Menu


Úvod

 
 
  
 
Bez světla Ducha Svatého jsme odkázáni jen na vlastní   rozum a lidské názory a  nemůžeme dospět k opravdovému poznání pravdy
 
 o  o  o

Jestliže někdo obhajuje heretiky, sám je heretik.

Papež Inocenc III.

Jestliže někdo neodsuzuje heretiky, anathema platí pro něho.

Papež Vigilius

Jestliže se někdo modlí s heretiky, je to heretik.

Papež Benedikt XV.

Protestantismus neboli reformované náboženství, jak je pyšně nazvali jeho zakladatelé, je souhrnem všech herezí, které byly před ním, které vznikly po něm a které se mohou ještě zrodit, aby zabíjely duše.

sv. papež Pius X.

 

* * *
 
 
 
Citát dne:
 

Růženec je oblíbená hudba, která diktuje rázný krok bojující církve. A jako hlahol trub, které provázely archu při obléhání Jericha a zbořily jeho hradby až do základů, tak mohutnosti tohoto zvuku víry neodolaly turecké zbraně a byly rozdrceny. Neodolají jí ani materialistické, i když jsou horší, a budou zničeny.

Don Dolindo Ruotolo, dopis z 3. října 1948


                                       
                                                            *   *   *
 
Svatí tohoto týdne
 
 
 
a nejen to...
 
23. října: sv. Antonína Marii Klareta, biskupa a vyznavače
 

 
* * *
 
 
Pane Bergorlio, nestálo by to zato se s ní vážně poradit? Jeďte si do Lundu, ale jako soukromá osoba!
 
Autentičtí interpreti a svědkové evangelia
 
Mezi sedmi světci kanonizovanými 19. října je první z mučedníků Francouzské revoluce Salomone Leclerq (1745 – 1792).
 
 
Vi vůbec tento člověk, čeho se dopouští?
 
 
Institut  Jana Pavla II. měl chránit katolickou nauku a katolickou rodinu a manželství proti duchu tohoto světa. Jorge Bergoglio odbourává toto jeho poslání právě proto, aby ho přizpůsobil duchu doby.
 

31. října   se papež František odebere do Švédska, kde se zúčastní spojené luteránko-katolické ceremonie na památku 500. výročí protestantismu. Je zde oprávněná otázka,  co všechno se bude v Lundu dít.

Diktátor začíná být evidentně nervózní a jeho rádci dali pokyn papouškům režimu, aby vstoupili do protiútoku: neutralizovali protivníky a ocejchovali je, jak jinak než jako ultratradicionalisty!
 
 
Ve Vatikánu letos  připomínka „slunečního zázraku“ ve Fatimě zůstala opomenuta, protože papež Bergoglio má jiné starosti: 31. října pojede do Švédska právě proto, aby oslavoval s luterány 500 let Lutherova schizmatu.
 

80 významných katolických osobností podepsalo 27. září jako první mezinárodní Prohlášení věrnosti nezměnitelné nauce církve o manželství a rodině. Obracejí se na všechny katolíky, aby učinili totéž a vyzvali tak papeže Františka, aby jako hlava církve tyto pravdy rovněž potvrdil. 
 
 
Pro svou luteránskou pouť si Bergoglio nemohl zvolit výmluvnější datum.
 

Idea, že je možno vyléčit milosrdenstvím blud, je prostě absurdní: Blud je zlo samo v sobě, tak jako nemoc; je třeba ho potírat, aby se nešířil a neinfikoval mysli a nenarušoval mravní život. O to více přísluší tato nevyhnutelná povinnost pastýřům církve, kteří odpovídají před Bohem nejen za svou vlastní duši, ale také za duše druhých.

 
La Stampa a Vatican Insider uveřejnily rozsáhlý útok vatikanistů Giacomo Galeatziho a Andrea Tornielliho na Františkovy protivníky. Ve stylu komunistických listů ze 70. let vypočítávají organizace a osoby, jejichž činnost je „nebezpečná pro jednotu církve a zdraví papeže“.
 

V nové knize, jak se zdá, připouští výčitky svědomí za svůj vlastí vliv, který měl jakožto peritus v rámci   koncilu, i když trvá na tom, že koncil byl nutný.

