Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově příchozí

DRUHÁ NEDĚLE PO ZJEVENÍ PÁNĚ

21. června: sv. Anežky Římské, panny a mučednice

+12kk

Ekumenické vymývání mozků 

Problém jednoty a modernismus

Zlom v pojetí ekumenismu

Manifestace proti německé "synodě"

V Německu se uskutečnila první veřejná manifestace proti německé biskupské konferenci, která se konala formou Acies ordinata 18. ledna na Oldeonplatz v Mnichově. Mezi kněžími, kteří doprovázeli manifestaci, byl také Mons. Carlo Maria Viganò, který přibyl do Mnichova inkognito, aby svou účastí podpořil manifestanty.

Oženit kněze znamená konec víry

Rozhodný protest holandského biskupa. Pravým tématem je nedostatek víry, který se nevyřeší přijetím ženatých kněží.
 
Co si o jednotě myslí sám Pán.  Z pokladů sdělených blahoslavené Mexičance Conchitě Armidě

Hlásat Krista, dědictví františkánských prvomučedníků

Letos uplynulo 800 let od zrození pro nebe 5 františkánských mučedníků, zabitých 16. ledna 1220 v Maroku, kam je poslal sv. František z Assisi. Jejich svědectví stejně jako setkání sv. Františka se sultánem tvoří dnes často opomíjený základ: nezbytnost hlásat Krista všem národům, včetně muslimů.

Poučné nahlédnutí do vatikánského zákulisí

Gänswein filtroval všechny informace, které dostával Benedikt XVI. od počátku jeho pontifikátu. Osoboval si právo rozhodovat o tom, co je vhodné, aby mu bylo doručeno, a co ne.

Další setkání spřízněných duší

Bergogliovo nejnovější  upřímné vyznání Scalfarimu: Církev je nucena stát se modernější: musíme táhnout s chudými a slabými, nikoliv s bohatými a silnými. Planeta je ohrožena, klima musí být naší první starostí. Pohání mě jediné přání, aby naše církev přežila, tím, že se přizpůsobíme modernímu duchu civilní společnosti.

Pan Gänswein umí zapřít nos mezi očima

Jeden z dopisů mezi koautory knihy Z hloubi našeho srdce

Kardinál Hummes moblizuje biskupy

Tímto způsobem se mají sjednotit k prezentaci Exhortace a učinit ji přístupnou pro věřící, jinověrce a pro všechny lidi dobré vůle, pro média, akademický svět a ostatní, kteří zaujímají postavení autority a vlivu.

Ratzinger a Sarah jednoznačně za celibát

Benedikt XVI. a kardinál Sarah se s velkou rozhodností vyslovili proti hypotézám o úpravách kněžského celibátu. Společná knížka emeritního papeže a prefekta Kongregace pro posvátný kult a svátosti vyslovuje vážné starosti o současnou církev

Katedrála sv. Štěpána ve službách LGBT

Poslední show, jakými se vídeňský primas opakovaně rouhá a znesvěcuje tento někdejší klenot křesťanství ve Vídni, byl velký benefiční koncert ve prospěch LGBT pod titulem »Touha andělů«.

Tajemství ďábelské lsti,  jak naočkovat  církvi  aktuální smrtelný nádor

Enrico Maria Radaelli: Pokusím se vyložit něco, co se jeví jako jediná pravá hermeneutika k výkladu 2VK, jak zachránit církev ze zkázy, jakou představuje její současný učitelský úřad. Jde o naoko nevinnou přesmyčku v tajemství božské Trojice: plodem je triumfální nástup falešné lásky, která se   neřídí pravdou.

Na obranu Ježíše Krista a katolické pravdy

Po webech krouží kázání biskupa Mons. Giampaolo Crepaldiho o svátku Zjevení Páně, které tvrdě napadá „liberální intelektuály“

Jaké dogma, taková církev. Žádné dogma, žádná církev

Dějiny světa jsou teocentrické, lépe řečeno kristocentrické, a vůbec ne antropocentrické. Modernista chce něco zcela opačného, pro něho prvním aktérem nad národy a dějinami je duch světa. Bůh Trojice je nula.

