Menu


Úvod

 

Začínejte vždy zde

Nejen pro nově příchozí


 

 

Devátá neděle po Duchu Svatém

 4.8.: sv. Dominika, vyznavače 

5.8.: Posvěcení  baziliky Panny Marie Sněžné

6.8.: Svátek Promenění Páně

 

 Kamerunský arcibiskup léčí úspěšně covid-19 bylinkami

Cenný dokument dokládá marný (nebo jen předstíraný ?) boj

Práce mons. Laisy dokládá fungování některých „mechanismů nátlaku“ uvnitř církve, schopných dosáhnout změny papežského rozhodnutí, která demonstrují způsob účinného jednání, což je dodnes aktuální v různých jiných oblastech.

Farář prohlašuje světce za heretiky

Farář ve farnosti Gorgonzola prohlásil, že kdo odmítá přijímání na ruku, je heretik. Zcela nepřijatelný názor, který však zastává řada kněží. Ale takovými heretiky jsou pak papežové a světci jako sv. Tomáš Akvinský.

Přijímání na ruku zbraň protestantů proti katoliké víře a kněžství

Podle Martina Bucery, propagátora anglikánské reformy, podávání do úst staví na dvou pověrách: na „falešné úctě“, jaká se věnuje této Svátosti, a „perverzní pověře“, že ruce ordinovaných kněží jsou více svaté než laiků.

Přijímání na ruku - legitimizovaná neposlušnost

O přijímání na ruku na koncilu a v liturgické reformě nebyla vůbec řeč. Tato praxe se opírá o odbojné diecéze ze severní Evropy. Pavel VI. ji připustil pouze jako výjimku pro diecéze, které již přistoupily na tento nešvar.

Do ústa a na kolenou

Je nejvyšší čas připomenout, že Benedikt XVI. v dokumentu Corpus Domini zavedl, aby v papežské liturgii se svaté přijímání podávalo výlučně do úst klečících věřících.

Rafinovaná likvidace vzorného semináře v Argentině

Věřící a seminaristé v San Rafael (Argentina) protestovali proti zákazu přijímat Eucharistii do úst. Po přerušené modlitbě růžence policie a biskup podle přesných pokynů Svatého stolce zavřel vzorný seminář: 39 seminaristů a více než 150 rodin v blízké aktivní farnosti na teritoriu nazývaném Vendée v Andách, kde kvete křesťanství podle vzoru Benedikt.

K neuvěřitelným  proměnám Tovaryšstva

Nový primát švédských luteránů

Poprvé vykazuje tato církev více pastorek než pastorů. Tento počet byl zveřejněn 23. července a oslavován jako pokrok rovnosti pohlaví.

Co zmůže modlitba a oběti čistého srdce

Aktuální vzpomínka na mystickou řeholnici.

Rány církve. Nezoufejme, ale nedělejme si iluze!

Bylo to povzbuzující a současně dramatické napomenutí sv. Augustina: »Neztrácejme odvahu, jeden z lotrů byl spasen! Ale iluze stranou: jeden z lotrů byl zavržen (sv. Augustin, Kázání 232, 16): Spása, nebo zavržení! Tertium non datur!

Francie v plamenech

Za posledních deset měsíců hořelo ve Francii 11 křesťanských chrámů.  Náhoda?

Komunista papežem nebo papež komunistou?

Rozhovor Maike Hickson s Georgem Neumarem o jeho knize Politický papež

Covid obnažil naši víru

Perioda Covidu bude připomínána jako jedno z nejtěžších období pro naši náboženskou svobodu. Věřící celého světa museli zakoušet situace, že neměli přístup k posvátným místům kultu.

Církev ve stínu lóží

Od roku 1958 opanovala Vatikán masonerie; k jejím obětem patří kardinál Siri, který se musel zříct Petrova stolce, na který byl řádně zvolen. To pak mělo své velké finále v široké manipulaci a kontrole Vatikánského koncilu až k přestavbě katolické víry na víru pro-judaistickou.

Probuď se , Pane, proč spíš?

Jan XXIII. z pohledu historika

Podvratný plán a jeho realizace

Před zahájením 2VK

Z minulosti budoucího 'světce'

Hrátky s čertem

Zabývat se posledním  "koncilem" nemá už prakticky žádný význam. Co nás musí zajímat: jak organizovat svépomocnou záchranu a dostat z této bryndy zbytek věrných ovcí, které jsou už drahnou dobu bez pastýřů. Ti, kteří se zoufale báli rozkolu, ať si uvědomí, že už v něm dávno vězíme, a to v rozkolu velmi komplikovaném, který nemá v církvi precedent.

