Menu


Úvod

 
 
  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání pravdy.
 
                                             *  *  *
 
                                              
 

MĚSÍC  NEJDRAHOCENNĚJŠÍ KRVE NAŠEHO PÁNA

Nejdrahocennější Krvi Ježíše Krista, nekonečná výkupná ceno vesmíru, nápoji a koupeli našich duší, ty, jež hájíš lidstvo před trůnem nejvyššího milosrdenství, hluboce se ti klaníme. Chtěli bychom, jak je to jen možné, odčinit naše nevděčnosti a urážky, kterých se ti dostává od tolika hříšníků, kteří dychtí po tom, aby se ti rouhali. Buď vždy blahořečena, Krvi nekonečné ceny a tisíckrát buď veleben Ježíš, který tě prolil pro naši spásu. Byla to tvoje nekonečná láska k nám, která ji vycedila z tvých žil do poslední kapky. Ó Krvi vykoupení a života, jednoty a pokoje, zdroji milosti a záruko věčného života, učiň, ať tě chválí všechna srdce a všechny jazyky, velebí tě a ustavičně ti vzdávají díky. Amen (sv. Kašpar Bufalo)
 

 

Týden velkých svátků
 
 
 
 

 

 *  *  *
Komentář Roberta de Mattei  k definitivnímu zhroucení jednoho mýtu: snu o Evropě bez hranic, zbudované na troskách národních států.

Povinnost kárat veřejně i papeže 

Jestliže vyvstane pro víru bezprostřední nebezpečí, preláti jsou povinni povstat proti představenému, dokonce veřejně, především ti, kteří jsou jeho podřízení. Tak svatý Pavel byl podřízen sv. Petru a káral ho veřejně z důvodu pohoršení, které hrozilo ve věci víry.

 
Církev jako Jedna, Svatá a neposkvrněná Nevěsta svého Ženicha. Ale jedna její viditelná část riskuje a podstupuje „genetickou mutaci “, pokud se tak už nestalo, a nyní vidíme její důsledky. Posilněme se, abychom vytrvali ve věrnosti. (Don Elia k Lateránu 16. června)

Úvaha o svatém Petrovi, prvním Kristovu náměstku

Postava svatého Petra je svým způsobem symbolická. Kristus zbudoval svou církev na skále, nesoucí s sebou svá omezení. Nezvolil si mystického Jana, milovaného učedníka, kterému dal spatřit události posledních časů a kterého ušetřil mučednické smrti; nezvolil ani svatého Pavla, vzdělaného teologa, nebojácného římského občana, nýbrž rybáře Šimona.

Stalo se před 44 lety

Opět mezi nebem a zemí

Během zpátečního letu z Arménie přišla na přetřes „nová EU“, jáhenky a ženské kněžství ale především Martin Luther a protestantská reformace. Dotazy naléhaly, zda by 31. října ve Švédsku neměl nastat ten „pravý okamžik“, abychom nejen uvážili „navzájem způsobené rány“, ale také uznali „dary reformace“ a snad i zrušili Lutherovu exkomunikaci“

Připomeňme si  křesťanské Armény – oběti první genocidy ve XX. století

Kněžské bratrstvo Svatých Apoštolů vypovězeno z Belgie

Předchůdce arcibiskupa Kesela v diecézi Mecheln – Brusel Mons. André-Joseph Léonard  založil kanonicky kněžské Bratrstvo Svatých Apoštolů, které slavilo liturgii v tradičním ritu a mělo svůj vlastní kněžský seminář.

Církev není možno bezmezně zatěžovat

O skutečné roztržce by bylo možno mluvit pouze tehdy, kdyby papež s formálním odvoláním na svou apoštolskou plnou moc jednoznačně a výslovně učil něco, co je v rozporu s tradiční naukou.To se zatím neděje, už proto ne, že papež František nemá rád jednoznačnost.

Podivná jistota papeže Františka

Gianna Jessen, která přežila svůj potrat a zasvětila svůj život Bohu jako obránkyně života a zdrženlivosti až do uzavření sňatku, vyjádřila velké rozhořčení na výroky papeže Františka 16. června při pastoračním kongresu pro rodiny

Když papež mluví spontánně ...

V Lateránské bazilice  zaznělo ohromují sdělení papeže Františka: »Proto velká většina našich svátostných manželství je neplatných«.