Zhumanizovali mši a ze zhnumanizované se stala fakultativní
 
Tak bychom mohli shrnout tragickou křivku upadajícího modernizovaného katolicismu. Je naléhavé připomenout, že katolická Mše, ta opravdová, spočívá na realitě, nikoliv na subjektivních spirituálních podnětech.

Kniha Benedikta XVI. Poslední rozhovory byla oslavována ve všech novinách a označena za tu nejprodávanější. Je také nejčtenější a chápaná?První záhadou je samotná kniha. 14. února, tři dni po oznámení své rezignace, která měla formálně nastoupit 28. února, papež slavnostně oznámil: „Zůstanu skrytý světu“. Místo tohoto po třech letech se objeví přímo jako bestseller...


Chceme zpět naše dědictví
 
V odmítavé odpovědi svým diecezánům odvolává se biskup mons. Lino Pizzi na svou liturgickou formaci. Jeho kněžská kariéra se kryje přesně s pokoncilní dobou. Na tuto formaci různí kněží vzpomínají různě. Autor tohoto článku se touto formací cítí těžce postižen a oloupen o své pravoplatné dědictví, dědictví apoštolů.
 
 
Silné hromobití vyděsilo obyvatele v okolí Vatikánu.
 

Jako všichni ideologové levice, Bergoglio odmítá vidět realitu. Skutečnost totiž musí neúprosně utopit jeho teorie a jeho rozmary. Libuje si v lichotkách   radikální levice, ale nevidí, jak roste odpor proti jeho politice.

 Varovná proroctví Matky Boží už 400 let hovoří jednoznačně

Bergogliovské hereze dovršují míru  k nadcházejícím  Božím trestům.


Od migrační invaze k občanské válce

Roberto de Mattei analyzuje již zcela evidetní spiknutí proti křesťanství a Evropě, situaci, ve které sehrává současné papežství zcela opačnou roli, než jakou bychom právem očekávali.

Praktiky známé z dob totality

Ve svatém roce   bylo prokázáno zvláštní  "milosrdenství" některým ze 45 signatářů - teologů a filozofů, kteří požádali papeže Františka, aby korigoval řadu dvojznačností z posynodního listu Amoris laetitia, které vedou k nedorozuměním.

 
Není světce ani historické osobnosti, která by byla více mystifikována než on. Především díky mnoha jeho synům a dnešnímu kléru.
 
 

Ruské hnutí pro život uspořádalo petici za ukončení potratů. Petici podporuje Komise pro rodinu a ochranu mateřství ruské pravoslavné církve. V úterý 27. září získala tato petice významnou podporu podpisem moskevského patriarchy.


Hluboké znepokojení ze současného pontifikátu

Úvodní část  obšírného obžalovacího spisu, který zveřejnil  časopis The Remnant

Jak to vypadá s františkány Neposkvrněné?

Pro mladý kvetoucí řád, který se za pontifikátu Benedikta XVI. těšil velké přízni papeže, nastal pod Bergogliem zcela opačný kurs.

Nepřekonatelný omyl - nejvýkonnější  Satanova past

Jako nepřekonatelný označujeme omyl, který dotyčná osoba není schopna poznat, protože buďto nemá prostředky nebo vhodné podmínky, anebo objektivní kapacitu, aby si opatřila potřebné informace; jedná se tedy o situaci, která nezávisí na její svobodné vůli.Odlišný je případ hrubé nevědomosti (ignorantia crassa), která je důsledkem zanedbání a nedodržení povinností, které si laxní svědomí ospravedlňuje, i když by stačilo vynaložit více úsilí, aby se dobralo pravdy.

"Je tento papež katolík?"

Navzdory klimatu strachu, jaké Bergoglio nastolil – vyvolal těžké polemiky jeho dopis argentinským biskupům,  který má potvrdit jejich ultramodernistickou interpretaci AL, podněcující k cizoložství a k profanaci svátostí.

Informace, dezinformace, pravda, polopravda a lež, to vše se směšuje v komunikační strategii Svatého stolce. Dějiny církve se píší prostřednictvím interview, improvizovaných projevů, článků na polooficiálních stránkách a v mediálních indiskrecích, a všem je ponecháno, aby si udělali jakékoliv interpretace, takže vzniká oprávněné podezření, že jde o plánovité vyvolávání zmatku.

