Třetí neděle po Zjevení Páně

Zbývající čtyři neděle po Zjevení Páně mají stejné žalmové zpěvy (introit, graduale, offertorium, communio). Tyto žalmové úryvky představují Spasitele budujícího Boží království na této zemi a vyzývají nás k vzdávání holdu a klanění.

Introit (Ž 96, 7–8) Klanějte se Bohu všichni jeho andělé. Uslyšel to Sión a zaradoval se, plesaly judské dcery. (Ž 96, 1) Pán kraluje, plesej země. Radujte se četné ostrovy.

Graduale a Alleluja (Ž 101, 16–17) Národy se budou bát tvého jména, Pane, a všichni králové země tvé slávy. Neboť Pán vybuduje Sión a ukáže se ve své slávě. Aleluja, Pán kraluje, plesej země. Radujte se četné ostrovy.

Offertorium obsahuje ozvěnu zázraků a účinnosti Boží milosti. (117, 16–17) Pravice Páně prokázala moc, pravice Páně mě pozvedla, nezemřu, ale budu žít a vypravovat o skutcích Páně.

Communio je ozvěnou všech perikop. (Luk 4, 22) Všichni se divili slovům, která vycházela z Božích úst.

Oratio Všemohoucí věčný Bože, shlédni milostivě na naši bezmocnost a vztáhni svou vznešenou pravici k naší ochraně.

Epištola (Řím 12, 16–21) je pokračováním perikopy z minulé neděle. Apoštol hovoří o praktických povinnostech křesťana a rozvádí poučení o vzájemné lásce, která nás má v Kristově království spojovat. Varuje před pomstychtivostí a naopak nabádá k tomu, abychom zlé opláceli láskou a přemáhali zlo dobrem.

Evangelia těchto nedělí představují Pána jako milosrdného divotvůrce. Jeho zázraky dokládají jeho všemohoucnost a božství. Požadují víru a také ji odůvodňují. Nevěru naopak postihne přísný trest. Příkladem pokorné víry je pohanský setník, který zahanbuje nevěřící Izrael (Mt 8, 1–13).

Secreta nás připravuje k slavení oltářní oběti: Prosíme, Pane, ať nás tato oběť očistí od poklesků ke slavení a posvětí těla i duše tobě poddaných k slavení oběti.

Postcommunio nám tentokrát vyprošuje, abychom dokázali zužitkovat požehnané plody mše svaté.