Kardinál Arinze: Berte vážně fatimské vidění pekla!

                                                                                   27.5.2017

Kardinál Arinze, který byl prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád, doporučuje lidem, kteří nevěří v existenci pekla, aby se zabývali fatimským poselstvím.

V rozhovoru, který byl zveřejněn 24. května, se nigerijský kardinál zabýval otázkou pekla ve světle Fatimy.

Lidé, kteří pokládají peklo za vynález církve, aby zastrašila lidi, měli by se vážně zamyslet nad poselstvím, které nám zjevila sv. Panna ve Fatimě před sto lety.

Matka Boží ukázala pasáčkům peklo, které existuje a není prázdné.

Fatimská zjevení byla církevně uznána v roce 1930. Od té doby několik papežů putovalo do Fatimy. Uznání zázraků k blahořečení a svatořečení fatimských pasáčků zdůrazňuje význam a důležitost poselství, které děti od Matky Boží obdržely. K nim patří také poselství o pekle.

Kardinál citoval popis, podaný sestrou Lucií a zveřejněný Kongregací pro nauku víry v roce 2000. Hovoří v této souvislosti o strašném vidění pekla.

Naše Paní nám ukázala ohnivé moře, které, jak se zdálo, bylo v hloubi země. Do tohoto ohně byli ponořeni ďáblové a duše, jakoby to byly lidské postavy z hořícího uhlí zmítající se v ohni, který vycházel i z nich samých jako oblaka dýmu. Padaly všemi směry jako jiskry obrovského požáru bez tíže za žalostného nářku a zoufalých výkřiků, vyvolávajících děs a hrůzu. Ďáblové představovali ošklivé a děsivé postavy v podobě neznámých zvířat a byli přitom průhlední a černí.

Vidění trvalo jen okamžik. Díky naší nebeské matce, která nám před tím slíbila, že nás dovede do nebe. Kdyby tomu tak nebylo, myslím, že bychom hrůzou a zoufalstvím zemřely.

Pozvedly jsme zrak k naší Paní, která nám plná bolesti a smutku řekla: Viděli jste peklo, kam přicházejí nešťastné duše. Aby byly zachráněny, chce Bůh ve světě založit pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci.

Kardinál říká: Lidé by rádi existenci pekla popřeli, aby mohli žít, jak chtějí. Jsou jako studenti na univerzitě, kteří si namlouvají, že žádné závěrečné zkoušky se nekonají, aby nemuseli studovat.

Když nebudou studovat, ujišťuji vás, že při zkouškách propadnou. Nic nepomůže tvrdit, že zkoušky nebudou.

Stejně tak je tomu s peklem. Nic nepomůže tvrdit, že neexistuje. Sám Pán Ježíš nám v evangeliu potvrdil realitu pekla jako místo místa pláče a skřípění zubů, řekl kardinál.

Ježíš Kristus mluví o těch, kteří budou svrženi do vnější temnoty. Mluví o těch, kteří propadnou věčnému trestu. Kristus je Boží Syn, a je–li někdo milosrdný, pak je to On. Říká nám, že je to v našem vlastním zájmu, brát tyto věci vážně.

Kardinál zdůrazňuje, že to není Bůh, kdo sráží lidi do pekla, nýbrž je to lidská svobodná vůle a jednání, které o tom rozhodují.

Jsou to lidé, kteří urážejí Boha tím, co nazýváme „těžkým hříchem“ a co představuje odmítnutí Boha. Člověk, který je v pekle, není tam proto, že to chce Bůh. Je to člověk, kterého Bůh zval k sobě, on ale odmítl.

Kardinál to označil za strašnou věc, protože Bůh stvořil člověka, aby svého Stvořitele poznával, miloval, sloužil mu zde na tomto světě a mohl přijít do nebe.

Hovořil také o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci. Kdyby se toto zasvěcení uskutečnilo již dříve, ušetřili bychom si mnoho bídy, kterou způsobil komunismus.

Komunismus znamená popření Boží existence.

Komunismus usiluje o vytvoření systému, který nebere ohled na Boha a dokonce se staví agresivním způsobem proti Bohu Stvořiteli i proti lidem. Kdo popírá Boha, velmi ubližuje lidem, protože naše velikost závisí od Boha.

Poselství naší Paní z Fatimy je stejně tak jasné a aktuální jako před sto lety. Lidé se jím musí vážně zabývat, varovat se hříchu, modlit se a činit pokání.

Tak to řekla Matka Boží a my to musíme brát vážně. Přišla do Fatimy lidstvu na pomoc, abychom přemáhali hříchy a modlili se za hříšníky, aby neskončili v pekle.

                           katholisches

https://www.youtube.com/embed/0dOHvJcLvSA“