12. září: Svátek Jména Panny Marie

                                               +++++++++

Jméno Panny Marie je jméno naší nebeské Matky. Je to jméno, které je nám po jménu Ježíš nejdražší. K těmto dvěma jménům upínáme všechny naděje své spásy a toužíme je vyslovit naposled v okamžiku své smrti.

Maria = Paní = krásná = mořská hvězda

Vyslovit její jméno znamená potvrzovat její moc, vzývat její pomoc a svěřovat se do její vždy bděléb ochrany

Introit:Před tvou tváří se budou kořit všechna knížata lidu. Za ní budou uvedeny ke Králi panny, družky její budou přivedeny s jásotem. A plesáním. Mé srdce přetéká slastí, věnuji Králi své dílo. (Ž 44)

Orace: Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, aby tvoji věrní, kteří se radují ze Jména a ochrany nejsvětější Panny Marie, byli pro její dobrotivou přímluvu vysvobozeni zde na zemi ode všeho zlého a zasloužili si přijít do věčné radosti v nebi.

Epištola: Já jako vinný kmen raším s libou vůní, z mých květů jsou skvostné a přebohaté plod. Já jsme matka krásného milování, bázně poznání a svaté naděje. Ve mně je všechny milosti k životu pravdy, ve mně je všechny naděje v život ctnosti. Přistupte ke mně všichni, kdo toužíte po mně, abyste se nasytili mými plody. Neboť myslet na mne je sladší než med a mít mě za podíl převyšuje plást medu. Moje památka bude trvat do posledního pokolení. Kdo mě jedí, budou dále lačnět, a kdo mě pijí, budou dle žíznit. Kdo mě poslouchá, nebude zahanben, a ti, kdo o mě usilují, navěky nezhřeší. Kdo mě vysvětlují, budou žít věčně.

Graduale: Požehnaná a úctyhodná jsi, Panno Maria, která jsi bez porušení cudnosti byla shledána jako Matka Spasitele. Panno, Rodičko Boží, ten, jehož celý svět neobsáhne, stal se člověkem a uzavřel se v tvém lůně.

Evangelium vypráví zprávu o zvěstování

I. Tento svátek jako druhý ze čtyř mariánských svátků v měsíci září zavedl pro celou církev bl. papež Inocenc XI. Je to slavnost vděčnosti za záchranu křesťanství a křesťanské kultury ve Střední Evropě.(viz)

                                                ***

  K dnešnímu dni viz