Nacisté v přestrojení

Alfie Evans odešel k Pánu  28. dubna ve 02.30

Že Velká Británie byla kolébkou moderní masonerie, teorie státního leviatanství, malthusiánství, eugeniky, evolucionismu, to jsme věděli. Že onen poslední vynález aplikovaný na člověka přinese dříve či později podobné výsledky, to jsme očekávali. Že evropské státy budou usilovat, jak redukovat výdaje na zdravotnictví tím, že budou eliminovat slabší individua, bylo smutně známou skutečností. Že tzv. „vědecký výzkum“ se zbaví ve jménu ekonomických zájmů jakékoli mravní zábrany, to jsme už dobře pochopili. Že katolická hierarchie bude z velké části složena z němých psů neschopných štěkat (Iz 56,10), stalo se evidentní skutečností. Že tzv. „demokratické státy budou utiskovány nemilosrdnou tyranií, která nemá v dějinách předchůdce, bylo velmi naléhavým probuzením i pro ty, jejichž vědomí bylo omámené pocitem zdánlivé svobody, s jejíž pomocí jsou jednotlivci i masy předmětem manipulace. Ale že dravost veřejných institucí by mohla upadnout do deliria všemohoucnosti, to nás burcuje z klamného snu o svobodném občanském světě a začínáme si uvědomovat, že naše nejelementárnější práva, ba i samotné naše životy nejsou vůbec chráněny, nýbrž vystaveny nejtěžšímu nebezpečí.

Jen si všimněme, ani tentokrát nebudou vyburcovány masy, které lobisté přivedli do kolektivní hypnózy pomocí kina, písničkářských soutěží a šampionátů, tak jak tomu bylo v případě Eluana Englára v roce 2009, Charlieho Garda v minulém roce, Isaiacha Haastrupa před dvěma měsíci. Ale ten, komu se podařilo uchovat si dar intelektu a milost víry, musí zvonit na všechny umíráčky a ohlašovat smrt západní civilizace, utlačované luciferskou elitou, která si myslí, že vlastní veškerou moc bez hranic.

Nacistický duch zamořil tentokrát celou Evropu, zvláště instituce sídlící v Londýně, Štrasburku, Bruselu a… v Římě. Je to přesně stejný zloduch, který dal život Třetí říši, probuzený mezinárodním zednářstvím, které, aby vyprovokovalo druhou světovou válku s cílem nastolit nový geopolitický řád, nejdříve zničilo Německo, a pak dalo diktátorům nejplnější svobodu. Po frašce norimberského procesu mnozí vědci „poraženého“ režimu byli přijímáni a vydržováni, aby klidně pokračovali ve své práci a experimentech na lidských „morčatech“.

Rasistická teorie by byla nemyslitelná bez evoluční ideologie vynalezené Charlie Darwinem a převedené do antropologické roviny jeho bratrancem Francisem Galtonem. Bláznivý projekt zdokonalení lidského druhu byl předmětem experimentů v nacistických laboratořích, ale nepochází pouze odtamtud a ani tam neskončil: má svoji ryzí anglosaskou matrici. Liverpoolští lékaři a anglické magistráty „uvažují“ přesně stejným způsobem jako jejich němečtí kolegové před osmdesáti lety, stačí odhalit jejich pravé záměry a pokrytectví, z kterého je člověku tak říkajíc na blití; pod ohavným pretextem zájmů pacienta, kteří sami své „zájmy“ nejsou schopni ještě ani projevit, a proto je určují sami „odborníci“ zcela proti vůli rodičů a vyvlastňují tak lidské bytosti rodičům i jejich vlasti. Když se pak situace vyhrocuje, takže jsou tyto oběti odsouzené k smrti střeženy jako v lágru, ale dítě neumírá, je prostě izolováno od rodičů, návštěvníků a dokonce i od nemocničního kaplana., znamená to, že se tu děje něco více než strašného.

L´Alder Hey Hospital v Liverpoolu je velmi dobře znám pro opakované stížnosti na pochybení a nedodržování práv ke škodě pacientů. V tomto případě jsme svědky nesmírného zločinu, který se odehrává v koordinované souhře britských institucí se záměrem potlačit maličkou nevinnou oběť. Jedná se tu evidentně o něco tak ničemného a hanebného, co by mělo dokonce ospravedlnit riziko diplomatické krize mezi anglickou a italskou vládou, která ve snaze vysvobodit toto dítě z pařátů těchto posedlých mocnářů, udělila Alfiemu Evansovi italské státní občanství.

Dítě se mělo stát objektem tajemného experimentování s novými vakcínami nebo transplantacemi, jejichž provádění je ilegální v samotné Velké Británii a na kterých se vydělává ročně kolem třiceti miliard sterlingů. Jak si jinak vysvětlit zcela iracionální a neústupné odmítání přechodu dítěte do jiné nemocnice. Personál v „Bambino di Gesù“ v Římě je připraven dítě transportovat; zkoušky v jiné sanitární struktuře by odhalily to, co velká Británie nesmí a nechce vědět.

V celém tomto hororu vyvolává ještě hlubší pocit odporu zcela nechutné chování určitých „katolických prelátů“, kteří místo aby pozvedli svůj hlas a podpořili věřící, kteří právem protestují proti neslýchanému státnímu barbarství, melou komentáře v diplomatické hantýrce a dávají za pravdu britským úřadům. Mezi nimi se vyznamenal zvláště liverpoolský biskup Malcolm Patrick Mac Mahon bezprostředně po rozhovoru s papežem (!) a našinec Vincenzo Paglia, prezident papežské akademie „pro život“(!), člověk z nejužšího okruhu Bergogliova týmu, vedený, jak sám říká duchem Markovým (?!?). Na světelné roky jsme vzdáleni od blahoslaveného kardinála von Galena a od ohnivého kardinála Faulhabera, který světil Ratzingera na kněze.

V každém případě nemůžeme neuznat mimořádnou moc modlitby a postu: nevyléčitelný tvoreček dále žije a dýchá přes dlouhé pokusy o jeho likvidaci. Toto prosté konstatování o moci modlitby nechť povzbudí konkrétní akce inspirované vírou a milostí. Kdyby pokojná manifestace, třeba stovky osob, vstoupila do nemocnice a odnesla dítě pryč, co by mohli dělat? Zastřelit tento zástup? Lid nemůže být netečný a jen přihlížet: dějiny Písma i křesťanství nás poučují, že kapka, kterou nádoba přeteče, vylévá se na národy jako Boží hněv. Je lepší předejít trestu, pokud je to možné.

Aleluja! Spása, sláva a moc našemu Bohu, protože jeho soudy jsou správné a spravedlivé: vykonal soud nad velkou nevěstkou, jež svým smilstvem halila zemi, a pomstil krev svých služebníků, která lpěla na jejích rukou (Zj 19, 1-2).

Soudce Hayden Large – samozvaný pán života a smrti


Don Elia, La Scure