Káźání Jana Pavla II. 3.10.2004

Kázání Jana Pavla II. Neděle 3. října 2004 1. „Verbum Domini manet in aeternum

– Slovo Páně zůstává navždy“. Slovo Páně v evangeliu nás přivádí zpět k samotným základům víry. Tváří v tvář plynutí času a neustálým otřesům dějin zůstává zjevení, které nám Bůh nabídl v Kristu, navždy stabilní a otevírá horizont věčnosti na naší pozemské cestě. To zažilo pět nových blahoslavených jedinečným způsobem: Pierre Vigne, Joseph-Marie Cassant, Anna Katharina Emmerick, Maria Ludovica De Angelis, rakouský Karel. Nechali se vést Božím slovem jako světelným a jistým majákem, který nikdy nepřestal osvětlovat jejich cestu. :

2. Otec Pierre Vigne, který uvažuje o Kristu přítomném v eucharistii a ve spasitelném utrpení, se stal skutečným učedníkem a misionářem věrným církvi. Kéž jeho příklad vštípí věřícím touhu čerpat odvahu pro misi z lásky k Eucharistii a z adorace Nejsvětější svátosti! Požádejme ho, aby se dotkl srdcí mladých lidí, aby přijali, pokud jsou povoláni Bohem, zcela se mu zasvětit v kněžství nebo v řeholním životě. Kéž církev ve Francii najde v otci Vigne vzor, ​​aby se rodili noví rozsevatelé evangelia!

3. Bratr Joseph-Marie vždy věřil v Boha, v rozjímání o tajemství umučení a ve spojení s Kristem přítomným v eucharistii. Pronikl tak Boží láskou, odevzdal se Mu, „jedinému štěstí Země“, a v tichu trapistického kláštera se oddělil od světských statků. Při zkouškách upřel svůj pohled na Krista a obětoval svá utrpení za Pána a za církev. Kéž naši současníci, zejména kontemplativní a nemocní, mohou podle jeho příkladu objevit tajemství modlitby, která povznáší svět k Bohu a dává sílu ve zkouškách! Italský překlad části vyslovované ve španělštině: 4. „Bůh nám ve skutečnosti nedal Ducha plachosti, ale síly, lásky a moudrosti“ (2 Tim 1,7). Tato slova svatého Pavla nás zvou ke spolupráci při budování Božího království z pohledu víry. Lze je dobře aplikovat na život blahoslavené Ludovice De Angelis, jejíž existence byla zcela zasvěcena slávě Boží a službě jejím bližním. V její postavě vyniká srdce matky, její vůdčí vlastnosti a smělost svatých. K nemocným dětem cítil konkrétní a velkorysou lásku, znal tajemství modlitby, která povznáší svět k Bohu a dává sílu ve zkouškách!

4. „Bůh nám ve skutečnosti nedal Ducha plachosti, ale síly, lásky a moudrosti“ (2 Tim 1,7). Tato slova svatého Pavla nás zvou ke spolupráci při budování Božího království z pohledu víry. Lze je dobře aplikovat na život blahoslavené Ludovice De Angelis, jejíž existence byla zcela zasvěcena slávě Boží a službě jejím bližním. V její postavě vyniká srdce matky, její vůdčí vlastnosti a smělost svatých. K nemocným dětem cítil konkrétní a velkorysou lásku, pro své spolupracovníky v nemocnici La Plata byl modelem radosti a odpovědnosti vytvářející rodinné prostředí; pro své sestry byla autentickým příkladem jako Dcera Panny Marie Milosrdné. Ve všem byla podporována modlitbou, díky níž byl její život nepřetržitou komunikací s Pánem.

.5. Blahoslavená Anna Katharina Emmerick vykřikla „bolestné utrpení našeho Pána Ježíše Krista“ a žila ho na svém těle. Je dílem božské milosti, že dcera chudých rolníků, kteří se houževnatě snažili o Boží blízkost, se stala známou „Mystičkou země Münster“. Jeho hmotná chudoba je v kontrastu s bohatým vnitřním životem. Stejně jako trpělivost při snášení fyzické slabosti na nás zapůsobí také na sílu postavy nové blahoslavené a její stabilitu ve víře. Tuto sílu čerpala z nejsvětější eucharistie. Jeho příklad otevřel srdce chudých a bohatých, jednoduchých lidí a vzdělal se v láskyplném zasvěcení Ježíši Kristu. I dnes předává všem spásné poselství: Kristovými ranami jsme spaseni (srov. 1 Pt 2,24).

6. Rozhodující úkol křesťana spočívá ve hledání Boží vůle ve všem, jejím poznání a následování. Státník a Christian Charles z Rakouska čelili této výzvě každý den. V jeho očích se válka jevila jako „něco hrozného“. Ve zmatku první světové války se pokusil prosadit mírovou iniciativu mého předchůdce Benedikta XV. Císař Karel od počátku pojímal svůj úřad jako svatou službu svým národům. Jeho hlavním zájmem bylo sledovat křesťanské povolání ke svatosti i v jeho politické činnosti. Za tímto účelem se jeho myšlenky obrátily k sociální pomoci. Kéž je příkladem pro nás všechny, zejména pro ty, kteří dnes v Evropě nesou politickou odpovědnost! 7. Spolu s celou církví chválme a děkujme Pánu za zázraky, které učinil u těchto dobrých a věrných služebníků evangelia. Kéž nám Nejsvětější Marie, kterou v tomto měsíci říjnu zvláštním způsobem vzýváme modlitbou růžence, pomůže stát se velkorysými a odvážnými apoštoly evangelia. Amen!

© Copyright 2004 – Libreria Editrice Vaticana © Copyright – Libreria Editrice Vaticana