To podstatné, co zůstalo stranou

Dialog s islámem vedou jen falešní křestané

Ukaž mi, co nového přinesl Mohamed, a zjistíš, že to byly jen věci špatné a nelidské, jako jeho příkaz šíříit s mečem víru, kterou hlásal“, citoval Benedikt XVI. Manuela II. Paleologa v Lectio Magistralis v Řezně v roce 2006.

Biskup v zemi bez Boha, kde ticho šíří evangelium

Stockholmský biskup Anders Arborelius, první kardinál v dějinách země, se narodil jako luterán, ale zvolil si katolicismus. Vysvětluje, co to znamená žít v zemi, kde je katolíků všeho všudy 2%: Žijeme dnes ve velmi rušném světě. To současně znamená, že mnozí zatouží také po tichu: nevěřící přicházejí do klášterů, aby se zbavili moderního ruchu. A to je příležitost k evangelizaci.

Gherardini o koncilu

Aktuální rozhovor s prof. Roberto De Mattei

Pro nezaujatého pozorovatele je evidentní, že 2VK představuje historickou katastrofu, jaká nemá v dějinách církve precedent. Debata, kterou otevřeli Carlo Maria Viganò a biskup Athanasius Schneider, je více než potřebná, a pokusy ji neutralizovat jsou určeny k nezdaru.

Čím se chlubí emeritní papež

Benedikt XVI. připouští výčitky svědomí ve věci koncilu

Eucharistický život podle příkladu svatých

Dopis z Babylonie

Již šedesát let trvá podvádění lidu a běsnění mezi „progresisty“ a „konzervativci“,ale je na čase skočit s používáním těchto proradných politických kategorií aplikovaných na církev, společnost navýsost náboženskou.

Užitečné reminiscence

V době, kdy se pokoušíme odkrývat hluboké kořeny současné katastrofy, jeví se  starší dokumenty velmi aktuální. To platí i o následujících textech:

Kdo na jeho místo

Progresisté a jejich stratégie

Proč 2. vatikánský koncil nehovoří o pekle?

Monsignor Viganò  a hodina soudu

Nevyhovující poselství

Velehrad unionistický

Slovanský liturgický jazyk

K Husově památce

Neznámí čeští mučedníci


Přesné otázky a přesné odpovědi

Mons. Viganò odpovídá řediteli Catholic World News Phil Lawlerovi na otázky o doktrinálních a pastoračních problémech 2VK.

Osoby, fakta a vlivy na 2. vatikánském koncilu

 
V době, kdy  historik kardinál Brandmüller cítí potřebu zastávat se 2VK, aby si nemusel přiznat celoživotní omyl, připomeňme si, co bylo jasné již před šesti lety

Prorocké vidění sv. otce Pia

Pravé začátky pravých velikánů

Závažné zamyšlení v předvečer slavnosti Knížat apoštolských

Ze spisů důvěrnice Ježíšova Srdce 

Marie Laura Mainetti, mučednice ateistické Evropy

Byla usmrcena 19 bodnými ranami od tří nezletilých dívek v jejich v satanském obřadu. Po dvaceti letech církev uznává její mučednickou smrt »z nenávisti k víře«

Malá mučednice

Sára Matteucci zemřela v sedmi letech, ale učí nás ještě dnes, jak je možné žít a umřít z lásky. A ukazuje nám, že Ježíš Kristus dále rozsévá své semeno svatosti pro spásu své církve a celého světa. Ale není to náhoda, že novými mučedníky dnešních dnů jsou právě děti.

Co ci počít s koncilem?

Souhlasná reakce Don Claude Bartheho na vystoupení Mons. Viganò na Studijním dnu "Starý a nový modernismus : Kořen církevní krize"


Mýty a fakta kolem pandemie

Dějiny pandemií nám vyprávějí, jak nesnadné je soužití člověka a virů.

Aktuální připomínka Božího svědectví

Bergogliovo Abu Dhabi na milimetr podle posledního koncilu

Kdo je vinen?

Sestra Lucie o hrozbě komunismu

Prof. Wiliam Thomas Walch k rozhovoru se sestrou Lucií v roce 1947

Modlitba Maxmiliána Kolbeho k Eucharistickému Ježíši

ální zrušení Lutherovy exkomunikace by bylo důležitým »ekumenickým znamením«.

