Zasvěcení Sv. stolce Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

                                                            25.8.2017

Maria, svatá Panno, Matko Boží a Matko Církve, Královno nebe a země, všemohoucí skrze milost, Vládkyně andělů a svatých a postrachu pekelných šiků, na Boží roli se vloudili bezbožní, nemravní, nevěrci a heretici a okupují srdce Svatyně, naplnili ji dýmem Satanovým, bludy a hanebnostmi.

Jako tvoje děti se tiskneme k Tobě, vzýváme Tě v této zkoušce a jako živé nástroje se Ti zasvěcujeme a dáváme k dispozici, abys přišla na pomoc církvi.

Petrova lodička zmítaná vlnami jakoby ztratila kormidlo. Ale ty bdíš jako matka nad ní a ukazuješ jí cestu do přístavu. Protože se zdá, že ztratila lodivoda, prosíme tě, vzbuď člověka, Bohem vyvoleného; ale protože žádná lidská bytost ji nemůže sama vysvobodit od nepřátel, kteří ji opanovali, apelujeme na tvou mateřskou autoritu a jako tvoje milované děti odvažujeme se zcela zasvětit pro dobro církve.

Proto v Tobě, s Tebou a skrze Tebe, naše Matko, zasvěcujeme Svatý stolec Tvému Neposkvrněnému srdci, aby tvá neporazitelná moc se ujala vlády a vypudila Boží nepřátele, kteří předstírají, že mu slouží, a zatím ničí vinici. Kraluj tomuto svatému místu, Královno světa a skrze své vyvolené očisti je ode vší nečistoty.

Na přímluvu sv. Josefa, patrona celé církve, svatého Michala archanděla, obránce Božího lidu, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých nebes uzdrav tento pahorek a všechny jeho budovy ode všeho vlivu ďábla a těch, kteří mu slouží, aby zde trůnilo a zářilo do celého světa pro jeho spásu blahodárné světlo pravdy Ježíše Krista Spasitele, který skrze Tebe přišel na svět, aby se skrze Tebe vrátil ve slávě.

Zdrávas Královno…

Tato modlitba byla přednesena 22. srpna na svátek Neposkvrněného Srdce, na závěr tridentské mše k jeho cti v bazilice svatého Petra. Bylo to asi 40 osob z různých míst Itálie a mnozí další se připojili k našem úkonu. Předcházející neděli jako přípravu jsme obešli Vatikán a modlili se celý velký růženec. Tato pouť byla zakončena několik metrů od hrobu sv. Petra, u hrobu sv. Kateřiny Sienské , sv. Filipa Neri, sv. Ignáce z Loyoly, hybných sil autentické obnovy církve v epoše zkázy a dezorientace.

Don Elia Chiesa e post concilio