Osamocenost

Prestižní washingtonské výzkumné středisko Pew Research Center zveřejnilo analýzu údajů ze sčítání lidu o fenoménu svobodných lidí ve Spojených státech. Zpráva nás informuje, že „v roce 2019 přibližně čtyři z deseti dospělých ve věku 25-54 let (38 %) […] nebyli ženatí ani vdané, ani nežili s partnerem“. V roce 1990 to bylo 29 %. „Nárůst počtu svobodných je způsoben především poklesem počtu sňatků mezi dospělými v produktivním věku. Současně se zvýšil podíl osob žijících v nesezdaném soužití, což však nestačilo k vyrovnání poklesu počtu sňatků, a proto došlo k celkovému poklesu počtu svazků.“ Nárůst počtu svobodných je jen v malé míře způsoben lidmi, kteří již nejsou v manželství (rozvod, rozchod, ovdovění); ve většině případů jsou to svobodní lidé, kteří nikdy nebyli v manželství.

Zpráva dále uvádí, že „dospělí bez partnera“ mají v průměru nižší příjmy než dospělí s partnerem a je méně pravděpodobné, že budou zaměstnaní nebo ekonomicky nezávislí. Mají také nižší úroveň vzdělání a častěji žijí s rodiči. Jiné výzkumy naznačují, že dospělí žijící v manželství a ve společném soužití jsou na tom z hlediska fyzického zdraví lépe než ti, kteří nemají partnera“. Tento negativní trend se od roku 1990 stále více prohlubuje.

„Podíl dospělých ve věku 25-54 let, kteří jsou v současnosti sezdaní, klesl z 67 % v roce 1990 na 53 % v roce 2019, zatímco podíl dospělých žijících v nesezdaném soužití se za stejné období více než zdvojnásobil (ze 4 % v roce 1990 na 9 % v roce 2019). Zvýšil se také podíl osob, které nikdy nebyly vdané, a to ze 17 % na 33 %. To vše vedlo k výraznému nárůstu podílu osob, které nežijí s partnerem.“

Sekularismus, nihilismus, relativismus, progresivismus a libertiánské tendence lze také číst prizmatem individualismu. Svobodní početně rostou, protože roste individualismus, egoismus, nikdy neumírající pýcha. Osoba je středem vesmíru, černou dírou, která pohlcuje všechno světlo: ostatní nabývají hodnoty, pokud jsou užiteční pro ego, existují jen do té míry, do jaké jsou jeho funkcí. I hlavní společenské jevy spojené s přirozenou morálkou lze účinně vysvětlit, pokud použijeme kritérium individualismu. Lidé se uchylují k potratům a antikoncepci, protože dítě považují za překážku svého štěstí. Na druhou stranu člověk usiluje o dítě za každou cenu, dokonce i ve zkumavce, pouze nebo především proto, že představuje jeho osobní naplnění.

Totéž platí pro využití náhradního mateřství. V manželství je manželský partner často vnímán jako osoba, na kterou, pokud nepřináší výsledky k osobní spokojenosti, je lepší zapomenout a rozvést se. Stejně se řídí i homosexuální „manželství“ a občanské svazky, právní instituty zaměřené na uspokojení velmi osobních zájmů. Rovněž tak eutanazie je nástrojem podporovaným pro ochranu vlastního blaha, života, který nesmí být postižen bolestí, nemožností vykonávat určité funkce apod. Nejmenším společným jmenovatelem všech těchto praktik je tedy jedinec, který nechce mít žádná omezení pro uplatňování své „svobody“: všem těmto volbám vévodí neomezené ego.

Je samozřejmé, že přibývá i singles, protože každý vztah je chápán jako omezení vlastního prostoru, času a sklonů. Druhý, jak už bylo řečeno, je tu tak dlouho, dokud je pro mě užitečný. Jde o stejný princip, kterým se řídí soužití, jež nachází ve fenoménu „single“ svůj přirozený vývoj, dokonalé vyústění určitých předpokladů. Proto se množí příležitostné vztahy, které se stále více vyznačují povrchním hédonismem a nikdy nejsou kompromisní.

Evangelium nám připomíná: „Pokud pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo“ (J 12,24). Je nutné zemřít svému egoismu, abychom nezůstali sami. Na druhé straně ten, kdo uctívá své vlastní ego – a sociální sítě jsou plastickým projevem triumfu této nové narcistické éry -, se propadá do černého solipsistického víru. To může být zpočátku uspokojivé, i když jen povrchně, ale nakonec to vede k vnitřní smrti člověka, k jeho nicotě. Jak víme, Narcis se zamiloval do svého obrazu, který se odrážel v jezeře, a utopil se k smrti. Jeho ego bylo jeho hrobem.

Tomaso Scandrolio

https:/na.it/lindividualismo-premia-la-vita-da-single//www.corrispondenzaroma