 
Dialog, ve kterém se opomíjí všechno to, co by ten druhý nemusel sdílet, již není dialogem a nic nesděluje. Dialog je dialogem jen tehdy, když směřuje k pravdě.
 

110 let po vydání encykliky Pascendi Dominici gregis o modernismu máme před sebou konkrétní realizaci oné megahereze, proti které sv. Pius X. svou encyklikou prorocky bojoval. Kdyby se Loisy & spol mohl účastnit oficiální prezentace projektu „Farnost nového typu“ v diecézi Limburg, pokládal by to za velkou satisfakci, že jejich podněty nalezly nakonec v katolické církvi tak živnou půdu, tak horlivou a tvůrčí aplikaci, že mohou být představeny již nikoliv jako návrh, ale jako konkrétní program, a to nikoliv nějakými disidenty, ale samotným nově jmenovaným diecézním biskupem, který může počítat s plnou podporou svého nejvyššího představeného.

 
Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům
 
Ve svém posledním komentáři staví nás Antonio Socci před úděsnou a nejvýš bolestnou skutečnost: Ten, který má představovat náměstka Kristova na zemi, stojí často oběma nohama v táboře jeho úhlavních nepřátel.
 

Guido Vinelli, který má dvacetileté zkušenosti z práce na poli ochrany rodiny, napsal pohotově knihu, která demaskuje aplikaci   podvodné  pastorační metody na konkrétním příkladu Bergogliova traktátu Amoris laetitia

 

V hanopisu „Židé a jejich lži“ žádal říšského knížete, aby zemi zbavil ďábelského břemena Židů, žádal spálení synagog a jejich knih, vyvlastnění majetku, zbourání domů a internování k nucené práci.

Jsou to slova papeže, jehož život je příkladem pro každého opravdového věřícího, zrcadlem, ve kterém spatříme svůj vlastní život jak v omylech, protože žádný člověk není bez hříchu, tak především ve ctnostech. Tento papež je vzor přísné zbožnosti oživovaný pravou vírou, který nepřestal hledat a následovat Pravdu.
 
Ilegální „žehnání“ lesbického páru

Španělský farář ve svém kostele "žehnal" dvěma lesbičkám, které den předtím uzavřely sňatek na radnici. Prohlásil, že jde o „žehnání lásky a prstenů“.

Z odhalených dokumentů George Sorose vysvítá, že tento „sponzor“ se pokouší manipulovat také s hierarchií katolické církve.


Setkání sv. Františka se sultánem v r. 1219 se v této době nové islámské zběsilosti stalo modelem dokonalého mezináboženského dialogu, při čemž by měl existovat fantastický protiklad mezi světcem z Assisi a údajným válečnickým duchem, který tehdy hýbal církvi. Teoretizuje se o „duchu setkání“ jako protikladu k zaujatému hledání nepřítele.

 

Římská říše se nezhroutila v důsledku ekonomické krize, jak se snaží tvrdit marxistická historiografie, nýbrž podlehla duchovní krizi, způsobené mravní zkázou. Materialistický epikurejský hedonismus, který se v posledním století před Kristem rozmohl ve vyšší společnosti, měl zhoubný dopad na veřejnou i soukromou mravnost.


 

Za přispění filozofů sestavil si svět anti-náboženství, částečně podobné křesťanství, ale ve skutečnosti jemu nemilosrdně nepřátelské. Je to přirozené náboženství občanské epochy a Satan je pohotově vyzdobil a zdokonalil, až z něho učinil idol pravdy. 


Věřící žádají od papeže jasno ve věci útoků zla

Ekumenické aktivity jsou hlavním bodem jeho pontifikátu, což představuje budování mezináboženské platformy s rizikem, na které mnozí upozorňují: katolicismus se u něho stává prázdným pojmem ve prospěch výstavby nového synkretického supernáboženství.


Modlitba a moudrost prostého faráře 

Myslím, že osoba, která nenaslouchá Božímu slovu, jak je třeba, se nemůže spasit. Nikdy se nedoví, co je třeba udělat, aby došla spásy.                              


 Několik obrazů místo slov.
 