Zapírané Třetí fatimské tajemství se naplňuje

»Viděla jsem cizí církev, která bude zřízena proti všem pravidlům – jako nová pravověrná církev Říma. Církev je ve velkém nebezpečí. Nauka je protestantská, schizmatická a všude se šíří. Dovedně jsou ohrožovány samotné její základy. Viděla jsem mnoho pastýřů, kteří si dovolovali přijímat ideje, které jsou pro církev velmi nebezpečné.

Nejčetnější příčina smrti v roce 2019

V uplynulém roce připravily záměrné potraty v celosvětovém měřítku o život 42,4 miliony osob (z celkového počtu 58,6 milionů úmrtí), tedy mnohem víc než AIDS, rakovina a války.

První genocida 20. století

Nejbolestnější stránka arménských dějin byla napsána v roce 1915, když asi 1,5 milionu Arménů žijících v turecké Anatolii bylo barbarsky zavražděno „mladými Turky“.

Osamělý obránce pronásledovaných křesťanů

Je jím Viktor Orbán, maďarský ministerský předseda,  na kterého mediální mainstream vytrvale útočí. Žádná jiná evropská vláda neinvestovala tolik prostředků, času a diplomacie tomuto argumentu jako maďarská.

Tajemství židů a pohanů v církvi

Někteří katolíci se absurdně domnívají, že vztah mezi křesťanstvím a židovstvím se poprvé v dějinách řešil deklarací Nostra aetate (1965) zveřejněnou na závěr 2VK. To je zcela nelogické, jak teologicky, tak historicky.

Mýtus o nevinné Africe

Všichni nadále tvrdí, že Afrika se podílí jen 4% na emisích skleníkových plynů a je nespravedlivě poškozována důsledky klimatických změn vyvolávaných lidskou činností. Skutečnost je zcela jiná-

Korunovace Karla Velikého - Vánoce křesťanství

O vánoční slavnosti roku 800 došlo ke korunovaci Karla Velikého, a tím ke zrození Svaté Římské Říše, jejímž posláním bylo přinést evangelium do barbarských končin severu a vytvořit tak jednotu pod vedením římského papeže.

Svatý Bonaventura o Marii  

Mezi autory, kteří se věnovali otázce spolupráce Panny Marie na vykoupení, vyniká zvláště sv. Bonaventura, nejen jako doctor seraficus, ale protože byl schopen poskytnout elegantní řešení této otázky. Je znám nejen svým christocentrismem, ale také jako mariolog. Jméno Maria se v jeho spisech objevuje asi na 3000   místech                           

O  čem svatí nemají žádné pochybnosti

Titul Maria jako Spoluvykupitelka je naukou, která má své kořeny v Písmu svatém (Geneze a Apokalypsa) a nachází teologické prohloubení již u raných církevních Otců jako sv. Justin a sv. Irenej, kteří mluví o »nové Evě« a zvláštní spolupracovnici Ježíše Krista, nového Adama, na díle vykoupení.

Maria Spoluvykupitelka opěvovaná  v prastarém hymnu

Výzva k uznání tohoto titulu zaznívá ze třetí sloky mariánského hymnu O gloriosa Domina, který se zpívá o mariánských svátcích v ranních chválách. Autorství je připisováno sv. Veneciánovi Fortunato (530-607)

Bergogliova nová církev

Teprve ve světle poslední etapy zvané amazonská vycházejí najevo v celé své nahotě všechny dílčí postupné kroky, které od okamžiku Bergogliova podvodného nástupu na papežský stolec představují jednoznačný záměr: zcela pošlapat legitimní Kristovu církev se vší její naukou, strukturou a svátostným řádem a nahradit novou pseudocírkví, která stojí plně ve službách světa a satana.

 

Bergogliovo vánoční přání kardinálům:
Bere si na pomoc kardinála Martiniho. Proč? Jde o epochální změny. S dosavadní církví bude konec.

