Odevzdej se v důvěře svému Pánu

Tato slova pronesl Pán Ježíš ke svému služebníkovi knězi Dolindo Ruotolo.

Jeho jméno »Dolindo« znamená „bolestný“ a jeho život byl skutečně naplněn bolestí. Jako dítě, mladík, seminarista a kněz prožíval jedno pokoření za druhým v takové míře, že o něm platila slova jednoho biskupa: Budete mučedníkem, ale mučedníkem v srdci, ne v krvi. Ve svém obrovském utrpení se P. Dolindo stával stále více dítětem, které se více a více odevzdávalo nebeskému Otci. Jsem zcela ubohý, úplné nic! Moje moc je modlitba, mým vládcem je Boží vůle, kterou se nechávám vést za ruku. Mojí jistotou na hrbolaté cestě je nebeská Matka Maria! Tato slova plná důvěry odměnil Bůh ze své strany velkou důvěrností, s jakou hovořil s duší tohoto pokorného kněze.

Až budeš číst následující slova, které nám dává sám Ježíš pro zkoušky našeho života, čti je, jako by je dal jen tobě osobně, jako by je pověděl jen pro tebe. Když se nám zdá, že Pán v loďce spí, znamená to, že v bouřkách máme k němu přicházet plní důvěry, abychom mu všechno odevzdali a očekávali pomoc jen od něho.

»Proč se tak snadno znepokojujete? Přenechejte mi svoje starosti a všechno se utiší. Říkám vám pravdu: každý důvěrný, opravdu totální úkon odevzdanosti má ten účinek, který si přejete a který může vyřešit vaše trnité situace.

Odevzdat se mi neznamená strachovat se, znepokojovat a propadat zoufalství a potom se na mě obrátit se vzrušenou modlitbou, abych vám pomáhal. Odevzdat se mi znamená klidně zavřít oči, odevzdat se mi, abych vás sám přenesl na druhý břeh jako spící dítě v matčině náruči. Co vás mate a co vám velice škodí, je vaše zbytečné mudrování a přemýšlení, vaše ustaranost a vaše umíněnost, že musíte za každou cenu udělat všechno sami.

Jak velice mohu působit, když se na mě duše obrátí ve svých materiálních a duchovních potřebách, když se snaží dívat se na mě a když volá plná důvěry: Vezmi všechno do svých rukou!

Mnohem více by měla zavřít své oči a odpočívat v mé náruči. Když se namáháte proto, abyste dostali mnoho milostí, dostáváte jich málo. Naopak, když je vaše modlitba tichým odevzdáním, je jich velmi mnoho.

Když trpíte, modlíte se, abych vám utrpení odňal, ale přesně podle vašich představ. Obracíte se na mě, ale chcete, abych se přizpůsobil vašim představám. Tehdy jste jako nemocní, kteří prosí lékaře o léčbu, ale sami mu předepisují její způsob a průběh. Nedělejte to tak, ale modlete se, jak jsem vás to naučil v modlitbě Otče náš: Posvěť se jméno tvé, to znamená, buď oslaven v této mojí nouzi a těžkosti. Přijď království tvé znamená: ať všechno v nás a ve světě slouží k budování tvého království.

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi, to znamená: Převezmi tuto moji záležitost a veď všechno tak, jak je to nejlepší pro věčný i časný život. Když mi skutečně řeknete: Buď vůle tvá anebo: Postarej se o vše, tehdy zasáhnu celou svou všemohoucností a vyřeším ty nejkomplikovanější situace.

Když vidíš, že situace se ještě více zhoršuje, místo aby se zlepšovala, neznepokojuj se. Opět zavři oči a s velkou důvěrou mi řekni: Buď vůle tvá, Pane, vezmi všechno do svých rukou.

A já ti slibuji, že se postarám a zasáhnu jako lékař s celou svou božskou mocí. A když to bude nutné, udělám i zázrak. A když se i potom všechno zhoršuje, zavři opět oči své duše a opět pověz: Vezmi všechno do svých rukou! A já tě ujišťuji: o všechno se postarám.

