Nastupuje situace „Kdo z koho!“

Od 1. srpna se v Chicagu zavírá Institut Krista Krále, ale ne na prázdniny. Skromné oznámení o pozastavení veřejných mší tak zřejmě potvrzuje zvěsti o vůli kardinála Blaise Cupicha, která je v souladu s deklarovaným záměrem již několik měsíců po promulgaci Traditionis Custodes: „Beru vážně svou povinnost podporovat návrat k jednotné formě slavení liturgie“, tj. skoncovat se starobylým obřadem. Chicagský arcibiskup navíc dlouhodobě pěstuje nepřátelství vůči tradiční liturgii, jak dokládá vatikanista Marco Tosatti. V roce 2002 platily ústupky Jana Pavla II., který doporučoval „široké a velkorysé uplatnění“, ale Cupich, tehdy biskup v Rapid City, zakázal velikonoční triduum místní tradiční komunitě, která se proto přizpůsobila slavení… na chodníku.

Chtěli to, odpovídá arcidiecéze, která toto rozhodnutí připisuje Institutu Krista Krále. Podle sdělení, o němž informoval nejeden zdroj: „Svatyně Krista Krále 31. července informovala arcidiecézi, že pozastavuje sloužení mše svaté a ostatních svátostí. Byla to jejich volba. Jennifer Blackmanová z Koalice na záchranu svatyně však uvádí, že by mohly pokračovat pouze tehdy, kdyby se podřídily (restriktivním) pokynům vyhlášeným 25. prosince 2021, které mimo jiné vyžadují, aby každý kněz pověřený duchovní péčí o věřící spojené se starobylým obřadem „prokázal, že je vede ke společnému užívání jediného lex orandi římského ritu“, a také zakazují tradiční mše v klíčových obdobích liturgického roku. Například farnost San Giovanni Canzio se přizpůsobila, ale v tomto případě máme co do činění s institutem, který je již sám o sobě biritualistický (a který také slaví v běžné formě se vzácnou posvátností) a neskrývá, že se o nových normách dovídál „s nemalým smutkem“.

Pro Institut Krista Krále by to znamenalo selhání smyslu jeho existence, protože byl založen právě za účelem zachování starobylého ritu, který je proto nedílnou součástí jeho charismatu. LifeSiteNews poznamenává, že „mezi body, ke kterým se měli – každý kněz zvlášť – přihlásit, bylo, že Novus ordo je jediným autentickým vyjádřením římského ritu. Tato formulace (odvozená z Traditionis custodes) se však rovná prohlášení, že samotný Institut Krista Krále má zaniknout nebo projít metamorfózou. Kardinál Cupich navíc požadoval povolení sloužit tradiční mši po dobu dvou let, které mohl kdykoli odvolat. Co se týče ostatních svátostí, až na výjimečné případy je užívání starobylého Rituale romanum zakázáno. Dodejme, že kostel, který byl již dvakrát zničen požáry a hrozilo mu uzavření, byl arcidiecézí postoupen Institutu, který spolu s místní komunitou převzal břemeno rekonstrukce. Vzdát se dnes veřejných oslav?

V této souvislosti je obzvláště významná nedávná návštěva kardinála Raymonda Burkeho na Institutu ve Wisconsinu. Minulou neděli sloužil kardinál, který měl vždy blízko k tradičním reáliím, mši svatou v oratoři svaté Marie ve Wasau. LifeSiteNews přináší výňatky z homilie, v níž Burke přirovnává současnou dobu k „vyvolenému národu před pádem Jeruzaléma“ a poukazuje na to, že „jed světského myšlení zasahuje život církve a odvrací srdce od Krista, od úcty k pravdě křesťanského učení a od uctívání Boha v duchu a pravdě“. „Apostáze se bolestně projevuje v životě těch, kteří se prohlašují za zbožné katolíky, ale zároveň pohrdají apoštolskou tradicí.“ A vyzval, aby nepodléhali „sklíčenosti a pokušení vzdát se každodenního boje na obranu Pána a jeho církve i před nepřáteli uvnitř samotné církve“.

Mezitím se před washingtonskou nunciaturou protestuje za modlitbny růženců (6. srpna to byla druhá sobota po sobě, po podobné francouzské iniciativě před pařížskou nunciaturou). Stejně jako v jiných amerických diecézích vyhlásil kardinál Gregory dekretem od září omezení slavení tradiční liturgie, včetně zákazu Vánoc a Velikonoc, a stále aktuální cíl „převychovat“ všechny k jediné povolené liturgické formě, tj. reformované.

Drastický obrat nastal v Arlingtonu ve Virginii, kde biskup Michael Burbidge v lednu prohlásil, že ve všech 21 (!) dotčených farnostech mohou pokračovat trdiční liturgie. Blog Messainlatino jej totiž zařadil mezi (tehdy) příznivé situace i po vydání Traditionis Custodes. Poté, co však 29. července požádala Dikasterium pro bohoslužbu o dispens (spojený s notoricky známým zákazem slavení ve farnostech, který byl stanoven motu proprio), vydala nový dokument, takže od září jich zůstane pouze 8. termínů. V porovnání s obecným průměrem je to sice „vysoký“ počet, ale stále o dvě třetiny nižší a s již předvídatelnými omezeními: pro všechny platí zákaz slavení během Svatého týdne a Tridua a pro tři z nich je stanovena dvouletá lhůta.

Skutečnou novinkou v těchto amerických opatřeních, která se v podstatě opakují (protože mají stejnou římskou inspiraci), je „datum vypršení platnosti“. Dva roky povolení, o které Cupich požádal, dva roky farností v Arlingtonu, a dokonce i přesné datum – 20. května 2023 – pro diecézi Savannah naznačují pozdější fázi aplikace Traditionis Custodes: od vyhlášení úmyslu k vyhlášení války, aby starobylý obřad nezanikl ve všeobecné budoucnosti, ale za několik let a možná i více. S konkrétními manévry, které ji mají ochromit hned od začátku (zákaz o Velikonocích a Vánocích), a s cukrátkem pro ty, kdo se podvolí (reformované mše, ale v latině, přičemž se zapomíná, že nejde jen o otázku jazyka, ale o celou spiritualitu, která k tomuto ritu tlačí, jako když chcete donutit kartuziány, aby se stali františkány nebo naopak). A je třeba uznat, že aplikace Traditionis Custodes je mnohem lépe organizovaná a mnohem úpornější, a to jak v Urbi et orbi, než předchozí Summorum Pontificum.

Zdá se, že americké dispozice konkretizují záměr Svatého stolce, který se oproti dvěma předchozím pontifikátům radikálně změnil, ale je totožný se záměrem před padesáti lety: usilovat o to, aby tradiční liturgie zmizela z povrchu zemského. Tehdy se o to pokoušeli, téměř na pokraji úspěchu, ale ono „Introibo ad altare Dei“, které se stále vynořuje jako krasová řeka, která se zdá být tvrdohlavější než ti, kdo by ji chtěli potlačit.

 Nouva Bussola Quotidiana