském Betlémě uložení svatého Jeronýma kněze, vyznavače a učitele církve, který se vyznal ve všech vědách a stal se následovníkem příkladných mnichů, mečem své nauky porazil mnoho příšerných herezí; konečně, když se dožil vysokého věku, spočinull v pokoji a byl...

číst více