Úpadek litgurgie

Úpadek liturgie

 

V těchto dnech mě zarazil dopise napsaný řeholníkem. Autor, dominikán, zabývající se převládající liturgickou degradací, mimo jiné píše: „Už to nejsou ateisté, antiklerikálové, volnomyšlenkáři, bezbožní, kteří chtějí za každou cenu zbavit věřící toho, co mají nejcennějšího; jsou to biskupové, kteří se věnují tomuto úkolu “.

Stížnost je velmi silná. V dopise hovoří řeholník o „anarchických a profánních liturgických iniciativách“, které „se hemží všude v našich chrámech a dokonce i v našich nejcennějších katedrálách, se souhlasem a někdy s účastí některých biskupů“. Přesto se zdá, že pro tytéž biskupy představuje nebezpečí tridentská mše podle obřadu sv. Pia V.

Autor dopisu dále píše:

„Za koho nás pokládají naši biskupové?“ Známe texty. Víme, že nový misál Pavla VI. je jednoduše povolen, nikoli uložen. Víme, že Pavel VI. nikdy nezakázal slavení mše podle obřadu svatého Pia V. Víme, že koncil a sám papež považovali latinu za oficiální jazyk církve. “ Přesto „dnes může kněz půjčovat svůj kostel muslimům, buddhistům, Tibeťanům, Patagonům, hippies, papuasiánům, chlapcům, dívkám, dvojznačným, rozpolceným, oboustranným, obojživelným, turistům; ale bohužel, pokud zde chce nešťastný kněz slavit mši, pro kterou byl tento kostel postaven (lidmi, ne kněžími), a pokud lidé chtějí navštívit onu mši, která se tam slavila po staletí, jsou zde okamžitě biskupská anathema. A ta přicházejí od stejných biskupů, kteří k nám hovoří o ekumenismu, pluralismu, toleranci. Tito biskupové, kteří jsou jako med vůči všem, ale pouze proti nám, bratřím ve víře a v kněžství, vytasí své drápy a stanou se nemilosrdnými. “

Autorovi dopisu, jak vidíme, nechybí polemická verva, která je obzvláště kousavá, když tvrdí, že biskupové a kněží jsou známí jako „všichni milí“ vůči každému, ale zavírají své dveře tváří v tvář jediné kategorii lidé: těch katolíků, kteří chtějí zůstat věrní starověké liturgii.

Nakonec řeholník napsal: „Svatý Tomáš Akvinský nám říká, že eucharistie je společným dobrem katolické církve. Když je toto společné dobro zničeno, rozpadá se celá církev “.

Zeptáte se mě: proč na vás tento dopis tak zapůsobil? Protože ho napsal francouzský dominikán Raymond-Leopold Bruckberger, a objevil se v Le Figaro 24. ledna 1975. Ano, nemýlítze se: 1975.

Správně jste pochopili:: před čtyřiceti šesti lety všechny problémy, s nimiž dnes žijeme, a které tak často nám způsobují hořkost, měly stejné obrysy a byly patrné očím těch, kteří viděli.

Když jsem četl dopis otce Bruckbergera, dostal jsem ještě jeden od čtenáře mého blogu Duc in altum. Bolestný dopis plný zoufalství, který začíná takto: „Chtěl bych vyjádřit neklid, který mě bere pokaždé, když jdu na mši. Rostoucí neklid, proti kterému se snažím bojovat, ale se špatnými výsledky. Od té chvíle, co jsem vstoupil do kostela, nemohu být šťastný. Všiml jsem si příliš mnoha špatných věcí. Říkám si, že bych neměl tak soudit, ale je to silnější než já. Dívám se na našeho Pána visícího na kříži a ptám se ho: jak můžeš snášet tolik zanedbávání, tolik týrání? Nestačilo aktualizovat Otče náš. Biskupové, kteří jsou vždy připraveni zanedbávat to podstatné ve prospěch zbytečného, nyní také vymysleli groteskní záměnu „pohledu pokoje“. Někdo mrkne, někdo se pokloní (nikdy se nepokloníme Bohu, ano sousedovi v lavii ano). Celá scéna má něco tragikomického. Přijímání rozdávané přísně na ruku a věrně vestoje je vyvrcholení kolapsu. Po mši jdu domů smutný a s pocitem viny kvůli své kritice, ale jak nevidět zlořády? “

Otec Bruckberger na konci své úvahy odkazuje na myšlenku Henriho Bergsona, filozofa, kterého zesnulý Vittorio Mathieu nazval „velkým utlačovaným současné filosofie“; ten poznamenává, že rity a obřady nepochybně vycházejí z víry, ale také mají na víru vliv. Rity a obřady mohou víru upevnit, ale pokud jsou narušené a zvrácené, hrozí, že víra bude zničena.

Naši pastýři však až na vzácné výjimky nevidí ani neslyší. A vždy ke všem milosrdní a přívětiví, stávají se najednou tvrdými a nepružnými vůči těm, kteří si dovolí připomenout že Deus non irridetur. (Bůh se nenechá vysmívat)

Duc in altum, Aldo Maria Valli pro sloupek La trave e la pagliuzza, na Radio Roma Libera.)