Poselství Ruska

 Roberto de Mattei 9. listopadu 2022

V roce 1917 se Panna Maria zjevila ve Fatimě třem pastýřským dětem: Lucii dos Santos a jejím bratrancům Jacintě a Franciscovi Marto a svěřila jim poselství, jehož obsah byl oficiálně potvrzen církví 26. června 2000. Toto poselství je rozděleno do tří částí, známých také jako „tajemství“. První část nabízí hrůznou vizi pekla, druhá obsahuje proroctví o budoucnosti lidstva a třetí představuje dramatickou vizi mučednictví, které na pozadí zkázy čeká papeže, muže Církve a mnoho katolíků, řeholníků i laiků.

Úhelným kamenem a interpretačním klíčem fatimského poselství jsou tato slova Panny Marie: „Viděli jste peklo, kam padají duše ubohých hříšníků. Aby je Bůh zachránil, chce ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Pokud tak učiní, co vám říkám, mnoho duší bude zachráněno a bude mít mír. Válka se chýlí ke konci, ale pokud nepřestanou urážet Boha, začne za pontifikátu Pia XI. další, ještě horší válka. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny, a to válkou, hladomorem a pronásledováním církve a Svatého otce. Abych tomu zabránil, přijdu prosit o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírná přijímání o prvních sobotách. Pokud přijmou mé žádosti, Rusko se obrátí a bude mít mír; pokud ne, bude šířit své bludy po celém světě a podporovat války a pronásledování církve. Dobří budou umučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, různé národy budou zničeny. Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí a světu bude dopřáno období míru.“

Panna Maria proto žádá o obrácení lidstva a uvádí, že pokud budou její žádosti přijaty, Rusko se obrátí a nastane mír, jinak bude „šířit své bludy po celém světě, podporovat války a pronásledování Církve“. Tento horizont tragédie však v sobě skrývá paprsek nesmírné naděje: obrácení Ruska a konečný triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Jaké jsou chyby Ruska, o nichž mluví Panna Maria? Podle všech vykladačů Poselství jsou to chyby komunismu, zločinné ideologie 20. století. V letech 1989 až 1991 se Sovětský svaz rozpadl, ale komunistický jed se nadále šíří po celém světě. V Číně vládne Si Ťin-pching, který 15. října na 20. celostátním sjezdu komunistické strany potvrdil, že marxismus je „základním ideologickým vodítkem“, na němž je země založena, zatímco v Rusku Vladimir Putin navrhuje národně-komunistickou variantu, která smiřuje Stalinův odkaz s odkazem carů.

Ať už si o Putinovi myslíme cokoli, k obrácení Ruska na pravou víru ani k triumfu Neposkvrněného Srdce Panny Marie rozhodně nedošlo. To znamená, že Rusko nepřestalo šířit své bludy po celém světě a bude nástrojem, který Bůh použije k potrestání nekajícího se lidstva. Panna Maria se ve svých předpovědích nemýlí, i když je někdy před lidskýma očima zahaluje.

Ti, kdo věří, že Rusko šíří ve světě nikoli své chyby, ale své hodnoty, obracejí fatimské poselství. Tento obrat perspektivy je patrný z projevu, který 27. října v Moskvě pronesl filozof Putinova režimu Alexandr Dugin na XXIV. světové radě ruského lidu, jejímž předsedou je patriarcha pravoslavné církve Kirill.

Dugin ve svém projevu označil válku mezi Ruskem a Ukrajinou za „velmi reálnou válku. Tato válka není jen válkou armád, lidí, ale také válkou ducha (…) Je to válka nebe proti peklu. Je to válka andělských armád. Je to válka armády archanděla Michaela proti ďáblu. (…) V projevu našeho prezidenta (Putina) 30. září se hovořilo o satanské povaze západní civilizace. To není metafora. (…) Západ je ideologie. Liberalismus, globalismus, sekularismus a posthumanismus jsou ideologie. To je oblast myšlenek, nikoliv oblast hmoty, těl a technologií. Především je to absolutní lež: je to převrácení skutečných proporcí mysli, idejí, náboženských základů. Proto se dnes střetávají dvě ideje, dvě armády (protože andělé jsou duchové a mysli): andělé a démoni. Bojištěm je právě Ukrajina. Na jedné straně jsme Svatá Rus, jak říká Jeho Svatost patriarcha, a čelíme silám absolutního globálního historického zla. Proto stále častěji mluvíme o Armagedonu, konci světa a apokalypse. To vše se děje před našima očima. Účastníme se poslední (možná předposlední, to nikdo neví) a nejdůležitější bitvy. Bez duchovního, ideologického a intelektuálního rozměru nemůžeme zvítězit. (…) Nic není neutrální. Probíhá boj mezi nebem a peklem. A my jsme Svatá Rus“ (geopolitika.ru). Setkáváme se s pokřivenou filozofií dějin, která zaměňuje Západ s jeho degenerací. Liberalismus, globalismus a sekularismus jsou shnilými plody revolučního procesu, který po staletí útočí na západní a křesťanskou civilizaci a o jehož autentických kořenech Dugin mlčí. Západ je vlastně geografický prostor zahrnující Evropu a obě Ameriky, který shromáždil hodnoty Řecka a Říma a oživil je katolickou vírou. Nacionálně-komunistický filozof zapomíná, že právě Západu vděčíme za vznik univerzit, rozšíření vědomostí po celém světě, umělecký, technický a vědecký rozvoj lidstva, z něhož těží i Rusko. Pro Dugina se Západ shoduje s politickými a mediálními oligarchiemi, které dnes dominují, stejně jako se pro některé katolická církev shoduje s pontifikátem papeže Bergoglia.

Svatá Rus, kterou Dugin staví proti Západu, je pravoslavný „třetí Řím“, který od 16. století považuje katolické náboženství a papežství za největšího nepřítele. Patriarcha Kirill, který s Putinem bojoval v KGB, dědici sovětské teroristické policie CEKA, je prezentován jako bojovník za Svatou Rus, která musí „evangelizovat“ svět.

Více než Duginův eschatologický apel je však působivé, jakého přijetí se mu dostalo na Západě mezi katolíky, kteří se odvolávají na Tradici. Například v Itálii byla jeho řeč beze slova výhrady zveřejněna v plném znění váženými vatikanisty, kteří zřejmě sdílejí apokalyptickou vizi, v níž Panna Maria a její role zcela chybí.

V roce 2017 tradicionalistický svět kompaktně oslavil sté výročí Fatimy, dnes je opouští a nahrazuje novou teologií dějin, která triumf Neposkvrněného Srdce nahrazuje triumfem nacionálně-komunistického Svatého Ruska. Svatý Maxmilián Kolbe, který neznal fatimské poselství, tvrdil, že jednoho dne zavlaje nad Kremlem vlajka Neposkvrněného srdce. „Pod jejím praporem se odehraje velká bitva a my vztyčíme její vlajky nad pevnostmi krále temnot. A Neposkvrněná se stane Královnou celého světa a každé jednotlivé duše, jak předpověděla blahoslavená Kateřina Labouré“ (Spisy Maxmiliána Kolbeho, přel. it. Città di Vita, Florencie 1975-1978, sv. I, s. 550).

Má nad Kremlem vlát vlajka Immaculaty, nebo kremelská nad bazilikou svatého Petra? Bude Rusko šířit do světa své chyby nebo údajné hodnoty? Zde je velká otázka, která je výzvou pro katolíky v současné době.

Corrispondenza Romana