Sobota po neděli Smrtné

         

Introit: Smiluj se nade mnou, Pane, neboť je mi úzko. Vysvoboď mě a vytrhni z rukou mých nepřátel. (Ž 30,10)

Oratio: Prosíme Pane, nechť lid tobě zasvěcený prospívá ve vroucí zbožné oddanosti, aby obohacen posvátnými úkony se stal milejší tvé velebnosti a byl obohacen o to většími dary.

Z evangelia: Už jen krátký čas je mezi vámi světlo! Choďte, dokud máte světlo, aby vás nezastihla tma. Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny světla (Jan 12, 35n)

Modlitba nad lidem: Pane, prosíme tě, ať tvá pravice chrání tvůj vroucně prosící lid, dobrotivě ho očistí a vzdělá, aby posílen přítomnou útěchou směřoval k budoucím statkům.