 
Postavit se kriticky k dokumentu papežského úřadu je bezprecedentní situace. Bylo by k tomu zapotřebí nějakého velkého světce, jako je sv. Pavel, sv. Atanáš, sv. Bernard nebo sv. Kateřina Sienská, který by měl pravý dar proroctví, aby řekl pravdu Petrovu nástupci.
 
 
Neotevře Vatikán byro nové internacionály?
 

2. vatikánský koncil  si vytkl cíl vyhlásit novou epochu míru a pokroku v církvi, ale pokoncilní doba se projevila jako jedno z nejdramatičtějších období v životě církve. Benedikt XVI. použil metaforu sv. Bazila a přirovnal pokoncilní období k námořní bitvě uprostřed noci na rozbouřeném moři. To je epocha, kterou právě prožíváme.

Vy chcete ar-Raqqa a my chceme Řím

Islámský stát zveřejnil na sociálních sítích a v internetu Askanew další PDF dokument. Zdá se, že jeho hrozba souvisí s dvojím útokem proti hlavnímu městu IS v Sýrii ar-Raqqa, na které útočí americká i rusko- syrská koalice.

 

V sobotu 4. června zveřejnil papež František nové Motu proprio, které má podle médií sloužit k tvrdšímu postihu biskupů, kteří jsou nedbalí v boji proti sexuálnímu zneužívání mladistvých. Toto motu však otevírá i zcela jiné možnosti.

Brazilské svobodné církve demonstrují zhroucení katolického progresivismu 

V den, kdy se v Brazílii slavil svátek Božího Těla, shromáždilo na 500 svobodných církví více než 340 000 účastníků na „Pochodu pro Ježíše“, který kráčel ulicemi San Paulo. Tento pochod trval 12 hodin.

Otče Bergoglio, co to máte za problémy s Eucharistií?

Je zcela vyloučeno, že se vyhýbá pokleknutí kvůli fyzickým problémům, protože existují jiné situace, kdy Nejsvětější Svátost není přítomná a kdy nemá žádné problémy s klečením. Tato neschopnost nastupuje výlučně před Nejsvětější Svátostí.


                                                +  +  +

 

Tridentský koncil plně a trvale platný

Kalvinistický list Reformatorisch Dagblat uveřejnil interview s kardinálem Eijkem: Nauka koncilu je nadále plně platná. Platí to také o odsouzeních, která koncil vyslovil na adresu těch, kteří tuto nauku odmítají.

Prof. Dollinger potvrdil svou výpověď

Podle sdělení Vatikánu prohlásil Benedikt XVI, že že s prof. Dollingerem nikdy o Fatimě nehovořil, jeho údajné výpovědi jsou ryzí výmysl a jsou absolutně nepravdivé. Třetí tajemství byl podle něho zveřejněno jako úplné úplné.Dr. Hicksonová rozhodně odmítla jakékoliv podezření, že zveřejnila vykonstruovanou zprávu o svědectví prof. Dollingera. Sám Dollinger vyslovil velké podivení nad reakcí Vatikánu a znovu potvrdil svou původní výpověď.

Významný rozhovor kardinála Ratzingera s dr. Dollingerem

Teolog  dr. P. Ingo Dollinger, který byl sekretářem biskupa Josefa Schimpfleho a osobním přítelem kardinála Ratzingera, dovolil o letošních Letnicích dr. Maike Hicksonové, aby publikovala na síti OnePeterFive  jeho významné   přiznání. Jsme v epoše rozhodujícího zápasu

Existuje proroctví sestry Lucie dos Santos o konečném střetu mezi Pánem a královstvím Satana. Bitevním polem je rodina. .

Cena Karla Velikého tomu nejpovolanějšímu

Evropa vyznamenala hlasatele invaze, který nejvíce horuje pro podkopání jejích kořenů a tradic.

Riziko tragického rozkolu

Chaos byl povýšen na princip jedním škrtnutím pera. Jako papež by měl vědět, že svými kroky rozděluje církev a vede ji ke schizmatu. Toto schizma by se netýkalo periferie, ale zasáhlo by samotné srdce církve


Imigrace vede k islamizaci Evropy

V rámci konference „Demografické problémy Středozemí v 19. a 20. století“ promluvil velmi otevřeně maďarský arcibiskup Gyula Márfi z Veszprému, jedna z vedoucích církevních autorit Maďarska.

