Menu


Úvod

 
 
  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání pravdy
 
                                                   o  o  o

Nepřijímejte nic jako pravdu, co je bez lásky. Ale rovněž nepřijímejte nic jako lásku, co je bez pravdy. Jedno bez druhého není nic jiného než lež, která boří.

sv. Benedikta do Kříže

o  o  o
 
 

Nové Bergogliovo náboženství dostává stále konkrétnější obrysy a charakteristické cíle: „odclonit“ Eucharistii a Pannu Marii a velebit ekumenické objetí se všemi možnými vyznáními (především s islámem a protestantismem, ale také sektami à la „New Age“)

Ekumenická „vstřícnost“ pro sv. Františka neplatí

Setkání sv. Františka se sultánem v r. 1219 se v této době nové islámské zběsilosti stalo modelem dokonalého mezináboženského dialogu, při čemž by měl existovat fantastický protiklad mezi světcem z Assisi a údajným válečnickým duchem, který tehdy hýbal církvi. Teoretizuje se o „duchu setkání“ jako protikladu k zaujatému hledání nepřítele.


 

Římská říše se nezhroutila v důsledku ekonomické krize, jak se snaží tvrdit marxistická historiografie, nýbrž podlehla duchovní krizi, způsobené mravní zkázou. Materialistický epikurejský hedonismus, který se v posledním století před Kristem rozmohl ve vyšší společnosti, měl zhoubný dopad na veřejnou i soukromou mravnost.

 
Hackeři z DC Leaks zveřejnili více než 2500 dokumentů a e-mailů, jimiž komunikují neziskové organizace s miliardářem Sorosem, který svými milionovými dotacemi ovlivňuje politiku EU, imigraci, potraty a dehonestuje odpůrce nového pojetí liberalismu, demokracie a lidských práv.
 

Za přispění filozofů sestavil si svět anti-náboženství, částečně podobné křesťanství, ale ve skutečnosti jemu nemilosrdně nepřátelské. Je to přirozené náboženství občanské epochy a Satan je pohotově vyzdobil a zdokonalil, až z něho učinil idol pravdy. 

Zhoubný vliv zhoubné ideologie

Američtí pediatři konstatují: čím více se dětem vnucuje gender-ideologie, tím více se množí případy poruch pohlavní identity.

Věřící žádají od papeže jasno ve věci útoků zla

Ekumenické aktivity jsou hlavním bodem jeho pontifikátu, což představuje budování mezináboženské platformy s rizikem, na které mnozí upozorňují: katolicismus se u něho stává prázdným pojmem ve prospěch výstavby nového synkretického supernáboženství.


Modlitba a moudrost prostého faráře 

Myslím, že osoba, která nenaslouchá Božímu slovu, jak je třeba, se nemůže spasit. Nikdy se nedoví, co je třeba udělat, aby došla spásy.                              

I svatá KLára měla co do činění s muslimy

Ve vrcholném středověku pronikli saracéni do středoitalské Umbrie až k Assisi. Odtud a z jiných opěrných bodů dělali výpady, zakládali požáry v městech a hradech, pustošili kostely a kláštery. Věřící odvlékali do otroctví. Císař Fridrich II. byl v konfliktu s církvi a nechal muslimu proniknou do církevního státu.

 
 

Víra, kterou jáhen Vavřinec proměnil mučednictvím ve vítězství, je táž víra, která mu kázala rozdávat poklady Církve chudým.

Příteli, políbením zrazuješ Syna člověka?
 
Několik obrazů místo slov.
 
Kolik uřezaných hlav bude ještě zapotřebí, aby evropské vlády pochopily, v jaké situaci se nachází Západ?  Robert kardinál Sarah 
 

Abbé Jacques Hamel je nejen obětí dvou fanatických muslimů, kteří ho podřezali během mše.  Nyní je navíc jeho mučednictví zneužito mediálními centry a klérem, který je v jejich službách, aby byl prezentován nový stimul pro promyšlenou strategii náboženského synkretismu a matení identit.

 

Snad si to papež včera v Porciunkuli v Assisi, srdci františkánství, ani neuvědomil, že vzdal holld největšímu katolickému fundamentalistovi - symbolu onoho katolického fundamentalismu, který se stal terčem jeho polemiky ve známé tiskové konferenci při nedělním letu.

