Rorátní mše

V našich zemích se již od dob Karla IV. ustálil obyčej ve feriálních dnech doby adventní slavit votivní mši svatou ke cti Panny Marie. Je to první z pěti votivních mešních textů ke cti Panny Marie. Podle úvodních slov introitu Rorate coeli desuper, nazval lid tuto adventní mariánskou mši roráty. Mše se slouží v bílé barvě s vynecháním   Credo. Nesmí se použít o svátcích I. třídy.

Věřící lid si tak připomíná, že Panna Maria již nosila pod srdcem Božího Syna a jediná ze všech věděla, že začaly dějiny vykoupení lidstva z moci zlého ducha. Bylo už dáno znamení vykoupení a Bůh je už s námi, proto se nazývá Emanuel.

Rorátní mše svatá se slaví časně ráno ještě za tmy.

Introit vyjadřuje touhu zuboženého lidstva po Spasiteli, Zachránci a Vysvoboditeli:

Rosu dejte nebesa shůry a oblaky dštěte Spravedlivého. Otevři se země a vypuč Spasitele (Iz 45,8).

Panna Maria je nám příkladem, jak se máme otevírat nebeské rose a dešti milostí, aby se v nás o Vánocích zrodil Spasitel.

Oraci se Církve modlí: Bože, jenž jsi chtěl, aby tvé Slovo za zvěstování anděla přijalo na sebe tělo z lůna Panny Maria, dopřej nám, prosíme, když vpravdě o ní věříme, že je Bohorodičkou, aby nás u tebe podporovala její přímluva. Po oraci se vždy připomíná příslušná ferie (orací z předchozí neděle) a památka světce příslušného dne.

epištole (Iz 7, 10 – 15) slyšíme slavné Izaiášovo proroctví o panenské porodu Mesiáše. Hle, panna počne a porodí syna a jeho jméno bude nazváno Emanuel. Starozákonní prorok tak jasně a slavně předpovídá zrození Spasitele.

Graduale z žalmu 23 zpívá o bráně, kterou má vstoupit král slávy. Opěvuje současně Pannu a Matku, která má nevinné ruce a čisté srdce. Tato slova doplňuje v Aleluja Lukášovo Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami. (Lk 1,28).

Evangelium vypráví úchvatnou událost zvěstování (Lk 1, 26 -38) .

Offertorium se opět vrací k pozdravu Matky Boží Zdrávas Maria

Secreta je obměnou orace, ale navíc připomíná již Pánovo zmrtvýchvstání. Preface je o Panně Marii.

Jako Postcommunio slouží modlitba, jakou se modlíme denně v Anděl Páně.