Devatenáctá neděle po Duchu Svatém

Dominantou dnešní neděle je Boží pozvání do nebeského království. Toto pozvání je adresováno všem lidem bez rozdílu. Obrazem Boží štědrosti a velkodušnosti je velkolepá svatební hostina jeho Syna. Tato hostina však má svou velkolepou anticipaci již zde na zemi v eucharistické hostině, která je prostřena trvale pro všechny věřící. Jak k oné konečné a věčné, tak i k této časné hostině se však musí pozvaní obléci v nového člověka stvořeného podle Boha ve spravedlnosti a pravdě. Nezbytnost této podmínky zdůrazňuje varovně závěr evangelia: neboť je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.

introitu (Ž 77,1) se nám Pán představuje jako dárce spásy a ochránce všech, kdo se k němu utíkají. Požaduje však současně, abychom dbali na jeho zákon a naslouchali věrně jeho slovům.

S tímto vědomím se obracíme k Bohu ve vstupní oraci a vyprošujeme si pravou svobodu pro duši a tělo, kterou potřebujeme k věrnému plnění jeho vůle.

Epištola z listu sv. Pavla Efezanům (4, 23 – 28) konkretizuje, v čem také spočívá spravedlnost a pravá svatost: patří sem důsledná pravdomluvnost a panování nad sebou, aby nás neovládl nezřízený hněv. Připomíná se nám také povinná úcta k majetku bližního.

Zpěv graduale nás slovy žalmu (140 , 2) vybízí k vroucí a zbožné modlitbě k našemu Pánu, abychom chválili jeho jméno a hlásali také mezi národy jeho velkolepá díla.

Evangelium (Mt 22, 1 – 14) nás uchvacuje líčením dobroty a péče nebeského krále o naplnění připravené velkolepé svatební síně, ale neopomíjí ani zmínku o jeho spravedlivém hněvu vůči těm, kteří jeho pozvání odmítají anebo nedbají o nezbytný svatební šat. Ačkoliv jeho pozvání platí všem, není bohužel málo těch, kteří jeho nabídku ke své škodě odmítají.

Offertorium (Ž 137,7) je vzbuzením velké důvěry v Pána, který nás podpírá v slabosti a v soužení a vysvobozuje ze zajetí nepřátel.

communio si znovu uvědomujeme, že Pán má právo požadovat od nás velkou věrnost, a proto prosíme i v závěrečné modlitbě, aby nás přijetí svátostného daru svou léčivou silou zbavilo našich neřestí a vedlo nás k zachovávání jeho přikázání.