Závážná obvinění papeže Františka

Tragická parabola tohoto pontifikátu pokračuje sérií rozhodujících zvratů. Není dne, kdy by se něco nepřihodilo: z nejvyššího trůnu papež pokračuje v bourání Petrova Stolce a používá nejvyšší autoritu nikoliv k tomu, aby vyznával, nýbrž aby popíral; nikoliv aby utvrzoval, ale aby vedl na scestí; nikoliv aby sjednocoval, nýbrž rozděloval; nikoliv budoval, ale bořil

Byzantský litgurgický zpěv duchovním dědictvím lidstva

Jako živé umění, které existuje 2000 let, je byzantský zpěv významná kulturní tradice a dokonalý hudební systém, který je součástí společné tradice byzantské říše. Jelikož skrze něho byly liturgické texty řecké pravoslavné církve hudebně povzneseny a uctěny, je tento zpěv nerozlučně spojen s duchovním životem a náboženskou kulturou.

Teologogický míšenec papeže Františka

Teologie papeže Františka je „míšenec“, protože směšuje pravdu s bludy, vytváří zmatený amalgám, ve kterém nic není jasného, vymezeného a rozlišeného. Všechno se vyhýbá jakékoliv definici a zdá se, že protiřečení jsou duší jeho smýšlení a jeho mluvy

 

Bergoglio opět rouhavě o Matce Boží

V rámci mše svaté v den památky Panny Marie Guadeloupské Bergoglio opět hanobil Matku Boží; učinil z ní pouhou jednu z učedníků, která nemá žádný podíl na vykoupení lidstva.

Finanční skandály kompromitují Bergogliovu proklamovanou dobročinnost

Schizmatická německá synoda na plné obrátky

Německá biskupská komise pro manželství a rodinu stanovila, že homosexualita je normální sexuální predispozice pro legalizaci antikoncepce. Nastupující rakouský biskup se ihned zařadil k odpůrcům celibátu.

Nový prefekt Tagle. Konec misijní církve?

P. Weinandy: »Nakonec bude mít církev papeže, který je hlavou katolické církve, a současně faktického vůdce církve schizmatické. Jelikož je hlavou pro obě, zůstává vnějším reprezentantem v jedné církvi, i když je skutečností, že jsou dvě«.

 

Vychází tiskem jedno ze sedmi významných schémat, která schválil  1962 pro koncilní jednání papež Jan XXIII., ale která se kvůli podvodu nedostaly na pořad.

Co se děje v revoluční Latinské Americe?

Kdo pozorně sleduje latinskoamerický prostor, musí konstatovat, že se zde uplatňuje gigantický plán pečlivě připravený a financovaný extrémní levicí,


Kdo byl dosud tím nejhorším papežem v dějinách církve?

Kdo se domnívá, že Duch Svatý volí a neomylně vede každého papeže, je usvědčen z omylu a riskuje, že poskytuje církvi tu nejhorší službu.

Církev v těžké krizi

Duch našich otců křičí z jejich hrobů, zatímco Řím pozvedá bílý prapor kapitulace a rezignace na katolickou víru. Toto věčné město, pokřtěné krví prvních mučedníků, tvých předchůdců, pod tvojí kontrolou se vrací ke svým pohanským kořenům.

Žába na prameni

Největší a nejhanebnější zločin proti církvi a lidstvu, kterého se dopustili   papežové XX. století včetně svatořečených.

 

Štáb pro aplikaci amazonských herezí

Generální sekretář amazonské synody oznámil zřízení zvláštní rady pro aplikaci jejích výsledků v praxi církve. Třináct jejích členů bylo zvoleno přímo na synodě, tři jmenoval Bergoglio.

Mladá Pakistánka k amazonským  modlám

Přicházím ze země, kde je nás křesťanů jen 1 procento. A toto procento je stále vystaveno riziku, že se dále zmenší z důvodu pronásledování, které nás obklopuje. Přicházím z míst, kde každý křesťan je připraven položit život za svoji víru.

Synodní podvod v celé nahotě

Synodní proces“ byl vymyšlenjakožto  nástroj, jak prosadit závažné změny v sebepojetí a katolické praxi, pro které neexistuje žádná garance  nauková, teologická ani pastorační.

