Úterý Svatodušní

Církev se dnes obrací nejen k těm, kteří se o Svatodušní noci stali novými Božími dětmi, ale také k nám všem, protože všichni máme společné poslání a společný cíl.

Introit je výzva k radosti, že se nám dostalo povolání do Božího ovčince. Jako adepti nejvyšší slávy musíme mít stále na zřeteli Boží zákon a naslouchat jeho hlasu. Evangelium (Jan 10, 1-10) se potřetí v církevním roce vrací k tématice pastýře a ovčince. Pán sestoupil od Otce jedině proto, aby jeho ovce měly život a měly ho v hojnosti. Ale stále jsou zrádně ohrožovány.

Pánovo varování v evangeliu je dnes proto navýsost aktuální. Neštěstím současného ovčince je skutečnost, že velmi mnoho pastýřů vstoupilo do ovčince nikoliv jedinými pravými dveřmi, tedy nikoliv s jeho pravou naukou. Jsou to vetřelci, kteří ve skutečnosti církev dlouhodobě pustoší a otravují nesprávnou naukou, a tím zbavují ovce nezbytného spásonosného působení Ducha Posvětitele, Utěšitele, Učitele a Ochránce.