Památka Sedmi bolestí Panny Marie

Pátek po páté neděli postní: Kromě tradiční férie slaví římská liturgie také

Památku Sedmi bolestí Blahoslavené  Panny Marie

Tuoto památku  zavedla poprvé kolínská synoda v roce 1423 „k poctě svaté a neposkvrněné Panny a Matky Boží, ku poctě její úzkosti pod křížem….zvláště pro bezbožnost husitů, kteří spalují a ničí obrazy zasvěcené Ukřižovanému a slavné Panně“.

Památka byla nejdříve slavena po třetí neděli velikonoční. 1727 ji papež Benedikt XIII. zavedl pro celou církev a umístil na pátek po neděli Smrtné. Obsahem zářijového svátku Sedmibolestné je spíše oslava Panny Marie jako Královny mučedníků.

Matka Boží vypila spolu se svým Synem pod jeho křížem kalich utrpení až do dna. Tím spolupůsobila na našem vykoupení v tomto nejbolestnějším okamžiku svého života, jak to předpověděl Simeon: Tvou duši pronikne meč.

Z liturgických textů :

OraceBože, při jehož umučení pronikl podle Simenonova proroctví duši blahoslavené Panny a Matky Marie meč bolesti, dopřej milostivě nám, kteří s úctou vzpomínáme na její probodení a utrpení, abychom pro slavné zásluhy všech svatých, kteří věrně stáli u kříže, dosáhli blaženého účinku tvého umučení.

Epištola: (Kniha Judit 13, 22-25): Požehnaný Hospodin Bůh, Stvořitel nebe a země, který tě vedl, abys srazila hlavu našich nepřátel. Žes tak doufala v Boha , to nevymizí ze srdcí lidí, navěky si budou připomínat Boží sílu. Ať to Bůh obrátí k tvému věčnému vyvýšení, ať tě navštíví dobrými věcmi, protože jsi nešetřila svého života, když bylo naše pokolení poníženo, ale zabránila jsi , aby nezahynulo před tváří našeho Boha.

Tractus: V Bolestech stála svatá Maria, Královna nebes a Panovnice světa u Kříže našeho Pána Ježíše Krista. Ó vy všichni, kteří jdete kolem, pozorujte a vizte, zda je větší bolest, nežli bolest moje. (Pláč Jer, 1, 12)

Následuje sekvence Stabat Mater

Text sekvence Stabat Mater latinsky i česky viz http://cs.wikipedia.org/wiki/StabatMater

Offertorium: Rozpomeň se na nás, Matko Boží, až budeš stát před tváří Páne,  a přimlouvej se ze nás, aby od nás odvrátil svůj hněv

Communio:Šťastné smysly blahoslavené Marie Panny, které pod křížem Páně bez smrti získaly palmu mučednictví.

viz