Carlo Maria Viganò: Poselství biskupům

Carlo Maria Viganò: Poselství biskupům

Zde je seznam předchozích a souvisejících zásahů.


Carlo Maria Viganò
arcibiskup, apoštolský nuncius
ctihodným bratřím v episkopátu.

SVATÁ CÍRKEV nám ve slavných mučednících ukazuje příklad hrdinských ctností, které je třeba napodobovat, a ukazuje nám, jak Milost Boží pomáhá těm, kdo Ho milují, až do té míry, že čelí mukám a smrti. A zatímco bezbožný hněv marně na těle hledá, jak by zasáhl nesmrtelnou duši, Svatí vítězí s Kristem právě tím, že jsou svědky nadřazenosti vtělené Pravdy nad omylem a Pravdami ými svodům světa. Palma mučednictví čerpá mízu ze dřeva kříže a koruna mučedníků září paprsky vykupitelské Oběti našeho Pána.

Podívejme se na příklad Πρόδρομος, Předchůdce, svatého Jana Křtitele, který předcházel božského Mistra nejen v oznámení Jeho příchodu a křtu na odpuštění hříchů, ale také v mučednické smrti i z rukou galilejského tetrarchy. Herodes Antipas byl napomínaný od Jana pro skandál, který způsobil lidu Izraele tím, že se ve veřejném konkubinátu družil k manželce bratra Heroda Velikého, Herodiadě. Tyto události, doložené historiky, jsou uvedeny v evangeliu spolu s úlohou Salomé, která požádala nevlastního otce o hlavu Křtitele. Sv. Ambrož to komentuje takto: Ab adulteris justus occiditur, et a reis in judicem capitalis Sceleris pœna convertitur . Spravedlivý je zabit od cizoložníka a viníci používají trest smrti proti svému soudci. Clauduntur lumina non tam mortis quam horrore luxuriæ: oči Křtitele se nezavírají ani tak kvůli smrti, ale kvůli hrůzy z chtíče. Os aureum illud exsangue, cujus sententiam ferre non poteras, conticescit, et adhuc timetur : jsou bez života zlatá tichá,ústa , z nichž jsi ty, Herode nemohl snést odsouzení, ale přesto se ho bojíš.

Drazí bratři, dokáže váš hlas mlčet tváří v tvář schvalování cizoložství? Chtěli byste se stát spolupachateli těch, kteří se klaní duchu světa a dvořanskému respektu mocných, až tak daleko, že připustíte k eucharistickému stolu ty, kteří svým chováním porušují Boží přikázání a pohrdají zákonem církve k pohoršení věřících? Jak dlouho necháte pošlapávat posvátnost manželství a svědectví sv. Jana Křtitele? Jak dloho budete nadále ignorovat slova svatého Ambrože, na jehož stolci dnes sedí nástupce, který pomrkává na cizoložníka, aby přijal hosty nového Heroda? ( tady a tady )

Předchůdce se nebál pozvednout svůj hlas proti Herodovi, a čelil smrti s klidným odevzdáním spravedlivých do vůle Boží, se vší trpělivostí a naukou (2 Tim 4, 2), zaímco omyly a podvody Amoris Lætitia [ viz ] jsou více inspirovány od Salomé než od Předchůdce? Vždyť utor Amoris Lætitia vás může nanejvýš sesadit z vašeho stole kvůli vaší věrnosti Kristu! A i kdybyste byli postaveni před soud, souhlasili byste s tím, že se zřeknete hlásání Krista, a to Krista ukřižovaného (1 Kor 2,2), abyste si zachránili svůj pozemský život a ztratili život věčný?

Vyzývám vás, milovaní bratři, nástupci apoštolů, Kristovi služebníci a správci Božích tajemství (1 Kor 4, 1), abyste zvážili svou odpovědnost za to, že budete voláni k odpovědnosti za doktrinální a morální odchylky těch, kdo zneužívají svého postavení a své vlastní autority k tomu, aby rozsévali bludy, uráželi Majestát Boží, ponižovali svatou církev a zatracovali duše. Vyzývám vás pro Kristovy rány: probuďte se ze strachu, který z vás dělá spoluviníky zrady, za kterou se budete muset v den své smrti zodpovídat spravedlivému soudci. Uvažte, že vaše mlčení odvádí duše, které vám svěřil Nejvyšší Pastýř, od nebeské slávy: jemu se bude zodpovídat i ten, kdo dnes trůní v Římě. Nedělejte marným umučení Vykupitele, který prolil svou nejvzácnější krev, aby zachránil kající hříšníky.

Pán vás žádá, abyste byli vůdci Pánova stáda a používali pastoraci k vedení ovcí na pastviny nebes. Vaším posláním je doprovázet je s láskou do věčné slávy, pro kterou byli stvořeni a vykoupeni, a ne je předcházet do pekelných plamenů.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

29. srpna 2022


O Stětí S. Jana Křtitele