K svátku sv. Anny

                                                                               Leonardo da Vinci sv.Anna samotřetí

                       4. – 6 lekce z Matutina Římského breviáře

Komnata sv.Anny se nám představuje současně jako vzor života manželského v matce a panenství v dceři, z nichž první byla  osvobozena od neplodnosti, zatímco druhá přinese na svět nadpřirozeným způsobem Krista, božským působením nám podobného. Právem je tedy Anna naplněna Duchem Svatým a s veselou a radostnou duší zpívá: Radujte se se mnou, která jsem byla neplodná, přivedla jsem na svět plod mně slíbený a svým mlékem sytím požehnaný plod, tak jak jsem toužila. Snášela jsem smutek neplodnosti, a oděla jsem se svátečním rouchem plodnosti. Ať se se mnou raduje Chana, sokyně Peniny a oslavuje svým příkladem tento nový a neočekávaný zázrak, který se ve mně uskutečnil.

Zajásala Sára velkou radostí ze své stařecké plodnosti, předobrazu mé pozdní plodnosti. Neplodné i plodné nechť se mnou slaví obdivuhodnou návštěvu z nebes, které se mi dostalo. Všechny matky, kterým se dostalo radosti mateřství, nechť i ony se mnou řeknou : Požehnán buď ten, který udělil svým služebníkům to, oč prosili, a učinil plodnou tu, která byla neplodná a dal jí tento nesrovnatelný plod Panny, která se stane Matkou Boží podle těla, lůno, které je nebem a v němž bude přebývat ten, kterého nikdo nemůže obsáhnout. Spojme s ní také my svůj hlas a pějme chválu té, o které se mluvilo jako o neplodné, a nyní je matkou panny a matky. Řekněme spolu s Písmem: Požehnaný Davidův dům, odkud jsi vzešla, a lůno, ze kterého Bůh učinil svou archu posvěcení, totiž tu, která ho počne bez přispění muže.

Opravdu třikrát blažená jsi ty, která jsi přivedla na svět dítě, které Bůh naplnil blažeností, Marii, jejíž samotné jméno ji činí hodnou úcty, neboť  porodila Krista, květ života. Pannu, jejíž zrození bylo slavné a jejíž porod bude na světě nejvznešenější. Blahopřejeme ti, blažená ženo, že jsi měla tu výsadu dát všem srdcím naději v zaslíbeném potomstvu. Ano, buď požehnaná a požehnaný je plod tvého lůna. Duše oslavují tvůj plod a každý jazyk oslavuje s radostí tvé mateřství. Nejvyšší chválu zaslouží ta, které Boží dobrota dopřála osud, aby nám darovala obdivuhodný plod, z něhož vzešel sladký Ježíš.

Sv. Jan Damascenský, z druhé promluvy k Narození blahoslavené Panny Marie.