Radost z lásky  a neradostné morální problémy  

Exhortace neboli nabádání k šíření a prohlubování závažných morálních problémů

To nejdůležitější už není důležité

Ježíšova závěť, kterou uslyšíme opět ve čtvrtek, pro Bergoglia nic neznamená:To není důležité. Hlavně, abychom byli všichni lidští.

Nejnovější světsko-kostelní morálka se již nesklání před Bohem, ale před „Já“. Je všechno ztraceno? Jistěže ne. Pán prostě provádí své třídění a rozlišuje své věřící od pokrytců, ty první očišťuje a ty druhé demaskuje ve světle svého triumfu nad otcem lži.

Veledílo kouzla zbavené

Demaskování dokumentu, který hodil přes palubu s extrémní lhostejností dvoutisíciletou mravní nauku církve

K Bergogliově tele-exhibici z ostrova Lesbos

Muslimským migrantům  se František věnuje  s takovou vášní, že vůbec nemá čas, aby si vzpomněl na množství pronásledovaných křesťanů (jako Asia Bibi) zotročovaných a vražděných islámskými nebo komunistickými režimy.


Dílo geniální jezuitské vychytralosti

Můžeme jen dodat: je to další mistrovské dílo strategie kolektivní manipulace, které jsme nevyhnutelně všichni padli za oběť, ať už to přiznat chceme nebo nechceme. A jak uvidíme již v příštích měsících, je to ta nejzhoubnější rána posledních tří let.

Čelné místo, nikoliv však postavení

I když sporné otázky kolem rozvodu, druhého manželství a přijímání pro znovusezdané rozvedené se bezprostředně týkají nauky víry, prefekt příslušné kongregace při všech mediálně účinných momentech, v nichž církev komunikovala s veřejností, musel zůstat stranou.


Dvě stránky jedné mince

Nová bergogliovská atmosféra, kdy se kněží a biskupové dokonce začínají vychloubat, že už dávno faktickým cizoložníkům podávali nebo chtěli podávat svaté přijímání, je jen jednou stanou mince.

Roberto de Mattei:  Exhortace je katastrofa

Postsynodální exhortace Amoris laetitia je mnohem horší než relace kardinála Kaspera, proti které se obrací tak velké množství kritik v knihách, článcích a rozhovorech. Kardinál Kasper položil několik otázek a exhortace nabízí odpověď: otevírá dveře rozvedeným a znovuoddaným, kanonizuje situační morálku a spouští proces normalizace všech forem more uxorio – cizoložného soužití.


Bergogliovo semeno bujně klíčí

Všechno  bylo řečeno,  progresisté tomuto poselství porozuměli

Bergoglio proti Ježíši Kristu

Neměl pravdu kardinál Kasper, když ohlašoval „velkou revoluci“? Nestaví Bergoglio apoštolskou exhortací „Amoris laetitia“ na hlavu učitelský úřad církve a sám sebe  nad Kristova slova a Boží přikázání?

Všem, kdo tak dosud neučinili, nemohu než naléhavě doporučit, aby se seznámili    s realistickým portrétem Jorge Bergoglia podle knihy, kterou mu Antonio Socci věnoval.  (viz) (viz) (viz)

 

„S římskou teologií je konec“

Schönborn představil nový dokument nejen z pověření papeže, ale z části jako svůj vlastní rukopis. První odstavec sporné osmé kapitoly začíná slovem „Gradualita“, klíčovým slovem, se kterým Schönborn vystoupil při první synodě 2014.

Soros a „Open Society“ neomaltuziánů

Celosvětová mediální síť, kterou se honosí jako falešný filantrop miliardář a spekulant Soros, má podstatný vliv ve všech oblastech společnosti. Tento magnát vystupuje velmi aktivně především ve státech bývalého východního bloku.

Schönbornova výmluvná prezentace

Rakouský kardinávyjádřil velké uspokojení, že Amoris Laetitia plně převzala praxi, která se ve Vídni již 15 let praktikuje.