Kolik uřezaných hlav bude ještě zapotřebí, aby evropské vlády pochopily, v jaké situaci se nachází Západ?  Robert kardinál Sarah 
 

 

Podle Vatican Insider   si židé a muslimové osobují  právo určovat katolické církvi, co si může  a co si naopak nesmí dovolit. Na jedné straně je zde přání papeže urovnat v církvi teologické neshody. To se však týká  dokumentů Nostra aetate o vztahu církve k židovskému národu a Dignitatis humanae o náboženské svobodě.

Koncilní dokument církví odsouzený

Kostnický koncil nejednal pouze o herezích Jana Husa. V pohledu do historie představuje Roberto de Mattei dění kolem dokumentu, který měl v církvi nastolit svrchovanost koncilu nad papežem. Dekret Haec Sancta,  byl nakonec  odsouzen jako heretický.

»Druhý vatikánský koncil je pro triumf našich idejí velkou příležitostí, na kterou jsme čekali..«

Špatný strom přináší své plody

Patří k nim i všeobecná slepota.

Co nám v dějepisu neřekli

Na otázku, proč neoslavuje Francouzkou revoluci, odpovídá prof. Pierre Chaunu:Rok 1789 prý znamená přechod ze tmy do světla“. Do jakého světla? Vždyť oslavujeme revoluci podvodů, zločinnosti a kriminality. Velmi zaráží, že i zbytek Evropy oslavuje dobu, kdy jsme se chovali jako agresoři ke všem sousedům, vyplenili jsme půl Evropy a způsobili smrt milionů lidí. To se má oslavovat? To je výsměch.
 

Ježíš přijde od Východu, jenže ve Vatikáně ztratili kompas

Jak zopakoval kardinál Sarah, je to právě ona formule „reforma reformy“, na čem    se s papežem dohodli.

Dva američtí biskupové trvají na autentické katolické nauce

Podnět k tomu zavdal  kardinál Schönborna, který přikládá dokumentu vysloveně sporný smysl, a  navádí k svatokrádežnému přijímání Eucharistie.
 

Kardinál Sarah: Slavte mši svatou tváří k Východu!

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátostný řád,  opakoval svoji výzvu ke všem kněžím, aby opět slavili mši svatou tváří směrem k východu, nikoliv k lidu, a to počínaje 1. nedělí adventní 2016.

Současné plody dřívější setby

Dějiny moderní  civilizace spočívají na dvou sloupech: odbourání Boha a exaltaci člověka.

Stalo se před 44 lety

Podivná jistota papeže Františka

Gianna Jessen, která přežila svůj potrat a zasvětila svůj život Bohu jako obránkyně života a zdrženlivosti až do uzavření sňatku, vyjádřila velké rozhořčení na výroky papeže Františka 16. června při pastoračním kongresu pro rodiny


2. vatikánský koncil  si vytkl cíl vyhlásit novou epochu míru a pokroku v církvi, ale pokoncilní doba se projevila jako jedno z nejdramatičtějších období v životě církve. Benedikt XVI. použil metaforu sv. Bazila a přirovnal pokoncilní období k námořní bitvě uprostřed noci na rozbouřeném moři. To je epocha, kterou právě prožíváme.

Je zcela vyloučeno, že se vyhýbá pokleknutí kvůli fyzickým problémům, protože existují jiné situace, kdy Nejsvětější Svátost není přítomná a kdy nemá žádné problémy s klečením. Tato neschopnost nastupuje výlučně před Nejsvětější Svátostí.


Jsme v epoše rozhodujícího zápasu

Existuje proroctví sestry Lucie dos Santos o konečném střetu mezi Pánem a královstvím Satana. Bitevním polem je rodina. .

To nejdůležitější už není důležité

Ježíšova závěť, kterou uslyšíme opět ve čtvrtek, pro Bergoglia nic neznamená:To není důležité. Hlavně, abychom byli všichni lidští.

Nejnovější světsko-kostelní morálka se již nesklání před Bohem, ale před „Já“. Je všechno ztraceno? Jistěže ne. Pán prostě provádí své třídění a rozlišuje své věřící od pokrytců, ty první očišťuje a ty druhé demaskuje ve světle svého triumfu nad otcem lži.

Bergogliovo semeno bujně klíčí

Všechno  bylo řečeno,  progresisté tomuto poselství porozuměli