Třetí neděle postí Oculi

Statio u sv. Vavřince

Třetí nedělí začínalo katechumenům období veřejných zkoušek před celou obcí věřících. Dalších šest tzv. skrutínií následovalo o zbývajících postních středách a sobotách. Těmto zkouškám předcházel slavný exorcismus neboli rozhodný rozchod s ďáblem. (Viz text a jeho závěr )

K tomu nám Pán nabízí svou pomoc. Proto se kněz modlí v introitu: Mé oči jsou stále upřeny na Pána, neboť on vyprostí moje nohy z osidla… K tobě, Pane, pozvedám svou mysl, nedej, abych byl zahanben (Ž 24, 15.16).

Podobně i v oraci prosíme o nezbytnou pomoc: Všemohoucí Bože, prosíme tě, shlédni na nás, kteří tě pokorně prosíme, a vztáhni k naší obraně pravici své velebnosti.

V tomto duchu nám v epištole (Ef 5, 1-9) také svatý apoštol Pavel zdůrazňuje nezbytnost být věrný tomu úkolu, který jsme při křtu svatém svým slibem na sebe přijali. Mezi hříchy, které tuto věrnost obzvláště narušují, uvádí smilstvo a lakotu, které jsou nepřekročitelné překážky spásy a probouzejí Boží hněv. Jsou to i za našich dnů hlavní neřesti, které nejvíce vládnou tímto světem. Stejně tak smyslné zábavy, hovory a vtipkování nemají v životě křesťana místo.

Exorcismus je rovněž obsahem dnešního evangelia (Lk 11, 14-28). K významnému uzdravení připojuje Ježíš posedlému závažné varování před opětovným pádem do moci ďábla, který se nechce jen tak vzdát své kořisti a dosahuje pak často nových ještě větších úspěchů. Nevydávejme ďáblu příbytek, který si v nás připravil Pán.

Offertorium opěvuje štěstí duše, která se odřekla ďábla i všech jeho skutků a věrně slouží Bohu: Boží soudy jsou spravedlivé, působí radost srdci. Jsou sladší než med, včelí med z plástve. Proto je tvůj služebník zachovává.(Ž 18, 9-12).

Ve stejném duchu zní zpěv Communio: Vrabec si našel domov a hrdlička místo. Já pak tvé oltáře, Pane zástupůmůj Králi a můj Bože, blahoslavení, kdo přebývají v tvém domě. Budou tě chválit navěky (Ž 83, 4-5).

V závěrečné modlitbě prosíme: Pane, který nám dáváš účastnit se tak velkého tajemství, vysvoboď nás milostivě ode všem vin i nebezpečí.