Obnova benediktinského opatství díky tradičnímu ritu

Po těžké ráně, kterou zasadila řeholníkům Francouzská revoluce, vracel se mnišský život do Francie jen zvolna. Opatství sv. Pavla ve   Wisques bylo založeno 1889. Protikatolické zákony z roku 1901 opět vyhnaly mnichy, kteří našli útočiště v Nizozemsku a vrátili se sem až 1920.


Pět století reformace?  Pražádný důvod k oslavám!

Kardinál Müller: Proč bychom oslavat vznik Reformace, která vedla k rozštěpení západního křesťanství?


Radostná životní filozofie

moudrého a zkušeného učitele s. Františka Saleského, který přivedl k pravé víře statisíce rozkolníků.


Na pomoc papežskému kazateli

Zřejmě existují nejen andělé strážní, ale také jejich protipól ďáblové strážní. Ti střeží a podporují  ty, kteří zahrnují chválami a oslavují zaprodané Boží nepřátele. K takových vyvolených chráněncům patří zřejmě i Lutherův prorok P. Raniero Cantalamessa. Tento příspěvek nechť    poslouží jako doplněk a ilustrace k jeho velkopáteční ódě na Luthera, zachránce víry.


Svět vzhůru nohama

Neuvěřitelné zatmění rozumu ve světě i v církvi

Velkými kroky k novému bergogliovskému náboženství

Pokud někdo nevěřil svým očím, když četl zprávu o vystoupení P. Cantalamessy v kapli Redemptoris Mater, 18.3., nemusí mít obavy o svůj zrak. Problém je někde zcela jinde. Toto jeho vystoupení je součástí horečných příprav na novou jednotnou „církev


Kritiky, které jdou papeži k duhu

SámFrantišek nám připomíná, že je možno kritizovat úkony papeže, které nejsou neomylné, především pokud se týkají otázek politických a pastoračních.

Svět LGBT předmětem lékařských výzkumů v USA

Revoluční nátlak zaměřený na proces normalizace homosexuality, který provádí všemohoucí Obamova administrativa, nezná nebo se tváří, jakoby neznal reálné a dramatické důsledky, jaké má pro lidské zdraví styl homosexuálního života.

František a arabská invaze do Evropy

Papež František mluvil před několika dny o tom, že Evropa prožívá „arabskou invazi“. Po veřejných polemikách, které tím vyvolal, usiluje Vatikán o uklidnění.

I trest je součástí milosrdenství

Pius IX. zdůraznil, že mu leží na srdci, aby katolické národy znaly pravdu a byly poučeny o základech ctností, které se dnešní doba pokouší vymýtit.


Co se Františkovi líbí a co ne 

Ani působivé dva miliony katolíků a lidí dobré vůle, kteří se shromáždili v Římě na Family Day, nevyvolaly u Svaté Marty pražádnou změnu myšlení. Opět se potvrdilo, že František taková shromáždění nesnáší....


Pokání, které nebe požaduje a svět nenávidí

Existuje-li pojem, který je radikálně cizí současné mentalitě, pak je to pokání. Duch pokání patří od samých počátků ke katolické církvi, jak nám to připomínají postavy svatého Jana Křtitele a svaté Marie Magdalény.

Antikrist?

Už to je antikristovské, že toto téma je v církevních obcích tabu!

Modlitba učitete církve v době krajních zmatků 

Voltaire - hlasatel tolerance? 

Exkomunikační bula Decet Romanum Pontificem

Před 495 lety postihl papež Lev X. Martina Luthera a jeho přivržence exkomunikací

Běda světu pro pohoršení

Největším projevem antisemitismu je mlčením schvalovat Božím nepřátelům to, co si odedávna předsevzali.

Modlitební tažení kardinála Burkeho

Cílem je získat milion katolíků, kteří přijmou závazek, že se po celý rok první den každého měsíce budou modlit růženec, při čemž je tato iniciativa otevřena pro všechny katolíky na světě. 

Satanský kult jako plod náboženské svobody

„Náboženská svoboda“ slouží jako páka k prosazení duchovní anarchie. Podle jejích průkopníků i zlo má nárok na svůj rozvoj.

O zázraku povolání v Bruselu, zklamání ze synody i o prožitých protivenstvích

Kardinál Léonard byl do 12. prosince primasem Belgie. Jeho odchodem ztrácí evropská církev jednoho z nejvýraznějších pastýřů. O svých zkušenostech hovořil s týdeníkem Famille Chrétienne.

