Přijď, Duchu Svatý, skrze Marii

V   chrámě Santa Maria Novella ve Florencii zobrazil Andrea di Boaniuto v Cappellone degli Spagnoli sérii fresek o prvních krocích církve. Mezi ně patří obraz Pemtecoste: Maria jako první přijímá Ducha Svatého, apoštolové se vydávají na cestu a lid je následuje.

Jen pod vlivem Ducha Svatého může někdo říct. Ježíš je Pán ( 1 Kor, 12.3)

Veni Sancte Spiritus per Mariam – tato střelná modlitba je syntézou toho, co vyjadřuje liturgický rok. Ikony Seslání Ducha Svatého vyjadřují tuto krásu katolické víry. V centru scény nacházíme Pannu Marii, kolem níž se shromažďují apoštolové, kteří se po daru Ducha Svatého stávají misionáři pro tento svět.

V kapitulní síni Cappellone degli Spagnioli chrámu Santa Maria Novella ve Florencii v cyklu fresek zvěčnil malíř Andrea di Bonaiuto cyklus Triumf Krista nad smrtí v obrazech Zmrtvýchvstání, Nanebevstoupení a Seslání Ducha Svatého. Umělec zobrazil Večeřadlo jako otevřenou lodžii, v ní modlící se Pannu Marii uprostřed dvanácti apoštolů (Matěj již nahradil Jidáše), které rozděluje na dvě stejné skupiny. V dokonalé ose s ní na její prosby sestupuje z modrého nebe bílá holubice, symbol Ducha Svatého, a rozděluje své plamínky mezi apoštoly.

Četné postavy se přibližují jako nevěřící. Podle různých pokrývek na jejich hlavách a jejich plášťů poznáváme Židy a lid ze všech národů pod nebem a Skuty apoštolů popisují s úžasem, že jsou to Partové, Médové Elamité, obyvatelé Mezopotámie, z Judei, Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie, Panfýlie a Egypta, a ti slyší Dvanáct rozmlouvat jejich vlastními jazyky.

Zvídavost přítomných je zjevná z jejich živosti a postojů, v jakých jsou zvěčněni, z jejich pohledů je zřejmý údiv. Nejsou to snad všichni Galilejci? Co to má znamenat?

Malíř byl věrný úryvku z Nového zákona: mezi apoštoly poznáváme Petra, který drží v rukou klíče, demonstruje svoji autoritu jako nástupce Ježíše Krista, za kterého byl povolán. Jemu náleží zahájit misii církve, počínaje obyvateli Jeruzaléma, a hlásat dobrou novinu, jak to předpověděl prorok Joel: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi (…) Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn.

                        Cappellone degli Spagnoli

Margerita del Castello – La Nuova Bussola Quotidiana