Meditace arcibiskupa Viganò o lidské svobodě v této době krize

Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab 19. listopadu 2020 prohlásil, že „Covid je příležitostí pro globální reset“. Schwab ve skutečnosti otrocky opakuje to, co řekl 3. května 2009 ve francouzském týdeníku L’Express Jacques Attali: „Dějiny nás učí, že lidstvo se významně vyvíjí pouze tehdy, když se skutečně bojí: pak rozvíjí obranné mechanismy; někdy nesnesitelné (obětních beránků a totalitarismu); někdy zbytečné (rozptýlení); někdy účinné (terapeutika, která v případě potřeby odstraní všechny předchozí morální principy). Poté, co krize skončí, strach transformuje tyto mechanismy tak, aby byly slučitelné se svobodou jednotlivce, a začlení je do demokratické zdravotní politiky». Tehdy to byla prasečí chřipka, která měla podle médií způsobit miliony obětí a státy koupily od BigPharmy miliony dávek vakcín, jež se nikdy nepoužily, protože se ukázaly jako zbytečné. Zbytečné pro každého, kromě těch, kteří je prodávali s ohromným ziskem.

Lze si klást otázku, proč virus chřipky, který má podle nedávných údajů WHO úmrtnost (0,13%) o něco vyšší než je úmrtnost na syndrom běžné sezónní chřipky (0,10%), mohl vést k vyhlášení pandemie a řady prakticky identických protiopatření téměř ve všech evropských státech a na americkém kontinentu. Lze si také klást otázku, proč je léčba Covidu-19 obecně zdiskreditována, minimalizována nebo zakázána, zatímco vakcína je považována za nejúčinnější řešení; a mělo by být pochopeno, jak je možné vytvořit vakcínu, protože – podle prohlášení CDC (Centers for Disease Control and Prevention) USA – virus ještě nebyl izolován: jaký antigen se použije, pokud nelze izolovat a replikovat SARS-CoV-2? a jakou spolehlivost mohou mít výtěry, jsou-li kalibrovány pouze na generickém koronaviru?

A pokud 19. října oznámila nemocnice Spallanzani v Římě experimentování s testem, který rozlišuje mezi normální chřipkou a Covid-19, podle čeho mohli být do té doby pacienti pozitivně testováni? Možná i proto někteří členové představenstva společností Moderna a Pfizer prodali část svých akcií.

Vraťme se tedy k otázkám, které si mnozí kladli před měsíci, k mé stížnosti obsažené ve dvou Otevřených dopisech prezidentu Trumpovi: ve znepokojivé realitě se objevuje světový plán, jehož architekti vytvářejí neoprávněný sociální poplach ohledně údajné pandemie, kterou dnes nevidíme, ačkoliv není závažnější než normální chřipkový syndrom, jak potvrzují oficiální údaje z celého světa, slouží k vytvoření obrovské globální sociální a ekonomické krize a k legitimizaci drastického omezení základních práv populace. To je to, co jeho autoři definují jako Velký reset, globální reset ekonomiky, společnosti, mas.

V tomto projektu hraje Covid zásadní roli jako alibi, které ospravedlňuje – tváří v tvář totemu vědy prostituované k zájmům elity poté, co se vzdala svého poslání zachránit lidské životy – zbavení svobody, zasahování vlád do života občanů, zavedení pseudo-zdravotního režimu, ve kterém se proti jakýmkoli objektivním vědeckým důkazům určuje shora počet hostů, vzdálenost mezi lidmi, možnost nákupu, prodeje, dýchání a dokonce i modlitby. Někdo v ohlušujícím tichu hierarchie uložil uzavření kostelů a omezení náboženských oslav, přičemž Boží dům považoval za kino nebo muzeum, ale zároveň prohlásil potratové kliniky za „základní služby“. Jsou to paradoxy zavádějící moci, vedené lidmi zkorumpovanými v duši a zaprodanými satanovi, který je po posedlém opakování mantry demokracie a moci, která náleží lidem, nyní nucen stejným lidem vnutit diktaturu ve jménu dosažení cílů zaměřených na ochranu politických a finančních zájmů elity. Bohatí jsou stále bohatší a bohatší, zatímco střední třída, která tvoří sociální strukturu a samotnou duši národů, je kácena.

Francouzská revoluce vyhladila západní aristokracii; průmyslová revoluce vyhladila rolnictvo a rozšířila proletarizaci, která vedla ke katastrofě socialismu a komunismu; revoluce ’68 zničila rodinu a školu. Tento velký reset, který chce globalistická elita, představuje nejnovější revoluci, která vytvoří beztvarou a anonymní masu otroků připojených k síti, uvězněných doma, ohrožených nekonečnou řadou pandemií navržených těmi, kteří již mají připravenou zázračnou vakcínu.