Vraťme se ještě k jinému fundamentalistovi a kontrarevolucionáři

V období bezprostředně po revoluci Francie duchovně vykrvácela. 12. června 1790 byla odhlasována „civilní ústava kléru“, která učinila z kněží ve Francii funkcionáře civilní administrativy. 27. listopadu 1790 Ustavující shromáždění zostřuje toto ustanovení a vydává nařízení, aby kněží složili přísahu před zástupcem civilní moci


Podle Vatican Insiderhlásí  si židé a muslimové osobují  právo určovat katolické církvi, co si může  a co si naopak nesmí dovolit. Na jedné straně je zde přání papeže urovnat v církvi teologické neshody. To se však týká  dokumentů Nostra aetate o vztahu církve k židovskému národu a Dignitatis humanae o náboženské svobodě.

 
Bergogliův krajan vystupoval s bludnou naukou, ale dnes se dočkal rehabilitace, která z něho činí nevinnou oběť Kongregace pro nauku víry.
 
 
Muslimové ovládající IS veřejně odmítli tvrzení papeže Františka, který prohlásil, že válka vedená islámskými teroristy není povahy náboženské. Ujišťují naopak papeže, že jejich jedinou motivací je náboženská válka uložená Koránem.
 

V katedrále v Bari recitoval imám zv. Sharif Lorenzini arabsky první súru Koránu, ve které se odsuzuje „nevíra křesťanů“ těmito slovy: „Ukaž nám pravou cestu, cestu těch, které sis vyvolil, nikoli těch, kteří zasluhují tvůj hněv, ani těch, kteří zbloudili“.

Minulou neděli něco prasklo

Po rituální vraždě Abbé Jacquese Hamela následoval další islámský úder. Islámské spolky pozvaly samy sebe do katolických chrámů, kde už na ně čekaly televizní kamery.

Co tomu říká Bergoglio?

Tentokrát nemohl použít svá obvyklá vyhýbavá vysvětlení (prodejci zbraní, Západ) protože stojíme tváří v tvář jasné protikřesťanské nenávisti, která zmasakrovala nožem ubohého starého, nemocného a nevinného Kristova kněze

Konec křesťanů na Blízkém Východě je předchutí pro mučednictví Západu

První křty v  městě na Tigridu v severním Iráku se konaly ještě v dobách apoštolů. Nyní je Mosul bez křesťanů, tak zní poselství chaldejského patriarchy.

Co dělat, když místo posvěcení duší je na programu šíření erotismu

Nejtěžším dramatem   „aggiornamenta“ je skutečnost, že většina věřících ztratila objektivní poznání o Bohu, na kterém se zakládá reálný vztah k Němu; ten byl nahrazen aktivismem a „dobrými nápady“ modelovanými podle tohoto světa.

Koncilní dokument církví odsouzený

Kostnický koncil nejednal pouze o herezích Jana Husa. V pohledu do historie představuje Roberto de Mattei dění kolem dokumentu, který měl v církvi nastolit svrchovanost koncilu nad papežem. Dekret Haec Sancta,  byl nakonec  odsouzen jako heretický.


 

»Kolik knih je třeba přečíst, abychom objevili tajemství modlitby?« Fra Claudio odpovídá: »Jen jednu: Kříž«. Potom ukázal na svatostánek a pokračoval: »V Eucharistii je pramen pravého pokoje. Jakou radost by darovali Ježíši kněží, řeholníci, věřící, kdyby často adorovali před svatostánkem! Jakou božskou moc to mají lidé: milovat Boha!«   

Nice: Náboženská válka pokračuje

Papež má pravdu, když již rok tvrdí, že třetí světová válka již propukla, ale je třeba dodat, že se jedná o válku náboženskou, protože důvody těch, kteří ji vyhlašují, jsou náboženské, a jejich rituály jsou dokonce vraždy, které jsou jejím jménem páchány.

 
Vážení, pozdě jste se probudili. Jed už je rozlitý a nikdo ho neposbírá, jen velká Boží dezinfekce. Měli jste se probudit, hned když jste slyšeli místo Laudetur Jesus Christus pohanské Buona sera!

Úděsná úspěšnost masonského plánu

»Druhý vatikánský koncil je pro triumf našich idejí velkou příležitostí, na kterou jsme čekali..«

Špatný strom přináší své plody

Patří k nim i všeobecná slepota.

Islamismus a islám již nelze rozlišit

Viceprezident francouzských imámů po krvavém atentátu v Nice podal demisi: "Oznamuji svoji demisi a odmítnutí těchto nekompetentních institucí, které nedělají nic pro sociální mír a ustavičně opakují, že žádný extremismus neexistuje“

Co nám v dějepisu neřekli

Na otázku, proč neoslavuje Francouzkou revoluci, odpovídá prof. Pierre Chaunu:Rok 1789 prý znamená přechod ze tmy do světla“. Do jakého světla? Vždyť oslavujeme revoluci podvodů, zločinnosti a kriminality. Velmi zaráží, že i zbytek Evropy oslavuje dobu, kdy jsme se chovali jako agresoři ke všem sousedům, vyplenili jsme půl Evropy a způsobili smrt milionů lidí. To se má oslavovat? To je výsměch.
 

