Vigilie Narození Páně

Tato liturgie je hlubokým mysteriem vánočního očekávání. Církev nás přivádí k bráně nebe uzavřené po pádu lidstva. Dramaticky se dovolává okamžiku, kdy se tyto veřeje opět otevřou. Naděje proměněná v jistotu zaznívá ze slov introituDnes poznáte, že přijde Pán, a ráno uzříte jeho slávu. (Exodus 16, 6.7) Původně se zpíval při vstupu celý žalm 23. Je dobré se k němu vrátit, abychom lépe pochopili skladbu celého mešního formuláře.

Orace shrnuje plody adventní přípravy a poprvé vysílá pozdrav Očekávanému:

Bože, jenž nás každoročně potěšuješ očekáváním naší spásy, dopřej nám, abychom tvého Jednorozeného, kterého vítáme radostně jako Vykupitele, v klidu spatřili přicházet také jako Soudce.

epištole (Řím, 1, 1-6) představuje apoštol Pavel velebný profil přicházejícího Vykupitele. Bůh již předem slíbil ústy svých proroků radostnou zvěst o svém Synu, Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli všechny národy k ochotnému přijetí víry. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal.

Graduale používá znovu Mojžíšova radostná slova: Dnes zvíte, že přijde Pán a spasí nás; ráno spatříte jeho slávu (Ex 16, 6, 7). K tomu se pojí žalm 79, 2 – 3: Izraelův Pastýři, poslyš, ty který vedeš Josefa jako ovečku, ty, který trůníš nad Cheruby, zjev se před Efaraimem, Benjaminem Manasem.

Tyto tři kmeny totiž kráčely při pochodu pouští před archou jako první.

Evangelium (Mt 1, 18 – 25) vypráví o Josefově bolestném rozhodování a vysvětlujícím vidění: Porodí Syna a nazveš jeho jméno Ježíš, protože spasí svůj lid od jeho hříchů.

Offertorium se vrací k žalmu 23: Zvyšte, knížata, své brány, zvedněte se, věčné brány, aby mohl vejít vítězoslavný Král.

Antifona communio (Iz 40,5) uzavírá všechna adventní poselství: Zjeví se sláva Páně a všechno tělo uzří spásu našeho Boha.

K tomu se pojí postcommunioPopřej nám, Pane, abychom pookřáli vzpomínkou na narození tvého jednorozeného Syna, jehož nebeské tajemství nás napájí a sytí.

Mše svatá skutečně obsahuje v sobě celé vykupitelské dílo s poklady jeho milostí. Od ní zítra očekáváme bohatství vánočních Božích darů.