Otevřený dopis vrahům naší svaté liturgie

Otevřený dopis, který demaskoval sabotéry katolické mše svaté. Před padesáti lety předpovídal to, co se skutečně stalo: nastal hluboký úpadek liturgie a víry.

      Slovutným vrahům naší svaté liturgie!  

Dávno jsem toužil po tom, napsat vám, slavní vrahové naší svaté Liturgie. Nikoliv proto, že bych doufal, že moje slova by mohla mít na vás nějaký vliv, protože už dávno jste upadli do Satanových pařátů a stali jste se jeho poslušnými služebníky, nýbrž proto, aby všichni ti, kteří trpí kvůli vašim nesčetným hříchům, mohli nalézt svůj hlas.

Nic si nenamlouvejte. Hrozné rány, které jste zasadili Kristovu Tělu, volají před tváří Boha spravedlivého Mstitele, o pomstu. Váš plán rozvrátit církev skrze liturgii je prastarý. Pokoušelo se o to tolik vašich předchůdců, mnohem chytřejších než vy, které už otec Temnot přijal do svého království. A já si připomínám váš jízlivý úsměšek, když jste před padesáti lety přáli smrt velkému Božímu služebníku Evženu Pacellimu, protože pochopil vaše záměry a postavil se proti nim autoritou své tiáry.

Po onom slavném jednání o „pastorační liturgii“, na kterém padla jak meč slavná slova Pia XII., opouštěli jste mystické zasedání a pěnili jste vztekem a jedem. Nyní jste uspěli. Alespoň prozatím. Vytvořili jste své veledílo, novou liturgii. Že to není Boží dílo, to se projevilo především velmi jednoduše: jeho strašnou ošklivostí (když pominu dogmatické implikace). Je to kult dvojznačnosti a nejasnosti, nezřídka i nevkusu.

To postačí, abychom pochopili, že vaše „mistrovské dílo“ nepochází od Boha, pramene vší krásy, ale od starého hyzditele Božího díla.

Ano, odňali jste věřícím katolíkům nejčistší cit, oloupili jste je o vznešenosti, které byly podstatou liturgie po tisíciletí: o krásu slov, gest a hudby. Co jste nám dali místo toho? Kolekci hrubostí, groteskní „překlad“ (jak známo, váš otec, který je tam dole, nemá smysl pro humor), břišní emoce probouzené kňouráním elektrických kytar a mírně řečeno nepřiměřenými gesty.

A jakoby to nestačilo, je zde další znamení, že vaše veledílo nepochází od Boha: nástroj, kterým jste si posloužili při jeho tvorbě: je podvod a lež. Podařilo se vám navodit víru, že koncil nařídil odstranění latiny, odložení gregoriánského chorálu posvátné polyfonie do archivů, zničení svatostánků, obrácení oltářů, poklekání před naším Pánem přítomným v Eucharistii a všechny další progresivní etapy.

Dobře víte, že lex orandi je také lex credendi, a proto když se změní jedno, mění se i druhé.

Dobře víte, že když jste napřáhli kopí proti živému jazyku církve, zabili jste tím jednotu víry.

Dobře jste věděli, že když vyhlašujete smrt gregoriánskému zpěvu a posvátné polyfonii, zavedli jste podle své záliby pseduohudební nevkus a znesvětili Boží kult, vrhli jste stín na liturgické obřady.

Věděli jste, že když zbouráte svatostánky a nahradíte oltáře stolem pro „eucharistické prostírání“, odnaučíte věřící sklonit kolena před Božím Synem a brzy vyhasne víra v reálnou Boží přítomnost.

Pracovali jste s otevřeným zrakem. Rozlítili jste se proti vznešené stavbě, která spojovala nebe a zemi, protože jste věděli, že tím boříte samu církev. Podařilo se vám odstranit mši svatou a vyrvali jste tak srdce katolické liturgii (onu mši svatou, pro kterou jsme byli my kněží posvěceni a kterou nám nikdo nesmí zakázat, tak jako nikdo nemůže pošlapat přirozené právo).

Vím, nyní se můžete smát, když to říkám. Podařilo se vám odstranit z litanie ke všem svatým od metly zemětřesení vysvoboď nás, Pane, ale země se třásla ve všech oblastech jako nikdy.

Odstranili jste invokaci od ducha smilného vysvoboď nás, Pane, a jsme pokryti blátem nemravnosti a pornografie v nejodpornějších a nejvíce ponižujících podobách,

Odstranili jste pokoř nepřítele církve a nepřátelé prosperují ve všech církevních institucích na všech úrovních.

Jen se smějte, smějte se. Vaše posměšky jsou nevázané a bez radosti. Jisté je, že nikdo z vás nezná, tak jako známe my, co jsou to slzy radosti a bolesti. Vy ani nejste schopni pláče, Vaše otupělé oči, jako skleněné nebo kovové koule se dívají na věci, aniž by je viděly. Kapsářům a zlodějům dám přednost před vámi, protože vy jste okradli Boží lid o jeho poklady.

Váš otec vládne v království, kde je pláč a skřípění zubů. Vězte s nezlomnou jistotou, že naše poklady nám budou vráceny. Slíbil to Ten, který všechno činí nové. Nezapomínejte však, že Satan je navěky poražen.

Mons. Domenico Celada, Vigilia Romana, ročník III, čís. 11, listopad 1971