V dnešní době, se synchronizací plánu organizovaného do nejmenších detailů v jednom směru, je zavedení vakcíny mnohostranně zpochybňováno, navíc není známa skutečná účinnost ani důsledky, které může mít. Tuto povinnost by měl údajně doprovázet také zdravotní pas, aby se ti, kteří jej mají, mohli pohybovat bez omezení, zatímco ti odmítající by neměli mít možnost používat dopravní prostředky, navštěvovat restaurace a veřejná místa, školy a úřady. To, že se jedná o nesnesitelné porušení svobod jednotlivce, se nejeví jako problém: Velký reset je schválen mezinárodními institucemi, jako je Evropská unie a OSN.

Tváří v tvář tak masivnímu a koordinovanému rozmístění sil zůstáváme ohromeni, zmateni drzostí těch, kteří nám v podstatě říkají, že musíme tiše přijmout diktaturu mocenské skupiny, protože tak se rozhodla. Jsme znepokojeni zotročením světové levice – a Demů ve Spojených státech – této agendy, která nezná žádná omezení do takové míry, že je možné zorganizovat volební převrat takového rozsahu a gravitace, že jsme zděšeni. Jde až k ručnímu podvodu s duplikáty hlasovacích lístků, hlasy zemřelých.

Zjistili jsme, že lidé, kteří stojí za tímto makroskopickým podvodem, jsou vždy stejní, vždy stejné politické strany, vždy podřízeni stejné ideologii. Lidé zkorumpovaní intelektem a vůlí, protože se stali otroky nemilosrdného tyrana poté, co odmítli poslouchat dobrého, spravedlivého a milosrdného Pána. Jelikož tedy tito lidé přijali otroctví hříchu a vzpouru proti Bohu, chtěli by dnes strhnout celé lidstvo do propasti smrti a zoufalství: je to bídná pomsta Satana, který nedokáže porazit toho, kdo ho uvrhl do pekla, a proto se snaží s sebou přetáhnout co nejvíce duší ve snaze zmařit dílo vykoupení.

 My, věřící v Krista, našeho jediného Pána, nemáme důvod se bát, dokonce ani proti lidskému rozumu: víme, že znovuzrození ve křtu již nejsme služebníky, ale děti Boží, a že zachováním přátelství našeho Pána s Milostí můžeme důvěřovat v Jeho prozřetelnou pomoc, v Jeho mocnou ochranu. Nakonec je to skutečná svoboda: svoboda Božích dětí, které se řídí jeho zákonem ne ze strachu, ale z lásky, nikoli z donucení, ale protože při dodržování Boží vůle najdou své vlastní dokonalé naplnění a plnost své realizace. Protože každá duše je stvořena pro větší Boží slávu, pro věčnou blaženost jako odměnu věrnosti Spasiteli.

Nenechte naše srdce trápit! Manévry těch, kteří pracují ve tmě, vycházejí na světlo, ukazují se v celé své hrůze a odhalují svou zvrácenou a pekelnou matrici. Lži, podvody, násilí, smrt: to je krutá realita zla, před kterou mohou být lidé dobré vůle jen zděšeni. Pokud se náš Pán rozhodne vyslechnout modlitby svých dětí, tento hrad lží a podvodů se zhroutí a jeho architekti se budou muset vrátit do úkrytu, aby unikli přísnosti spravedlnosti a popravy národů.

Toto jsou rozhodující hodiny: nadále se modlíme, recitujeme svatý růženec, živíme se Nejsvětější Eucharistií a konáme pokání. Sborový hlas, který stoupá k trůnu božského Veličenstva, nezůstane nevyslechnut. Nenechme se odradit, protože právě v okamžiku zkoušky nám Pán dává příležitost projevit naši důvěru v Něho a vidět velikost Jeho milosrdenství.

„Začkoliv budete prosit ve jménu mém, udělám, aby byl Otec oslaven v Synu“ (Jan 14, 13).

Náš Pán nám řekl jasně: cokoli. Požádejme tedy Otce jménem Syna, našeho Pána a Vykupitele, na přímluvu Jeho nejsvětější Matky, naší mocné Prostřednice, aby ukázal Jeho slávu, udělil oslavení svaté církve, mír a prosperitu křesťanským národům, obrácení hříšníků a porážku Jeho nepřátel.

Kéž Bůh povstane a jeho nepřátelé budou rozptýleni, a ti, kdo ho nenávidí, utečou před ním“ (Ž 68,1).

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
25. listopadu 2020
Sv Kateřiny panny a mučednice