Dni adventního kvatembru

Kvatembrová středa

První den adventního kvatembru je oslavou zvěstování a vtělení. Připomínáme si okamžik, kdy se Slovo stalo člověkem, a uvědomujeme si, že mše svatá je tajemnou obnovou vtělení.

Bohoslužebné shromáždění se konalo v Santa Maria Maggiore, bazilice, kde se přechovávají relikvie jesliček. Panna Maria je nedotčenou zemí, na kterou dopadá nebeská rosa, a stává tak se svatební komnatou, ze které vzejde Slunce spásy (žalm introitu). Mešní obřad má dvě orace a dvě čtení. První čtení (Iz 2, 2-5) mluví o hoře Siónu a míru a řádu, který nastane, až budou meče překovány na radlice. Druhé čtení, graduale i evangelium jsou z rorátní mariánské mše. Liturgie končí prosbou o vnitřní adventní obnovu.

Kvatembrový pátek

Páteční shromáždění se tradičně konalo ve svatyni U dvanácti svatých Apoštolů. Texty mluví opět o Panně Marii, obrazu Církve, která nese v lůně Vykupitele a zvěstuje všem: Pán je blízko! Maria přináší radost Alžbětě a Janu Křtiteli, kteří jsou naplněni Duchem Svatým. Spasitel tak již z lůna zahajuje svou vykupitelskou činnost. Maria vše opěvuje ve svém skvostném chvalozpěvu. Tento pátek je tedy slavností navštívení. Epištola hovoří o prutu, který vypučel z kořen Jesse. Zpěv communio opěvuje slavný očekávaný průvod Páně ve společenství všech svatých (Zach 15, 5-6).

Kvatembrová sobota

Tento den je hlavní kvatembrovou slavností. Trvala původně celou noc a končila v bazilice Sv. Petra., kde se udělovala svěcení. Účast byla pro celou obec povinná. Vrcholila tak příprava na Vánoce. Kulminují zde vroucí adventní modlitby. Slavnost se řadila po bok obřadům Bílé soboty. Jsou to dvě noci posvátného zrození Církve. Původní noční charakter se stále ozývá v touze po východu vánočního Slunce: Přijď a ukaž nám svou tvář, ty jenž trůníš, na Cherubech, a budeme spaseni. Epištola z listu Soluňanům ujišťuje, že slavným příchodem Pána bude definitivně potřena moc Satanova. Evangelium oznamuje vystoupení Předchůdce s pevným několikanásobným upřesněním doby: Připravte cestu Páně, urovnejte jeho cesty, celé lidstvo uzří Boží spásu. Závěrečná modlitba prosí, aby opakovaným slavením tajemství vzrůstal také účinek naší spásy.