Bergogliova inkvizice (zatím) vítězí, ale,...

Antonio Socci:  Nevím, zda jste to zaregistrovali, ale v současné době nenajdete v (italských) médiích jediný hlas v protisměru, který by sděloval, co se opravdu děje pod bergoliovským režimem v církvi. Ocitli jsme se pod olověnou argentinskou diktaturou.

Ježíš přijde od Východu, jenže ve Vatikáně ztratili kompas

Jak zopakoval kardinál Sarah, je to právě ona formule „reforma reformy“, na čem    se s papežem dohodli.

»Celebrování mše: žádné změny oltářů«

Sarahův podnět vyvolal velký rozruch a představoval v církvi něco jako píchnutí do vosího hnízda. Papežův vatikanista Tornielli napsal hned v pondělí: „Celebrování mše: žádné změny oltářů“.

Dva američtí biskupové trvají na autentické katolické nauce

Podnět k tomu zavdal  kardinál Schönborna, který přikládá dokumentu vysloveně sporný smysl, a  navádí k svatokrádežnému přijímání Eucharistie.
 

Kardinál Sarah: Slavte mši svatou tváří k Východu!

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád,  opakoval svoji výzvu ke všem kněžím, aby opět slavili mši svatou tváří směrem k východu, nikoliv k lidu, a to počínaje 1. nedělí adventní 2016.

Současné plody dřívější setby

Dějiny moderní  civilizace spočívají na dvou sloupech: odbourání Boha a exaltaci člověka.

 Od »transgender« ke »transspecies« : nový „druh“ homo-canis

Nové revoluční antropologické paradigma, nová forma osvobození člověka nebo utopistický návrat do původního chaosu?Brexit a osud Západu

 Komentář Roberta de Mattei  k definitivnímu zhroucení jednoho mýtu: snu o Evropě bez hranic, zbudované na troskách národních států.

Povinnost kárat veřejně i papeže 

Jestliže vyvstane pro víru bezprostřední nebezpečí, preláti jsou povinni povstat proti představenému, dokonce veřejně, především ti, kteří jsou jeho podřízení. Tak svatý Pavel byl podřízen sv. Petru a káral ho veřejně z důvodu pohoršení, které hrozilo ve věci víry.  (SAMIZDAT 1A)

 
Církev jako Jedna, Svatá a neposkvrněná Nevěsta svého Ženicha. Ale jedna její viditelná část riskuje a podstupuje „genetickou mutaci “, pokud se tak už nestalo, a nyní vidíme její důsledky. Posilněme se, abychom vytrvali ve věrnosti. (Don Elia k Lateránu 16. června)

Stalo se před 44 lety

 

Podivná jistota papeže Františka

Gianna Jessen, která přežila svůj potrat a zasvětila svůj život Bohu jako obránkyně života a zdrženlivosti až do uzavření sňatku, vyjádřila velké rozhořčení na výroky papeže Františka 16. června při pastoračním kongresu pro rodiny

Když papež mluví spontánně ...

V Lateránské bazilice  zaznělo ohromují sdělení papeže Františka: »Proto velká většina našich svátostných manželství je neplatných«.

 
Postavit se kriticky k dokumentu papežského úřadu je bezprecedentní situace. Bylo by k tomu zapotřebí nějakého velkého světce, jako je sv. Pavel, sv. Atanáš, sv. Bernard nebo sv. Kateřina Sienská, který by měl pravý dar proroctví, aby řekl pravdu Petrovu nástupci.
 
 
Neotevře Vatikán byro nové internacionály?
 

2. vatikánský koncil  si vytkl cíl vyhlásit novou epochu míru a pokroku v církvi, ale pokoncilní doba se projevila jako jedno z nejdramatičtějších období v životě církve. Benedikt XVI. použil metaforu sv. Bazila a přirovnal pokoncilní období k námořní bitvě uprostřed noci na rozbouřeném moři. To je epocha, kterou právě prožíváme.

Brazilské svobodné církve demonstrují zhroucení katolického progresivismu 

V den, kdy se v Brazílii slavil svátek Božího Těla, shromáždilo na 500 svobodných církví více než 340 000 účastníků na „Pochodu pro Ježíše“, který kráčel ulicemi San Paulo. Tento pochod trval 12 hodin.

