Biskup Schneider: starověká mše „je silnější než papež František a zvítězí“

Biskup Athanasius Schneider v nedávném rozhovoru se Stevem Bannonem War Room Pandemic 8. října o novém motu proprio Traditionis Custodes, jehož cílem je zrušit starověkou mši, potvrdil její důležitost a trvalou povahu a prohlásil: „Tradiční mše je silnější než papež František … zvítězí!“.

Na otázku o své další knize Katolická mše (vydá ji Sophia Press) biskup německého původu vysvětluje podstatu svaté oběti mše, která „je nejdůležitějším aktem v životě celé církve. Důvod? Protože mše svatá je mystickou, svátostnou a skutečnou přítomností aktu spásy celého lidstva – oběti na kříži našeho Pána Ježíše Krista. Mše svatá je vykupitelským aktem člověka – Boha, Ježíše Krista, Vykupitele lidského pokolení … a proto je zdrojem – stále živým zdrojem – milostí v životě církve“.

Msgr. Schneider také zmínil změny provedené v římském obřadu po Druhém vatikánském koncilu a zdůraznil, že první reformovaná mše z roku 1965 – bezprostředně po koncilu – nebyla v rozporu s tradicí, nebyla tak „drastická ani revoluční“ jako následný vývoj a změny, zavedla „jen malé, nikoli podstatné změny“. Ale poté, po koncilu, „pod vedením mons. Bugniniho, udělali skutečnou revoluci – drastickou, stále v platnosti, která je bohužel tragédií. A proto se musíme vrátit a obnovit a šířit formu pravou mše svaté“.

Kromě toho, pokud jde o mši Tridentského koncilu v šestnáctém století, biskup zdůrazňuje, že „dokumenty a rukopisy v našem vlastnictví ukazují, že tradiční mše nebyla mše tridentská – Ne. Byla to stejná mše jako před Tridentským koncilem, po kterém nebyla změněna. Oni, novátoři – mají dokumenty od začátku druhého tisíciletí až do 21. století, ale my máme ordo, které je před Tridentským koncilem – stejné jako dnešní tradiční latinská mše. Na Tridentském koncilu byly v rubrikách provedeny pouze drobné změny“. To znamená, že „Církev za 2 000 let nikdy neprovedla v liturgii žádné drastické ani převratné změny. Stalo se to poprvé v roce 1969, kdy Pavel VI. vydal svůj Novus Ordo opravdu revoluční. A to je proti přirozenosti Církve“.

Dále říká Msgr. Schneider, že změny provedené na mši po koncilu „jsou plodem ideologie“ a odhaluje anomálie mše Novus Ordo takto:

Ti, kteří reformovali liturgii pod vedením mons. Bugniniho a dalších, chtěli protestanty přiblížit katolickému významu, učení a modlitbě, zdůraznit více hostinu, jídlo, ale to je druhotný aspekt. Centrální je oběť na kříži. Kristus s Poslední večeří nás nevykoupil jídlem. Vykoupil nás svou obětí na kříži, zatímco nová mše má tendenci připomínat spíše jídlo, jak věří a dělají protestanti. Trendem bylo také učinit mši neformálnější: celý styl Nové mše má tolik okamžiků kreativity – prázdných míst, kde může celebrant improvizovat a dokonce se představit. Proto je velmi nebezpečné, že nová mše má v sobě tendenci dělat podívanou a být antropocentrická.

Biskup Schneider doufá, že svou novou knihou o katolické mši dokáže pomoci obnovit „ústřední postavení Boha v liturgii“, jak uvádí podtitul jeho knihy. „Toto je náš dnešní problém a nejhlubší příčina krize Církve v naší době: že jsme vyhnali Boha z centra života církve, života modlitby v liturgii. Středem se stal člověk.“

Pokud jde o růst tradiční liturgie a víry po celém světě, je biskup Schneider přesvědčen, že tato mše „zvítězí“ a že „tradiční obřad je silnější než papež František“. Zde měl na mysli papežovo nové motu proprio Traditionis Custodes ze 16. července, které omezuje používání tradičního latinského ritu.

„Tato omezení,“ řekl biskup Bannonovi, „jsou opravdu krátkozraká – zhroutí se.“ Protože pravda a krása modlitby Církve všech dob je nejen mocná a krásná, ale především nezbytná pro skutečný život s Bohem a v Bohu. Toto je důkaz toho, že Církev je v rukou Božích“. Dodal, že od vydání nového motu proprio konstatovalo několik kněží, které zná, že došlo k nárůstu účastníků tradiční latinské mše.

Msgr. Schneider uvažoval nad důvody, proč papež František chce omezit tuto krásnou mši, a považuje ji za „překážku“ agendy své a svých spolupracovníků, která je orientována především na „reality“ pozemské a méně na nadpřirozené. Ale tato tradiční mše je přesně opačná: je zaměřena na Boha, na věčný život a na nadpřirozeno, a to je její podstata.

A proto se biskup Schneider domnívá, že mše Novus Ordo se musí „vrátit k podstatě tradičního obřadu“, jak řekl v rozhovoru 7. října Raymond Arroyo z EWTN.

„Člověk se dostává do středu a Kristus byl odsunut,“ prohlásil a dodal: „Denně se to projevuje ve způsobu sloužení mše Novus Ordo, je to skutečně životní a lidský styl. Právě tato nová mše je součástí „příčin současné krize“. „Musíme se vrátit k prvenství Krista“ ve mši, od níž se odvíjí i způsob lidského chování a působí jako pramen bytí“.

Biskup proto nevěří, že Novus Ordo a tradiční mše jsou dvě formy téhož obřadu a musí koexistovat. Řekl Arroyovi: „[Novus Ordo a tradiční mše] jsou opravdu rozdílné, v tom musíme být upřímní. Novus Ordo byl změněn tak drasticky, že je zcela odlišný a dnes existují dva obřady.“ Dokonce i papež František, dodal, nedávno hovořil o „druhu biritualismu“, pokud jde o ty kněze, kteří chtějí slavit Novus Ordo i tradiční mši svatou. Novus Ordo se musí vrátit k podstatě tradičního obřadu všech dob.

Závěry

Prohlášení Msgr. Schneidera o dvou formách v podstatě uznává biritualismus, jak je zde dobře zdůrazněno.

V tomto ohledu se domnívám, že záplaty na NO jsou málo užitečné. Problém je ovšem také v tom, že starověký obřad není dostatečně znám novým generacím a se zaváděnými omezeními se může situace ještě zhoršit, i když se začíná projevovat i zcela opačný jev.

S návratem k původnímu obřadu by účinky posvěcující milosti proudily hojně díky jeho vnitřní slavnostní posvátnosti kolem jádra božské instituce a apoštolské tradice stmelené vírou generací.

Chiesa e post Concilio