Kde se nachází Luther po své smrti?

 

Královna nebe a země je mateřsky stále vedle nás navzdory našim nevěrnostem a kolektivním i osobním odpadům. Má nekonečnou moc přímluvy z toho titulu, že je Spoluvykupitelkou.

»Vylil na nás plnost svého milosrdenství«

Z Newmanových vzpomínek na vlastní homilii.

Kardinální omyl papeže Wojtyly

Polský papež nepochopil, kdy se zrodila Církve. To má velmí vážné důsledky.

Nejlepší způsob podávání Eucharistie? Jednoznačně do úst

Podle nejlepšího vědomí a svědomí mohu prohlásit, že přijímání do úst je ta nejlepší forma, jakou zdraví a hygiena doporučuje, a rozhodně ne podávání na ruku.

K nové publikaci Církev a homosexualita. Výzkum ve světle magistéria papeže Františka.

Svatokrádeže jak  na běžícím pásu

Současná nařízení o podávání Eucharistie na ruku způsobují bezpočet svatokrádeží. Dokazuje to syndolog Fanti, který provedl četné pokusy a analyzoval jejich výsledky pod mikroskopem.

Boží soud v dějinách

V epoše koronaviru je možno mluvit o všem, ale určitá témata začínají být zapovězena, zvláště v katolickém světě. Hlavním z těchto témat by mohl být soud a Boží odplata v dějinách. Existence této cenzury je dobrým důvodem k pojednání o tomto argumentu. Tohoto úkolu se ujímá Roberto de Mattei.

Bože, k jakým časům jsi nás  to dochoval?.

Nesmírná zkouška

Válka, kterou prožíváme, je válka proti víře, kterou dnes vedou i ti, jejichž povinností je víru bránit.

Přijde den... Proroctví od Pia XII.

Životopis Pia XII. potvrzuje omyl, že v jubilejním roce 2000 nám bylo o Fatimě všechno sděleno.

Co se stalo  v  Civitavecchia

Soška Panny čtrnáct krát pláče krvavými slzami. Oznamuje poselství o satanských útocích proti rodině a proti církvi. Přitahuje poutníky z celého světa.

Fatima a Civitavecchia - jsme v centru Třetího tajemství

Apostaze uvnitř církve je nejzávažnější a nejvíce šokující skutečností, o které hovoří mariánská zjevení 20. století. »Jsme řízeni masonerií, protože mnoho politiků a různí biskupové a kardinálové se jí zasvětili.«

Těhotná Madona z Matemblewa

Jeden z prvních příkladů z Mariánského kalendáře se týká místa u našich severních sousedů.

Kam to církev zabloudila?

»Proč křesťanství, které je eminentně náboženstvím povinností vůči Bohu, tvorů vůči Stvořiteli, dlužníka vůči Dobrodinci, dnes přijalo nauku o etice (právní a politické) „lidských práv“?

Je pandemie Boží trest?

Rozhovor s P. Serafinem Lanzettou

Záludná ekleziologie

Biskupská kolegialita nebo podřízený episkopát?

Dvakrát kolem Mše všech časů

Prozřetelnost pracuje, kdy a kde chce, i tam, kde se šíří virus.

Dej si pozor!

Nejmenovaný statečný biskup řekl papeži: »Dej si pozor, abys nezaviroval církev, nezaviroval svátosti, nezaviroval Boží lid.

Zarputilý heretik a hrobař mariánské úcty

Jeho antimariánský minimalismus nezná mezí


                     

Poučení z Knihy moudrosti

Korunka k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Modlitba, kterou se modlí v Itálii jako novénu před obnovou zasvěcení od 25.3 do 5.4

Biskup Lenga církvi

Covid - 19 a sexuální zneužívání u kléru

Julie Maria Jahenny - oběť a posel

Její svědectví pro naši dobu

Co s falešným pastýřem?

Pozdě bycha honit!

Ctihodná Luisa Piccaretta

Další skrytá a velká postava, smírná oběť na oltáři svého lůžka, která nosila ve svém těle bolest, předem vylučující radosti tzv. pozemského štěstí, aby objevovala mnohem více uspokojující radosti života trvale spojeného s Bohem.