Otče Bergoglio, co to máte za problémy s Eucharistií?

Je zcela vyloučeno, že se vyhýbá pokleknutí kvůli fyzickým problémům, protože existují jiné situace, kdy Nejsvětější Svátost není přítomná a kdy nemá žádné problémy s klečením. Tato neschopnost nastupuje výlučně před Nejsvětější Svátostí.

Kalvinistický list Reformatorisch Dagblat uveřejnil interview s kardinálem Eijkem: Nauka koncilu je nadále plně platná. Platí to také o odsouzeních, která koncil vyslovil na adresu těch, kteří tuto nauku odmítají.

Prof. Dollinger potvrdil svou výpověď

Podle sdělení Vatikánu prohlásil Benedikt XVI, že že s prof. Dollingerem nikdy o Fatimě nehovořil, jeho údajné výpovědi jsou ryzí výmysl a jsou absolutně nepravdivé. Třetí tajemství byl podle něho zveřejněno jako úplné úplné.Dr. Hicksonová rozhodně odmítla jakékoliv podezření, že zveřejnila vykonstruovanou zprávu o svědectví prof. Dollingera. Sám Dollinger vyslovil velké podivení nad reakcí Vatikánu a znovu potvrdil svou původní výpověď.

Významný rozhovor kardinála Ratzingera s dr. Dollingerem

Teolog  dr. P. Ingo Dollinger, který byl sekretářem biskupa Josefa Schimpfleho a osobním přítelem kardinála Ratzingera, dovolil o letošních Letnicích dr. Maike Hicksonové, aby publikovala na síti OnePeterFive  jeho významné   přiznání. 


Jsme v epoše rozhodujícího zápasu

Existuje proroctví sestry Lucie dos Santos o konečném střetu mezi Pánem a královstvím Satana. Bitevním polem je rodina. .

Riziko tragického rozkolu

Chaos byl povýšen na princip jedním škrtnutím pera. Jako papež by měl vědět, že svými kroky rozděluje církev a vede ji ke schizmatu. Toto schizma by se netýkalo periferie, ale zasáhlo by samotné srdce církve

Imigrace vede k islamizaci Evropy

V rámci konference „Demografické problémy Středozemí v 19. a 20. století“ promluvil velmi otevřeně maďarský arcibiskup Gyula Márfi z Veszprému, jedna z vedoucích církevních autorit Maďarska.

Radost z lásky  a neradostné morální problémy  

Exhortace neboli nabádání k šíření a prohlubování závažných morálních problémů

To nejdůležitější už není důležité

Ježíšova závěť, kterou uslyšíme opět ve čtvrtek, pro Bergoglia nic neznamená:To není důležité. Hlavně, abychom byli všichni lidští.

Nejnovější světsko-kostelní morálka se již nesklání před Bohem, ale před „Já“. Je všechno ztraceno? Jistěže ne. Pán prostě provádí své třídění a rozlišuje své věřící od pokrytců, ty první očišťuje a ty druhé demaskuje ve světle svého triumfu nad otcem lži.

Veledílo kouzla zbavené

Demaskování dokumentu, který hodil přes palubu s extrémní lhostejností dvoutisíciletou mravní nauku církve

K Bergogliově tele-exhibici z ostrova Lesbos

Muslimským migrantům  se František věnuje  s takovou vášní, že vůbec nemá čas, aby si vzpomněl na množství pronásledovaných křesťanů (jako Asia Bibi) zotročovaných a vražděných islámskými nebo komunistickými režimy.

Dílo geniální jezuitské vychytralosti

Můžeme jen dodat: je to další mistrovské dílo strategie kolektivní manipulace, které jsme nevyhnutelně všichni padli za oběť, ať už to přiznat chceme nebo nechceme. A jak uvidíme již v příštích měsících, je to ta nejzhoubnější rána posledních tří let.

Čelné místo, nikoliv však postavení

I když sporné otázky kolem rozvodu, druhého manželství a přijímání pro znovusezdané rozvedené se bezprostředně týkají nauky víry, prefekt příslušné kongregace při všech mediálně účinných momentech, v nichž církev komunikovala s veřejností, musel zůstat stranou.Bergogliovo semeno bujně klíčí

Všechno  bylo řečeno,  progresisté tomuto poselství porozuměli

Bergoglio proti Ježíši Kristu

Neměl pravdu kardinál Kasper, když ohlašoval „velkou revoluci“? Nestaví Bergoglio apoštolskou exhortací „Amoris laetitia“ na hlavu učitelský úřad církve a sám sebe  nad Kristova slova a Boží přikázání?