Milosrdenství bez bázně Boží

Mezinárodně uznávaný bankéř a finanční etik Ettore Gotti Tedeschi, který byl v letech 2009 – 2012 prezidentem vatikánské IOR, napsal několik dnů po skončení synody o rodině Dopis své vnučce, ve kterém vyslovil svou kritiku na adresu těch, kteří by chtěli „okrájet“ svátost manželství. Nyní napsal dopis papeži Františkovi o Svatém roku milosrdenství.

Že milosrdenství předchází spravedlnost?

Takový výrok slouží několika cílům: Postavit jediné náboženství, které slouží ke spáse duší, do stejné roviny jako různé „víry“, které podle slov evangelia nevedou ke spáse, ale odsuzují člověka do záhuby; tedy zrušit hřích a v důsledku toho popřít existenci pekla.

 Mezi Božím milosrdenstvím a Boží spravedlností panuje rovnováha pravdy

Ježíš, který by byl ve shodě se vším a se všemi, Ježíš bez svého svatého hněvu, bez tvrdosti pravdy a pravé lásky, není pravý Ježíš, tak jak nám ho představuje Písmo, ale jeho ubohá karikatura.

 Milosrdenství? Jak pro koho

Milosrdenství pro všechny s výjimkou hierarchické církve, která je příliš uzavřená a příliš zaostalá, než aby zasloužila Františkovo odpuštění. Jenže mezitím propukly dva soudní případy s nejistým výsledkem: proces s Vallejo Baldo & paní Chaouqui a střet s Nejvyšším soudem v Chile.

Chybný boj s islámem

Všichni pozorovatelé konstatovali selhání bezpečnostních sil v souvislosti s tragickými událostmi 13. listopadu.Hlavní příčina nesouvisela s nedostatečností, jako spíše s kulturní neschopností politického a administrativního aparátu Francie pochopit hluboké kořeny terorismu a na základě toho sáhnout k správným prostředkům pro jejich potírání. (R..d.Mattei)

Čemu vůbec Bergoglio věří?

Bergoglio ve funkci hlavy katolické církve na veřejném vystoupení záměrně utvrzuje své posluchače v evidentním bludu. Kdo jiný je otcem lži, ne – li sám ďábel.

Mistrovská katecheze jednoho "papeže"

Paní Anke de Bernardinis je luteránka a její manžel je římskokatolického vyznání. Tyto manžele „bolí“, že jsou rozdělení ve víře a nemohou chodit k večeři Páně spolu. Ptala se Bergoglia, co mohou udělat, aby toho konečně dosáhli?

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam...

Nevěříme novému humanismu, který poté, co zapřel Boží prvenství s výmluvou, že hájí člověka, vymazal Boha z jeho mysli a zrušil v ní jeho zákon života. My nevěříme v horizontální kult, ve kterém smrtelníci vynášejí sami sebe a své pozemské zájmy a zapomínají na Soud, Peklo i Ráj.

Kdo může, ať to pochopí

Tak jako nespadl z nebe manévr se „stěhováním národů“, tak nespadlo z nebe divadlo tzv. biskupské synody. Jsou to ve skutečnosti články dlouhodobého procesu přípravy a nastolení Nového Světového Řádu.

Kardinál Antonio Cañizares  na Forum Evropa - Tribuna Mediteranea

„Jak bude vypadat Evropa za několik let? Tuto otázku si musíme položit. Kladou si ji lidé v Evropě a musí si ji položit také vlády.“  „S dějinami a identitou národů si nesmíte zahrávat.“

Diagnóza stará téměř 1000 let

Kdo vězí za vším synodním zmatkem, bylo známo už před staletími.

Co to máme za papeže?

Kam to kráčí katolická církev, jedna svatá, živá a neposkvrněná ve svém Snoubenci, ale církev, jejíž viditelná součást riskuje, že podlehne „genetické mutaci“, pokud ji už nepodstoupila a nyní prožíváme její důsledky?

Poselství  Naší Paní z Ekvádoru

V šesti zjeveních matce abatyši Marianě de Jesus Torres hovořila o budoucích osudech ekvádorského národa, ale také o západním křesťanství a jeho katolické církvi ve XX. století.