Ustaranost, neklid a vůle přemýšlet o následcích nějaké věci jsou proti opravdové odevzdanosti! Je to jako dětská umíněnost, jako když děti žádají od matky, aby se starala o jejich potřeby, ale ve skutečnosti chtějí udělat všechno samy a svými nápady a náladami jen kazí matčinu pomoc… Zavřete oči svého  a dovolte mi působit. Klidně zavřete oči a vnitřní pohled obraťte zcela a jen ke mně, myšlenky na budoucnost zažeňte, tak jak to děláte s pokušením. Jednoduše odpočívejte ve mně, věřte v moji dobrotu a já vám při své lásce přísahám, že když mi v tomto rozpoložení řeknete: Vezmi všechno do svých rukou, já všechno převezmu, daruji vám útěchu, osvobodím vás a povedu vás.

I když vás budu muset vést jinou cestou, než chcete vy, i tak vás ponesu ve své náruči, protože neexistuje účinnější lék než zásah mojí lásky. Ale uvědomte si jedno: Já mohu převzít všechno jen tehdy, když vy svůj vnitřní zrak obrátíte ke mně, jen když dokonale chcete to, co já, a dokonale důvěřujete. Ano, když se mi zcela svěříte.

Budete mít bezesné noci, když budete chtít všechno odhadnout, všechno vypátrat, na všechno myslet. Tak se spoléháte jen na lidské síly, na sebe samého, a co je horšího – na jiné lidi tím, že spoléháte na jejich zásah. To překáží mým plánům, které s vámi mám. Ó, jak velice si od vás přeji naprostou odevzdanost! Přeji si ji, abych vás mohl obdarovat. A jak velice mě zarmucuje, když vás vidím znepokojené a zoufalé!

A právě o to usiluje satan: za každou cenu vás chce znepokojit, aby vás mohl vymanit z mého působení a z mé lásky – abyste se úplně oddali lidskému smýšlení a iniciativám. Proto důvěřujte mi! Odpočívejte ve mně! Ve všem se mi odevzdejte! Zázraky působím v té míře, v jaké se mi odevzdáte, a v míře, v jaké opovrhujete sami sebou. Když jste v naprosté „chudobě“, daruji vám poklady milostí!

Když máte své vlastní prameny pomoci, i když jen v některých věcech, jste jen v přirozené rovině a přenecháváte věcem přirozený průběh, který satan často narušuje.

Ten, kdo všechno sám zvažuje a posuzuje, nikdy nezažil a nikdy neudělal zázraky, ani nikdo ze svatých ne. S BOHEM pracuje jen ten, kdo se BOHU úplně odevzdává! Vždy, když si všimnete, že se všechno ještě více zamotává, potom se zavřenýma očima své duše vyslovujte: Ježíši, vezmi všechno do svých rukou! A zcela se odvraťte od svého Já, protože váš nepokojný rozum vám všechno jen ztěžuje, až mi nakonec přestanete zcela důvěřovat. Dělejte to tak co nejčastěji ve všech vašich těžkostech. Dělejte to tak všichni, a uvidíte velké, nikdy nekončící zázraky. Zázraky, které nebudou navenek vypadat senzačně, ale pro vás budou velké a budou posilovat vaši důvěru a lásku ke mně. Já, váš BŮH, se postarám. Ujišťuji vás o tom!

Vždy se modlete s tímto postojem a s touto odevzdaností a budete mít velký vnitřní pokoj a budete sklízet opravdové plody mé lásky, a to i tehdy, když vám daruji milost oběti a lásky, která s sebou přináší utrpení. Zdá se vám to nemožné? Opět zavřete oči a z celé duše povězte: Ježíši, vezmi všechno do svých rukou!

Nebojte se, opravdu se o vás postarám! Potom budete oslavovat moje jméno tím, že se zcela ponížíte.

Všechny vaše modlitby nemají takovou cenu jako jediný skutek důvěryplnné odevzdanosti. Neexistuje účinnější novéna než tato:

Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, vezmi všechno do svých rukou a postarej se o všechno.«

                                    (viz také)

Podle Víťazstvo lásky
3/2005/44