Z liturgie ke svátku sv. Justina mučedníka

3. čtení Matutina  k oslavě dnešního  světce

Sv. Justina syna Priska původem z řeckého národa, který se narodil ve Flavianopolisu v Sýrii v Palestině, zaujala taková láska k filozofii, že pro dosažení pravdy, se seznámil se všemi existujícími sektami filozofů. Ale když u nich našel jen falešnou vědu a omyly, osvícen nebeským viděním, přijal pravou filozofii křesťanské víry. Od té doby, studoval stále s knihami Písma svatého ve svých rukou ve dne i v noci, a poté, co získal vznešené znalosti o Ježíši Kristu, napsal mnoho svazků, aby stále více a více odhaloval a šířil křesťanskou víru.

Poté, co je předal své spisy císařům Antoninovi Piovi a jeho synům, odvážně obhájil víru, získal od císařů veřejný edikt, který měl zmírnit způsob pronásledování. Zákeřně ho však obžaloval Cynik Krescenc, jehož špatný život a zvyky Justin odsuzovsl. Byl proto zatčen, vojáci ho přivedli k římskému prefektovi Rustikovi, před kterým usilovně zůstával vyznání víry. Byl proto odsouzen k smrti a skonal korunován slavným mučednictvím.

Z psalmodie v Matutinu:

Výmluvá slova na adresu dneších falešných pastýřů

(Žalm 49):16 Ale svévolníkovi Bůh praví: „Nač odříkáváš má nařízení, proč sii bereš do úst moji smlouvu? Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl. 19 Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk jsi spřáhl se lstí. Useneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky. To jsi dělával, a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu. 22 Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. 23 Mne oslaví ten, kdo přinese obědíků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu.

 Prosba pokorné Judity:

Bože ponížených, pomocníku nejmenších, zastánce slabých, ochránce zavržených, spasiteli zoufajících. Ano, Bože mého otce a Bože dědictví Izraele, Panovníku nebe a země, Stvořiteli vod, Králi všeho svého stvoření, vyslyš mou modlitbu! Dej, ať mé slovo a klam zasadí ránu a jizvu těm, kdo zamýšlejí hrozné věci proti tvé smlouvě a proti tvému posvěcenému domu, proti vrcholu hory Sijónu a domu, jenž je v držení tvých synů. Učiň, ať celý tvůj národ a každý kmen to pozná a zví, že ty jsi Bůh, Bůh veškeré moci a síly, a že není jiného, kdo by byl štítem izraelskému pokolení, kromě tebe.“

Orace

Bože, jenž jsi bláznovstvím kříže obdovihodně vzdělal svatého umučeníka Justina ve vynikající vědě Ježíše Krista, uděl nám na jeho přímluvu, abychom zavrhli osidla bludů a získali pevnost ve víře.