Záměrné mlčení o masakrech na křesťany

Křesťanští mučedníci nemohou být připomínáni, aby nezastínili „perzekvované“ Židy, feministky, LGBT a komunisty, kteří mají svého eminentního zastánce i v papeži Bergogliovi.

Ateisté zahanbují věřící

Brzy budeme mít po boku ty nejostřejší nepřátele křesťanství, kteří budou s námi hájit potřebu nové evangelizace Západu počínaje manželstvím.

Věří Bergoglio v božství Ježíše Krista?

Bergogliův totem

Kdo je to Scalfari?

Ptal jsem se, jak mohl papež zvolit zahájení svého pontifikátu a jeho zdůraznění tím, že vzdal tak velkou poctu jednomu z nejzarytějších nepřátel církve.

Velechrám sv. Petra vyžaduje očištění exorcismem

.

Nová postava v čele biskupů USA

Nejde o změnu kurzu, ale pouze o změnu jména

Boj o americkou pevnost

Biskupové USA jsou dnes v církvi velmi významným faktorem, protože zde existují dobře organizovaná společenství, která nehodlají kapitulovat před duchem času. Nebojí se panujícího kulturního boje, kterého se Bergoglio tak rád straní.Hlavní papežova zbraň jsou jmenování na vedoucí místa v církvi, na biskupské stolce a do kardinálského sboru

Individualismus a rozvody jsou pramenem smrti

Tři aktuální postřehy

Události, které stojí za povšimnutí

Existuje reálné řešení souasné kritické situace?

Paolo Pasqualucci reaguje na rozhovor, který vedl s kardinálem Burkem Ross Douthat. Kardinál Burke v něm prohlásil, že podle jeho názoru neexistuje žádný nástroj univerzální církve, který by mohl čelit současné kritické situaci.

Protest sdružení katolíků  z okruhu kléru a vědy proti rouhání papeže Františka

Méně dobrotivá tvář idealizované bohyně

Inkové představují někdejší nejvyspělejší domorodou kulturu v Jižní Americe. Právě na ni narazili Španělé při objevování nového kontinentu. Inkové uctívali Pachamamu jako „dračí bohyni", které byly přenášeny zvířecí a v důležitých případech také lidské oběti. Těmi podle dosavadních nálezů byly výlučně děti.

Mons. Athanasius Schneider: Amazonské ceremonie jsou rouhání a mají kořen v druhém vatikánském koncilu

Hnutí modernismu proniklo do církve. Dosáhlo zde svého vrcholu ve 2. vatikánském koncilu a využilo tohoto shromáždění jako nástroje k největšímu rozšíření teorie relativismu, antropocentrismu a naturalistické teologie v liturgickém životě a pastoraci v církvi.

Nová zpráva z Akity

Podle zprávy ENTW, sestra Agnes Sasagawa, která v roce 1973 přijala při třech různých příležitostech poselství od Panny Marie, přijala v posledních týdnech nové poselství prostřednictvím anděla.

Dvě osudová odmítnutí a jejich hrozivé důsledky

Nejdříve Francie a nyní katolická církev a s ní celý svět doplácí na svou sebejistotu.

Aktivní účast Jana Pavla II. na šamanské bohoslužbě

Koordinační centrum likvidace katolické církve

Proč musely Pachamamy skončit v Tibeře

Odsvěcení vatikánského pahorku

V pohanském obřadu, který se konal 4. října ve vatikánských zahradách, byl ritus sexuální magie se skrytým okultním obsahem. Proč se měla právě zde konat ceremonie, která přísluší ke kultu plodnosti?

Pachamama kontra Morenita: je to Maria, která přivádí k pravému Bohu

Přítomnost sošek nahých gravidních žen uctívaných Indiány, přenášených v procesí a představujících ústřední objekt, kterému se všichni klanějí, figuríny, které jsou vystavovány v katolickém chrámě a konají se zde před nimi modlitby, nemohou být zdůvodňovány motivy inkulturace.

Co se stalo na synodě? Kam nás to zavede?

