Z Newmanových poznámek ex post

»Vylil na nás plnost svého milosrdenství«

Kardinál Newman měl obyčej, že po kázání se odebral do svého pokoje a napsal si poznámky o tom, co pronesl. Z těchto poznámek se zrodila kniha Sermon Notes, která jednak dává nahlédnout do světcova duchovního života, jednak může být použita k úvahám o nejvýznamnějších svátcích církevního roku a křesťanských dogmatech.

Text knihy končí obrazem sv. Filipa Neri, který se „modlí za padlé křesťanství“, a také přináší cenná témata z Písma a církevních Otců. Zvláště útočiště věnované Duchem Svatým duším v očistci nás zavádí do doby Otců a křesťanského starověku: nikoliv přípitky nad hroby mrtvých, ale Duch Svatý, kterého živí vzývají, slibuje a dává závdavek duším v očistci, jak čteme v žalmu 6, 12: Procházíme ohněm a vodou a přivedl jsi nás k útěše.

Letnice

1. Úvod. Jestliže se dostaneme do nebe, obdivuhodný pokoj bude naší velkou blažeností, blažeností z toho, že jsme dospěli k cíli. A nejen k cíli, ale také k naplnění, protože nejen skončila naše práce, ale dostane se nám odměny.

2. Dnes se nejvíce přibližujeme k oné spotřebě. Popisoval jsem: byli na jednom místě (Sk 2,1), když nastal den Letnic, byli všichni pohromadě. Dnes popisujeme den, kdy Bůh všemohoucí vylil na nás všechny své dary. Již dávno nám byly přislíbeny, ale všechny byly rezervovány na tento den. V ten den vylil na nás plnost svého milosrdenství.

3. Dlouho jsme kráčeli cestou od Vánoc k Velikonocům atd. Ale nyní jsme dospěli k cíli. Jsme povoláni, abychom byli vděčni a radovali se z toho, co jsme započali.

4. Tak a ještě více byl překvapující onen první den Letnic. Po staletí se na tento den čekalo.

5. A ten byl ještě tak odlišný od očekávání. Totéž se děje nám. Prosíme, a nedostává se nám odpovědi. A proto tak činíme s ještě větší horlivostí. Tak to dělali Apoštolové. Nevěděli, že jejich Pán musí trpět; že musel odejít. A přece říkal: „Protože jestli neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel (Jan 16,7). Ale když přišla plnost, nezklamal je.

6. Všechny naše slabosti, všechny naše hříchy jsou vyrovnány příchodem Ducha Svatého. Zmizel hřích, zmizel strach.

7. Všechno, co dobrého jsme měli, přichází tohoto dne. Všechny svátosti jsou z onoho dne. Je-li to křest, je to z onoho dne. A tak je to s biřmováním, s Pokáním, se Svatou Eucharistií. A s vírou, nadějí a čistotou.

8. A s životem a smrtí. Jestliže jsme vyprahlí, zkřehlí, jestliže se vydáváme za boha (sic), jsme nemocní, zranění, On je zde jako sladký osvěžující dech, abychom mohli porazit nepřítele. Jestliže potřebujeme očištění v očistci, abychom nakonec vystoupili na nebe.

Tento den je zvláště svátkem sv. Filipa. On se modlil za padlé křesťanství. Udělejme to také tak.