Oktáv jednoty s Petrovým stolcem

Oktáv jednoty s Petrovým stolcem má rok co rok stejné téma: obrácení a návrat nekatolíků do jediné pravé Církve Ježíše Krista. Podnět ke konání tohoto oktávu dal poprvé roku 1908 anglikánský měsíčník The Lamp. Oktáv následně roku 1909 schválil papež Pius X. a udělil mu své požehnání. Jeho nástupce Benedikt XV. ho obdařil zvláštním papežským breve z 25. února 1916 plnomocnými odpustky.

Oktáv se nejdříve šířil od roku 1921 z rozhodnutí tamějšího episkopátu po Americe. U nás se o něj zasadil Ústav pro dílo sv. Cyrila a Metoděje pro slovanské missie na Velehradě. Olomoucký arcibiskup Mons. Antonín Cyril Stojan se svou zvláštní prosbou věřícím (26. listopadu 1922) zasadil o to, aby tento oktáv byl slaven po celé tehdejší Českolovenské republice.

Každý den oktávu je věnován modlitbě na nějaký určitý úmysl, a tyto úmysly byly až do II. vatikánského koncilu každý rok stejné. Modlitební úmysly Oktávu jednoty s Petrovým stolcem jsou následující:


18. ledna, svátek Nastolení sv. Petra v Římě: Aby se všechny „jiné ovce“ vrátily do jednoho ovčince Petrova;

19. ledna: Aby se východní schismatici vrátili do jednoty s apoštolským stolcem;

20. ledna: Aby se anglikáni podřídili autoritě Kristova náměstka;

21. ledna: Aby luteráni a další protestanti v Evropě našli zpět cestu do Církve svaté;

22. ledna: Aby se křesťané v Americe stali jedním v jednotě s Petrovým stolcem;

23. ledna: Aby se odpadlí katolíci vrátili zpět ke svátostem;

24. ledna: Aby se židé obrátili;

25. ledna, svátek Obrácení sv. Pavla apoštola: Aby byl svět získán pro Krista (případně se také uvádí: „Aby se celý pohanský svět obrátil.“).

V úmyslech a jednotlivých cílech původního Oktávu jednoty s Petrovým stolcem není nic nejasného. Je to nezastřený pravý katolický duch papežů od dob Kristových až do roku 1958. Slovem i činem zde najdeme vyjádřeno pevné učení Církve ohledně jednoty křesťanů, které shrnul papež Pius XI. ve své encyklice Mortalium animos z roku 1926, kde čteme: „…jednota nemůže vzniknout jinak než z jednoho učitelského úřadu, jednoho pravidla víry a z jedné víry v Krista. […] Jednota křesťanů se totiž nedá uskutečňovat žádným jiným způsobem než usilováním o návrat disidentů k jediné pravé Církvi Kristově, od níž tito nešťastníci kdysi odpadli.“(Mortalium animos)

Předkoncilní Oktáv jednoty s Petrovým stolcem dokonale odpovídá katolickému učení vyjádřenému papežem Piem XII.: V žádném případě nesmí se přejít mlčením nebo víceznačnými slovy zastřít to, co říká katolická nauka o pravé podstatě a stupních ospravedlnění, o ústavě Církve, o prvenství pravomoci římského papeže a o návratu odloučených k pravé Církvi Kristově jako jediné cestě k jednotě.

Ecclesia catholica. Instrukce nejvyšší kongregace Sv. oficia ze dne 20. 12. 1949 o „ekumenickém“ hnutí.