Menu


22. června


22. června

V blízkosti Noly, města v Kampánii, blahoslaveného Paulína, biskupa a vyznavače, který jako velmi ušlechtilý a velmi bohatý, stal se chudým a pokorným pro Krista, a když už mu nezbylo nic, stal se otrokem na vykoupení syna vdovy kterého Vandalové poté, co zpustošil Kampánii, odvedli jako otroka do Afriky. Poté, co se proslavil nejen svou naukou a velkou svatostí života, ale také velkou mocí proti démonům. Jeho chválu zapsali ve svých spisech svatý Ambrož, Jeroným, Augustin a papež Řehoř. Jeho ostatky přenesené do Beneventa a dále do Říma byly nakonec na příkaz papeže Pia X. vráceny Nole.

V Londýně v Anglii sv. Jana Fishera, biskupa v Rochesteru a kardinála, který byl na rozkaz krále Jindřicha VIII. Popraven, protože hájil katolickou víru a suverenitu římského papeže.

Na hoře Ararat ukřižování deseti tisíc svatých mučedníků.

Ve Verulamu v Anglii svatého Albána mučedníka, který v době Diokleciána přijal do svého domu kvěze, který ho pououčil o katolické víře. V přestrojení se obětoval za svého duchovního hosta, který ho uvedl do křesťanské víry, a proto byl po bití a hořkých mukách sťat. Spolu s ním byl popraven jeden z vojáků, který, ho vedl k mučení, sám konvertoval ke Kristu a byl přímo na cestě sťat, a tak byl pokřtěn vlastní krví. Sv. Béde Ctihodný popsal tento ušlechtilý skutek sv. Albána a jeho společníka.

V Samaří v Palestině za krále Peršanů Kósroa zabito čtrnáct set osmdesát svatých mučedníků pro víru v Krista.

Ve stejný den sv. Nicéta, biskupa v Remesiáně, proslulého naukou a svatými zvyky.

V Neapoli v Kampánii sv. Jana biskupa, povolaného blahoslaveným Pavlínem, biskupem z Noly, do nebeského království.

V klášteře Cluny ve Francii uložení sv. Konsorcie panny.

V Římě blahoslaveného Inocence V. papeže z řádu kazatelů, vyznavače, který s jemnou obezřetností tvrdě pracoval na prosazování svobody a svornosti křesťanů. Zvláštní úcta k němu byla schválena papežem Lvem XIII.

Stejně tak v Římě uložení sv. Flavia Klementa, konzula a mučedníka, bratra sv. Plautilly a strýce svaté panna a mučednice Flávie Domitillay; císař Domitán jehož byl konzulem, ho dal popravit pro víru v Krista. Jeho tělo, nalezené v bazilice San Klimenta, bylo tam uloženo se slavnostní pompou.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.