Němečtí biskupové budou fungovat jako průkopníci vytvoření nové církve s amazonskou tváří, která nebude nic jiného než církev Pachamamy, lépe řečeno náboženství idololatrie Pachamamy, zavedené v jediné Kristově církvi. Všechno je nyní odhaleno. V duchu Pachamamy jsme dospěli k okamžiku, kdy se církev postaví proti svatému prorokovi Eliášovi.


Oficiální biskupské odsouzení idololatrie amazonské synody

Mons. Athanasius Schneider oficiálně odsuzuje modloslužebné ceremonie konané v rámci amazonské synody ve vatikánských zahradách a chrámech.

Autentičtí křesťané

Muž znalý historie nám nabízí dva příklady k zamyšlení

Hořký humor

A je to!

Co si počít?

Není jiného východiska než návrat k autentickým zdrojům milosti

Kudy z falešné církve?

Izaiášova výtka

Na okraj dne

Žaluji

Precizní diagnóza Maurice Avrila

Dokonalá shoda

Nenaplnilo se Velmistrovo očekávání do slova a do písmene?

Úspěch karbonářské instrukce

Nový »Pakt z katakomb«: dovršení II. Vatikána?

Tajná závěť 2. vatikánského koncilu byla zveřejněna a stala se oficiální. 20. října 2019 v katakombách sv. Domicily byl totiž slavnostně obnoven Pakt pro církev služebnou a chudou, podepsaný na témž místě 42 koncilními otci roce 1965 několik týdnů před jeho uzavřením.

Nejedná se o Amazonii, v sázce je všechno!

Je to rafinovaná zástěra k vyhlášení programu, který je zaměřen na celou církve a jehož kořeny sahají až k počátkům dvacátého století.

Démonická dimenze pohanských náboženství

Diskuzní fórum „Hlasu rodiny“: Vyslovit jasné „ne“ falešné církvi

Papež František těžce poškodil víru, a je třeba prohlásit to velmi hlasitě. Musíme volat ze střech:   Věrný klérus, který bojoval na obranu Kristova učení, byl od papeže pošlapán, zatímco ti, kteří obhajují hereze, jsou povyšováni.

Staré poselství nového světce

Třicet, čtyřicet, padesát let jsem se snažil ze svých nejlepších sil klást odpor duchu liberalismu v náboženství. (sv. John Henry Newman)

Věří papež František v Ježíše Krista Bohočlověka?

Papež František měl údajně říct Eugenio Scalfarimu, že nevěří v božství Ježíše Krista. Je to fakt neuvěřitelné závažnosti, který nebyl Svatým stolcem náležitě dementován. Analýza a komentář Roberto de Mattei

Kardinál Hummes, hlava „církve s amazonskou tváří“

Don Luigi Villa píše kardinálům

Vatikán - místo, kde Satan již dávno trvale přebývá

Za hradbami Vatikánu není Satan hostem, ale pánem

Fiat lux bergogliana

Pro připomínku: Předzvěst budoucích hrůz

Kde je Satan jako doma

Veřejná pohanská ceremonie ve vatikásnkých zahradách

K otázkám, které si kladl kardinál Urosa

Diagnóza Instrumentum Laboris od venezuelského kardinála Urosy výstižně postihuje zbloudilé stránky tohoto dokumentu. Problém však není v dokumentu, problém je v jeho duchovním otci¨¨

George Weigel: "Nesmysly nad Tiberou"

Wojtylův životopisec George Weigel připomíná rozořčen konstatuje, že Institut Jana Pavla II.upadl do rukou sebranky Vandalů, kteří přivodili nové »sacco di Roma«.

Účastníci církevní synody o Amazonii z necírkevní i anticírkevní sféry

Příznaky nastupující změny paradigmatu církve

Projevují se jako samozřemosti věci dříve nemyslitelné

 
V současné době jsme svědky poslední scény „sebezničení“ sociální moci papežství díky papeži Františku I.. Ale to je plán masonerie: „papež podle našich přání, který i když není zapsán v sektě, má jejího ducha a provádí revoluci.