Svatodušní kvatembrová středa

„Letní kvatembr“  (viz) se od ostatních tří liší tím, že má liturgickou barvu nikoliv fialovou, ale červenou a má také Gloria i Credo. Je to dáno skutečností, že je součástí svatodušního oktávu. Zatímco zimní a jarní kvatembry otevíraly kající dobu adventní a postní, letní kvatembr uzavírá období velikonoční. Původně byl tento kvatembr také díkůvzdáním za úrodu, která ve středomořských krajinách v tuto dobu již vzešla.Toto díkůvzdání je dnes rozšířeno na všechna přijatá dobrodiní a milosti

Introit kvatembrové středy slovy žalmu 68 znovu připomíná velkolepé divy, které provázely putování Izraele do zaslíbené země, kdy Bůh vyšel v čele svého lidu, připravoval mu cestu a přebýval mezi nimi. Jeho pomoc však trvá i dnes: Bůh povstane a jeho nepřátelé nechť jsou rozprášeni. Před jeho tváří ať prchnou všichni ti, kteří ho nenávidí.

V epištole (Sk 2, 14-21) slyšíme svatého Petra, jak ve svém prvním slavném kázání bezprostředně po seslání Ducha Svatého připomíná slova proroka Joela, který nejen předpovídal právě toto vylití Ducha ale  svým proroctvím sahá až ke konci světa, kdy se slunce obrátí ve tmu a měsíc v krev, den Hosppdinův bude velký a zjevný. Každý, kdo bude vzývat jméno Hospodinovo, bude spasen“.

Ve stejném duchu hovoří v evangeliu (Jan 6, 44-52) také Pán: Kdo věří ve mne, má život věčný. Já jsem chléb života. Kdo bude jíst z tohoto chleba, bude žít na věky. Chléb, který já dám, je mé tělo, které vydávám za život světa.

Jak nekonečně překračují novozákonní skutečnosti ony starozákonní předobrazy!