Nové scénáře v Itálii a v Evropě v epoše koronaviru 1

Analýza prof. Roberto De Mattei z pohledu vědce politických a sociálních věd, historika a  filozofa dějin.

Nové scénáře z pohledu historika 2

Epidemie provázely dějiny lidstva od počátku až do dvacátého století a vždy se družily k jiným ranám: válkám a ekonomickým krizím.

Nové scénáře z pohledu filozofa dějin 3

Blížíme se k Svatému týdnu a Svatým Velikonocům. Nuže, poprvé snad po mnoha staletích jsou v Itálii chrámy zavřeny, mše potlačeny, dokonce i bazilika Svatého Petra je zavřena. Velikonoční urbi et orbi neshromáždí poutníky z celého světa. Bůh nás trestá odnětím,

Dopis jednoho kněze

Já, Francesco d´Erasmo, kněz řádu kněží katolické církve, vysvěcený 26. června 1999, narozen v Miláně 29. ledna 1974, při plném vědomí svých schopností obracím se s touto výzvou na adresáty tohoto mého psaní i na všechny katolíky a lidi dobré vůle.

 

Modlitba za věřící v agonii

Mnoho duší zůstává v procesu umírání v nemocnicích bez náboženské opory.

Svatý  Roch - ochránce proti moru

Epidemie coronaviru, nebo epidemie  strachu?

Více než epidemie coronaviru musíme se bát epidemie strachu. Pokud jde o mne, odmítám ustoupit kolektivní panice a podřídit se principům opatrnosti, kterou podporují civilní instituce.

Popírat trestajícího Boha znamená popírat urputnost jeho lásky

Tradice církve vždy hájila smysl trestu: je to nezbytné zlo pro záchranu člověka od zla věčného. Jestliže popřeme, že kalamity jsou silná volání po návratu k Bohu, naše slova otevřeně uklidňující s úmyslem „zachránit Boha“ a laciným způsobem těšit člověka, stávají se hlasem, který překrývá hlas Boží.

 

Doufejme, že papež František si uvědomí nezbytnost zachovat autentickou kontinuitu církve, věrnost její prastaré moudrosti – a nikoliv freneticky usilovat o změnu ve jménu změny. Tato naděje je plně v souladu se synovskou úctou věřících, jakou jsou povinni Svatému otci.

Papež František - vrtošivý pastýř 1

J. Mahoney zhodnotil 6. února 2020 v National Review Magazine velmi střízlivě a jasně evidentní problémy současného pontifikátu. Tento nekompromisní portrét  přichází ve chvíli, kdy Bergogliova mašinerie překvapivě zadrhla  a kdy je opravdu nezbytné srovnat si rozvážně a bez emocí, s kým máme tu čest.

Papež Pius XII. o kněžství a apoštolátu

Promluva Jeho Svatosti Pia XII. k římským farářům a postním kazatelům ve středu 6. února 1940

 
 
Co si o jednotě myslí sám Pán.  Z pokladů sdělených blahoslavené Mexičance Conchitě Armidě.

Tajemství ďábelské lsti,  jak naočkovat  církvi  aktuální smrtelný nádor

Enrico Maria Radaelli: Pokusím se vyložit něco, co se jeví jako jediná pravá hermeneutika k výkladu 2VK, jak zachránit církev ze zkázy, jakou představuje její současný učitelský úřad. Jde o naoko nevinnou přesmyčku v tajemství božské Trojice: plodem je triumfální nástup falešné lásky, která se   neřídí pravdou.

Na obranu Ježíše Krista a katolické pravdy

Po webech krouží kázání biskupa Mons. Giampaolo Crepaldiho o svátku Zjevení Páně, které tvrdě napadá „liberální intelektuály

Zapírané Třetí fatimské tajemství se naplňuje

»Viděla jsem cizí církev, která bude zřízena proti všem pravidlům – jako nová pravověrná církev Říma. Církev je ve velkém nebezpečí. Nauka je protestantská, schizmatická a všude se šíří. Dovedně jsou ohrožovány samotné její základy. Viděla jsem mnoho pastýřů, kteří si dovolovali přijímat ideje, které jsou pro církev velmi nebezpečné.

Tajemství židů a pohanů v církvi

Někteří katolíci se absurdně domnívají, že vztah mezi křesťanstvím a židovstvím se poprvé v dějinách řešil deklarací Nostra aetate (1965) zveřejněnou na závěr 2VK. To je zcela nelogické, jak teologicky, tak historicky.