Všem, kdo tak dosud neučinili, nemohu než naléhavě doporučit, aby se seznámili    s realistickým portrétem Jorge Bergoglia podle knihy, kterou mu Antonio Socci věnoval.  (viz) (viz) (viz)

„S římskou teologií je konec“

Schönborn představil nový dokument nejen z pověření papeže, ale z části jako svůj vlastní rukopis. První odstavec sporné osmé kapitoly začíná slovem „Gradualita“, klíčovým slovem, se kterým Schönborn vystoupil při první synodě 2014.

Soros a „Open Society“ neomaltuziánů

Celosvětová mediální síť, kterou se honosí jako falešný filantrop miliardář a spekulant Soros, má podstatný vliv ve všech oblastech společnosti. Tento magnát vystupuje velmi aktivně především ve státech bývalého východního bloku.

Schönbornova výmluvná prezentace

Rakouský kardinávyjádřil velké uspokojení, že Amoris Laetitia plně převzala praxi, která se ve Vídni již 15 let praktikuje.

Radostná životní filozofie

moudrého a zkušeného učitele s. Františka Saleského, který přivedl k pravé víře statisíce rozkolníků.

Na pomoc papežskému kazateli

Zřejmě existují nejen andělé strážní, ale také jejich protipól ďáblové strážní. Ti střeží a podporují  ty, kteří zahrnují chválami a oslavují zaprodané Boží nepřátele. K takových vyvolených chráněncům patří zřejmě i Lutherův prorok P. Raniero Cantalamessa. Tento příspěvek nechť    poslouží jako doplněk a ilustrace k jeho velkopáteční ódě na Luthera, zachránce víry.

Svět vzhůru nohama

Neuvěřitelné zatmění rozumu ve světě i v církvi

Velkými kroky k novému bergogliovskému náboženství

Pokud někdo nevěřil svým očím, když četl zprávu o vystoupení P. Cantalamessy v kapli Redemptoris Mater, 18.3., nemusí mít obavy o svůj zrak. Problém je někde zcela jinde. Toto jeho vystoupení je součástí horečných příprav na novou jednotnou „círke


František a arabská invaze do Evropy

Papež František mluvil před několika dny o tom, že Evropa prožívá „arabskou invazi“. Po veřejných polemikách, které tím vyvolal, usiluje Vatikán o uklidnění.

I trest je součástí milosrdenství

Pius IX. zdůraznil, že mu leží na srdci, aby katolické národy znaly pravdu a byly poučeny o základech ctností, které se dnešní doba pokouší vymýtit.

Pokání, které nebe požaduje a svět nenávidí

Existuje-li pojem, který je radikálně cizí současné mentalitě, pak je to pokání. Duch pokání patří od samých počátků ke katolické církvi, jak nám to připomínají postavy svatého Jana Křtitele a svaté Marie Magdalény.

Antikrist?

Už to je antikristovské, že toto téma je v církevních obcích tabu!

Modlitba učitete církve v době krajních zmatků 

Voltaire - hlasatel tolerance? 

Exkomunikační bula Decet Romanum Pontificem

Před 495 lety postihl papež Lev X. Martina Luthera a jeho přivržence exkomunikací

Běda světu pro pohoršení

Největším projevem antisemitismu je mlčením schvalovat Božím nepřátelům to, co si odedávna předsevzali.

Modlitební tažení kardinála Burkeho

Cílem je získat milion katolíků, kteří přijmou závazek, že se po celý rok první den každého měsíce budou modlit růženec, při čemž je tato iniciativa otevřena pro všechny katolíky na světě. 

Satanský kult jako plod náboženské svobody

„Náboženská svoboda“ slouží jako páka k prosazení duchovní anarchie. Podle jejích průkopníků i zlo má nárok na svůj rozvoj.


Milosrdenství bez bázně Boží

Mezinárodně uznávaný bankéř a finanční etik Ettore Gotti Tedeschi, který byl v letech 2009 – 2012 prezidentem vatikánské IOR, napsal několik dnů po skončení synody o rodině Dopis své vnučce, ve kterém vyslovil svou kritiku na adresu těch, kteří by chtěli „okrájet“ svátost manželství. Nyní napsal dopis papeži Františkovi o Svatém roku milosrdenství.

Že milosrdenství předchází spravedlnost?

Takový výrok slouží několika cílům: Postavit jediné náboženství, které slouží ke spáse duší, do stejné roviny jako různé „víry“, které podle slov evangelia nevedou ke spáse, ale odsuzují člověka do záhuby; tedy zrušit hřích a v důsledku toho popřít existenci pekla.