Kněží a děti na mušce ďábla

Kněží a děti na mušce ďábla

Drazí přátelé »Duc in altum«!

Předkládám vám tuto výzu, kterou jsem dostal od čtenářky, podepsané pseudonymem Veronika Kyrenská. Je věnován kněžím a dětem, dvěma kategoriím (alfa a omega), které jsou podle autorky nejvíce ze všech v ďáblově zaměřovači.

***

Na Zemi po Bohu není nikdo větší než kněz. Mohli bychom ho označit jako alfa: alter Christus v každodenním životě a ipse Christus během eucharistického proměňování.

Na Zemi po Bohu není nikdo menší než dítě, které můžeme definovat jako omega.

Tyto extrémy, alfa a omega, jsou dnes oba na nitkovém zaměřovači ďábla, diktátora naší doby, na základě momentálního Božího dopuštění.

Stačí se rozhlédnout. Kolik kněží nebo jejich představných, kteří svedeni duchem světa zbloudileklamavě se propagují sami sebe, a kolik kněží vedených Kristem je stejně hanebně odstraněno z farností a marginalizováno!

Kolik duší je ztraceno kvůli kněžím, kteří zapomínají na svou posvátnost, často zneužívanou k osobnímu prospěchu, a vyhýbají se ochotě prolévat svou krev za záchranu duší!

Velká část duchovní slabosti kněží pochází z odložení vlastního šatu – kleriky, štítu před útoky zlého, a z přijetí civilního oděvu, štítu proti milosti posvěcující. Důvod, pro který s tak ohavnou lhostejností příliš mnoho kněží podává Kristovo tělo tím nejhorším způsobem.

A tak ve chvíli, kdy Pán sestupuje z nebe, aby přinesl své nejvznešenější dary, je zde přijímán a vítán jako nepříjemný ubožák, v rámci obřadů vůbec neodpovídajících Podstatě a slávě Obětovaného.

Až na vetus ordo, kde je vidět oheň na oltáři, kde jsou překračovány kategorie prostoru a času a vše je upraveno tak, aby byla zaručena důstojnost liturgie a vzdávána sláva nejvyššímu Majestátu, se zdá, že moderní mše spíše než chvála a oslava – je ubohou almužnou!

Není těžké si představit stíny ďáblů tančících kolem kněze, ne právě jako legie, ale shluku, ano, a dokonce i v sakristii, hned jakmile odloží roucho posvátného obřadu, aby zůstal v košili, džínsech a teniskách. A kdo ví, možná, když budete hledat, najdete také očitého svědka!

Kněží, vraťte se! Znovu se odějte do svých zbraní! Šat na těle, růženec, který pozvedá k nebi, a kolena klekající na zemi! A lásku, lásku v hojnosti! Deus caritas est! Soutěžte v budování nás a budování sebe navzájem, jinak budete zatraceni po tisících a vámi davy duší, za které jste zodpovědní.

V době všeobecného pohoršení a podvodu jsou ve skutečnosti dokonce i vyvolení vystaveni velkému riziku!

Víme však, co Ježíš slíbil, a ten je věrný, že v posledních dobách vzkřísí obry svatosti, jak tomu v historii nikdy nebylo. Buďte proto poslušní a dejte se k dispozici pro tento projekt svatosti! Ať je jím každý z vás!

Pokud byste neodporovali, mohl by ve vás Ten, který si vás vyvolil, všechno, dokonce i rány, trosky a vlažnost vašeho srdce, proměnit v jeho Srdce: živé, milující, neohrožené, mírné, silné a pulzující. A udělal by to se stejnou rychlostí, s jakou přeměňuje chléb a víno ve své Tělo a Krev, kdykoli ho požádáte.

Odvahu! To je ona smělost, která se od vás vyžaduje! Nebuďte kněžími jen napůl! Naše duše potřebují váš příklad!

A děti? Roztrhané, utlačované hladem a žízní, zneužívané, unášené, vykořisťované, mučené, zabíjené i v lůně mateřském, v milionech! Kolik duší je ztraceno při ničení dětí! Patří k nim rodiče, násilníci (kteří jsou často totožní), lékaři a dokonce i provozovatelé farmaceutických společností, které vyrábějí vakcíny z tkání dětí, a zavádějí tak značku šelmy do naší společnosti, která si říká civilizovaná, tu nejbarbarštější praktiku: kanibalismus.

Nevěrní kněží a zabijáci dětí. Nikde více než ve dvou výše uvedených oblastech nemáme větší počet ztracených duší. Díky nebi jsou také duše, které se většinou skrývají a žijí povoláním k mateřství, přirozenému i kněžskému, a množství modliteb přinášených ve prospěch kněží a dětí jakožto konkrétní důkaz o existenci a podstatě Boha, k jehož vůli bychom měli být učenliví jako jehňata, stejně jako bychom měli křičet proti všem formám zla a lží coby armáda Kristova, která vždy využívá v symbiotické formě akce i modlitby.

A bitva je nyní tvrdá! Kdo může říci, zda to bude svatost kněží, která nastoupí jako první, aby zachraňovala děti, nebo zda to bude hrozná oběť dětí, které jako ten Nevinný nesou nejtěžší kříže, k posvěcení kněží a nás všech?


Duc in altum! Aldo Maria Valli