Aktuální slova autentického pastýře

V současné situaci nasloucháme autentickému pastýři

Za současných okolností, které prostřednictvím bezprostřední výzvy k volbám zahrnují občanskou budoucnost země, nabídl tuto úvahu a orientační kritéria zesnulý arcibiskup H. Em. Card. Carlo Caffarra (je z roku 2013, ale velmi aktuální)

Vážení věřící, teprve po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl poskytnout vám orientační slova pro příští volební období. V těchto týdnech jste slyšeli tolik slov; bylo učiněno mnoho slibů. Nemám ti co slíbit. Jen doufám, že moje slova nebudou zaměňována s jinými, protože nepocházejí z politických obav.

Mluvím k vám jako biskup Církve.

  1. Kulturní příběh Západu dospěl ke svému konci: velký slib z velké části nesplněný.Základy, na kterých byla postavena, kolísají, protože antropologické paradigma, podle kterého chtělo spojit velké lidské zkušenosti [například organizaci práce, vzdělávací systém, manželství a rodinu ( zde – zde ) …] má selhal a přivedl nás tam, kde jsme dnes.Už nejde o obnovu těžce poškozené budovy. Je to nová budova, co potřebujeme. Křesťanům nebude nikdy odpuštěno, že jsou nadále kulturně irelevantní.
  2. Je třeba mít jasno v architektonických liniích novostavby; a tedy i to, jaký profil hodláme dát našemu národnímu společenství. Upozorňuji vás na to ve světle velkého magisteria Benedikta XVI.٭ Život každého člověka, od početí až po jeho přirozenou smrt, je nehmotným statkem, kterého se nikdo nemůže zbavit. Žádná osoba nemůže být považována za váhu, kterou lze odhodit, nebo za předmět – získaný technickými postupy [umělé plození] – jehož vlastnictví je požadavkem štěstí.٭ Dichotomie stát-individuální je nepravdivá, protože je abstraktní. Neexistuje jedinec, ale člověk, který se od narození nachází ve vztazích, které ho definují. Existuje tedy občanská společnost, která musí být uznána.
    Stát je základním lidským dobrem, pokud respektuje své hranice: příliš mnoho státu a žádný stát jsou stejně a vážně škodlivé.٭ Žádná civilizace, žádné národní společenství nevzkvétá, pokud není v manželství a rodině uznána jejich nesrovnatelná důstojnost, nutnost a funkce. Nesrovnatelné znamená, že nemají sobě rovného. Přirovnávat je ke skutečnostem, které jsou přirozeně odlišné, neznamená rozšiřování práv, ale institucionalizaci falešných. „Nemluvení správně neznamená pouze nedostatek toho, co je třeba říci, ale také ohrožování samotné podstaty člověka“ [Platón].٭ Ekonomický systém musí mít prioritu práce: přístup k němu a jeho údržba. Nelze ji považovat za jednoduchou systémovou proměnnou.Trh, základní lidský statek, musí být stále více konfigurován jako kooperace ke vzájemnému prospěchu a ne jako pouhá soutěž jednotlivců bez komunitních vazeb.٭ Vše výše uvedené je nedosažitelné bez svobody vzdělávání, která vyžaduje skutečný pluralismus veřejného, státního a nestátního vzdělávání, pluralismus, který rodinám umožňuje skutečnou možnost volby.
  3. Nemůžeme se zdržet postoje k těmto otázkám také prostřednictvím základního demokratického nástroje hlasování. Volba se řídí výše uvedenými kritérii, která shrnuji: absolutní respekt k veškerému lidskému životu; budování spravedlivého vztahu mezi státem, občanskou společností a člověkem; zajištění nesrovnatelnosti manželství – rodina a jejich podpora; prioritou práce na trhu není konkurence, ale vzájemný prospěch; potvrzení skutečné svobody vzdělávání.Pokud se zralým úsudkem věříme, že žádný politický program nerespektuje každé z výše uvedených lidských statků, dáváme přednost těm, které podle svědomí považujeme za méně vzdálené od nich, za celek a podle jejich objektivní hierarchie. . 
  4. Doporučuji, aby kněží a stálí jáhni zůstali zcela mimo veřejnou stranickou debatu, jak to vyžaduje samotná povaha posvátné služby a přesné kanonické normy. 
  5. Nakonec s vytrvalostí a vírou vzývejme svaté patrony Itálie Františka a Kateřinu Sienskou, aby na jejich přímluvu zazněla naše modlitba za vlast od Otče náš, který „nás osvobozuje od zla“.

Kardinál Carlo Caffara