A já, pravoslavný, říkám: „Katolíci, zachovejte římskou liturgickou tradici!“

Rozhovor s reverendem Vasiliosem Koutsourasem, protopresbyterem pravoslavné církve v Řecku: „O hodnotě liturgické tradice Západu svědčí nespočet svatých, kteří se jí posvětili“. V roce 2007 gruzínský patriarcha Alexis II. blahopřál papeži Benediktovi XVI. k vyhlášení motu proprio, které liberalizovalo předkoncilní mši.

Simone Ortolani:

Ctihodnosti, mše v latině v obřadu, který předchází liturgické reformě Pavla VI., se obecně označuje jako tridentská mše nebo sv. Pia V., podle jména papeže, který ji v roce 1570 rozšířil na křesťanský západ. Tento obřad je ve skutečnosti původní a ve svých základech sahá až do patristického věku. Je tato liturgická forma na pravoslavném východě uznávána?

„Obřad římské církve se ve skutečnosti datuje do doby velkých otců církve a je považován za jeden z nejstarších obřadů univerzální církve. Můžeme také říci, že římská eucharistická anafora (římský kánon) je jednou z nejstarších anafor a je pravděpodobně starší než „byzantské“ anafory sv. Jana Zlatoústého a sv. Bazila Velkého, které se dodnes používají v pravoslavné církvi. Je také pravda, že o římské liturgické tradici na východě je známo jen málo; i to je obvykle učenci ignorováno, až na vzácné výjimky, jako je například velký řecký liturgista Panghiotis Trembelas, který podrobně studoval římský obřad ve svých dílech Liturgické obřady Západu a protestantů; Otázka genuflexe; Římské liturgické hnutí a praxe Východu atd. Zatímco v byzantské době se velký hesychatský teolog Nicola Kavasilas a byzantský liturgista par excellence sv. Simeon, soluňský arcibiskup, zabývali římským obřadem, zejména s ohledem na polemiku o funkci epikléze při proměnění Svatých darů. Oba mluvili a zacházeli s textem římského kánonu s velkou úctou“.

Když v roce 2007 papež Benedikt XVI. vyhlásil motu proprio „Summorum Pontificum“, které uznalo svobodu kněží slavit eucharistickou oběť ve starověkém římském ritu, pravoslavný patriarcha z Moskvy Alexis II. blahopřál římskému biskupovi: «Toto zotavení a posílení starověké liturgické tradice je skutečnost, kterou vítáme pozitivně. Velmi nám záleží na tradici,“ prohlásil při této příležitosti patriarcha. Jaké dopady by podle vašeho názoru mělo stažení ustanovení papeže Ratzingera na pravoslavný východ? Mohly by to mít dopad na ekumenický dialog?

„Jako pravoslavný kněz se domnívám, že ekumenický dialog, který již mezi oběma církvemi probíhá, musí být a je založen na starodávných dogmatických, patristických a liturgických textech, zejména těch z prvního tisíciletí, během nichž kráčel křesťanský východ společně s latinským křesťanstvím. Ve skutečnosti lze v těchto textech najít základy cesty k jednotě křesťanů a ducha vzájemného respektu ke konkrétní tradici každé církve. Zejména římská liturgická tradice a následně její zhodnocení římskokatolickou církví by velmi pomohlo na cestě dialogu jak pro posvátnost a úctu, kterou vyzařuje, tak pro starobylost textů.

Moderní liturgický vývoj na křesťanském západě jistě čelí hlubokému zmatku a možná i podezření východní církve, pokud jde o autorství a hodnotu nových liturgických obřadů, jakož i o to, jak efektivní a plodné jsou pastorační katecheze křesťanů dnes. Nesčetné tragikomické případy (známé jako liturgické zneužívání), které lze vidět na internetu a které pocházejí z kruhů „liturgické obnovy“, potvrzují rozpaky a skepsi, s nimiž dnes většina pravoslavných sleduje tento vývoj v liturgickém životě Západu. A důsledky, které má v duchovním životě věřících“.

Může být podle vás takový starodávný rituál, který v dějinách hluboce živil spiritualitu tolika svatých, potlačen nebo jednoduše snížen vrcholnými postavami náboženské hierarchie?

„Podle mého skromného názoru je liturgická tradice Západu velkým duchovním, kulturním a náboženským pokladem. Z duchovního hlediska svědčí o hodnotě a síle západní liturgické tradice nespočet zástupů svatých, kteří s ní žili a posvěcovali se. Její příspěvek k evropské kultuře je potvrzen v každém městě a každé zemi, v každém kostele a muzeu na Západě, kde vše vyzařuje a vyznává tamní bohatství liturgie římské církve. Nemůžeme popřít impuls, inspiraci, dynamiku danou mší svatou všem formám umění (hudba, malba, sochařství, architektura, literatura, miniatura). Náboženský život Evropanů a všech západních křesťanů byl nesmazatelně poznamenán oddaností, hlubokou vírou a posvátností, kterou je mše inspirovala a skrze kterou se formoval každodenní život bezpočtu generací. Jakákoli změna nebo vývoj by proto měla být prováděna s velkou pozorností a maximální úctou, protože je to skutečně důležitý sektor duchovního života miliard věřících.

Například potřeba používat vedle latiny také současných jazyků je něco nezbytného, stejně jako snad opuštění některých přehnaných forem zbožnosti, které modernímu člověku nevyhovují. Obřad a posvátné texty však musí zůstat tak, jak byly utvářeny a odolávaly staletím, a musí také představovat střed liturgického života a katecheze věřících římských katolíků. Ve skutečnosti moderní, nyní sekularizovaný člověk potřebuje ve svém životě přítomnost posvátna. Tedy přítomnost Boha. Starověká římská liturgická tradice uspěla tím nejlepším a nejúčinnějším způsobem! Pomáhala lidem uctívat Pána slávy společně s anděly a svatými a současně je zasvěcovala do velkých tajemství křesťanské víry.“

Pramen: AldoMaria Valli – Duc in altum

* * * * *