S novou mší nejde hlásat evngelium

20. 3. 2021

„Svět nemůže být evangelizován mší ze šedesátých let.“ Upřímná analýza

Jeden z nejvýznamnějších předpokladů [ vizz k uchopení status questionis jsou rozdíly mezi dvěma obřady, které vyjadřují dvě různé teologie: starodávná christocentrická a antropocentrický novus.

Nedávno otec Richard Gennaro Cipolla, bývalý episkopální pastor, který se stal katolickým knězem, adresoval velmi významný dopis pomocnému biskupovi v Los Angeles Robertu Barronovi. Myslím si, že je zajímavé a poučné poslouchat otce Richarda, protože ve své analýze zaměřené zejména na liturgii se dotýká některých rozhodujících bodů, které si nyní uvědomuje mnoho věřících laiků, zatímco příliš mnoho biskupů je nadále ignoruje.

Otec Richard na začátku svého příspěvku biskupu Barronovi píše: „Jsem katolický kněz, kterému brzy bude osmdesát. V této chvíli mého života by se zdálo jako rozumnější odložit vše, co ohrožuje mír a vyrovnanost, o které by měl člověk v této fázi života usilovat. Ale bohužel, moje genetická výbava z jižní Itálie mi neumožňuje ponořit se jen do kontemplace a vzpomínek“.

Ale proč konkrétně dopis Barronovi?

Důvod spočívá v článku (Evangelická cesta ohnivého slova), ve kterém Barron, který se staví proti liberálním katolíkům i tradicionalistům, tvrdí, že stojí na straně Druhého vatikánského koncilu a všech poválečných papežů, až po Františka.

Barron připomíná, že často kritizoval katolicismus, který vládl v letech po Druhém vatikánském koncilu, a říká: „Zdůrazňoval jsem kristocentrismus na rozdíl od antropocentrismu, teologické metody založené na Písmu spíše než na základě lidské zkušenosti. Zdůrazňoval jsem potřebu vzdorovat redukci křesťanství na psychologii a sociální službu, pro obnovení velké katolické intelektuální tradice“.

V této linii, říká Barron, inspirovaný především Janem Pavlem II., „jsem vytvořil videa na širokou škálu teologických a kulturních témat; natočil jsem dokumenty, které vyjadřovaly pravdu a krásu katolicismu; kázal jsem o Bibli v rozhlase, televizi a na internetu; a nakonec jsem vytvořil institut „pro formaci laiků“. To vše v reakci na to, co nazývá „béžovým katolicismem“, rozředěným a lahodným.

„O katolickém liberalismu – říká biskup – jsem nikdy nezměnil názor a nadále ho považuji za vyčerpaný projekt, jak říká můj mentor, kardinál Francis George.“ Barron však tvrdí, že je přesvědčen, že i konzervativní katolicismus je neadekvátní, protože „se uchyluje k předchozím kulturním formám vyjadřování víry a absolutizuje je“, takže není schopen vstoupit do současné doby a napojit se na kulturu, v níž se nachází.

V tomto ohledu Barron v článku odsuzuje: „V posledních letech se v americkém katolicismu objevilo zuřivě tradicionalistické hnutí, které našlo domov zejména v prostoru sociálních médií. Částečně to přišlo jako reakce na stejný béžový katolicismus, který jsem kritizoval, ale jeho dravost je způsobena skandály, které za posledních třicet let otřásly církví, zejména případ McCarricka. Ve svém částečně oprávněném hněvu a frustraci se tito tradicionalističtí katolíci stali nostalgickými pro církev v předkoncilním období a nepřátelští vůči samotnému 2. vatikánskému koncilu, papeži Janu XXIII., Pavlu VI. a Janu Pavlu II. a zejména vůči současnému Svatému otci“. Nejvyšší ironie – píše Barron – spočívá ve skutečnosti, že tito radikálně tradicionalističtí katolíci ve svém odporu vůči autoritě papeže a ve svém popření legitimity ekumenického koncilu riskují, že překročí hranice církve. Jejich katolicismus rozhodně není béžový, ale je to skutečně katolicismus, který sám sebe pohltí. A možná cítí tento rozpor a jsou naštvaní na každého, kdo se odváží jim odporovat.

Barron tedy říká jasné „ne“ jak béžovému, tak i „sebezžíravému“ katolicismu. Toto je postavení těch, kteří „jsou s Druhým vatikánským koncilem, Janem Pavlem II., Benediktem i Františkem, s katechismem z roku 1992 a Novou evangelizací“. Je to pozice těch, kteří „se nechtějí vzdát kultury ani ji démonizovat, ale spíše v duchu svatého Jana Henryho Newmana chtějí vzdorovat tomu, čemu je třeba odolat, a asimilovat, co mohou, jak řekl sv. Pavel, být vším pro všechny, kvůli evangeliu (1. Kor. 9: 22–23).

Závěrem lze říci, že podle Barrona liberální i tradicionalistický katolicismus „umírá“.

A proto se, jak vysvětluje, pokusil umístit své stránky Word on Fire „na cestu evangelikálního katolicismu, katolicismu svatých papežů spojených s Druhým vatikánským koncilem, živého katolicismu“.

A tady je odpověď otce Richarda Gennara Cipolly.

„Sleduji vaši kariéru v Církvi již několik let, s velkým obdivem k vašemu postoji proti tomu, čemu říkáte liberální katolicismus. Svatý John Henry Newman, velký odpůrce náboženského liberalismu by schválil váš boj proti béžovému katolicismu. Vaše četná instruktážní videa jasně ukazují, že chápete důležitou roli Krásy v katolické víře. Je zřejmé, že jste mužem pravé víry, který miluje církev.“

„Myslím si – pokračuje Cipolla, že se cítíte jako střední cesta mezi konzervativními a liberálními katolíky. Musím vás však varovat, abyste se neoženil s žádnými médii, protože sám kardinál Newman by vás varoval před jeho zkušenostmi s tímto způsobem myšlení. Problémem není váš sňatek s energickým evangelikálním katolicismem. Problém není jen v tom, že jste dítětem důsledků Druhého vatikánského koncilu, ale také a především v tom, že jste produktem světa novus ordo. Vaše chápání liturgie, „vrcholu, ke kterému směřuje činnost církve“, je založeno na formě mše, která je radikálním rozchodem s Tradicí, produktem šedesátých let, formou, která má význam pouze pro ony dvě pokoncilní generace. Jedním z důvodů rychlého poklesu pravidelné návštěvnosti mší – v některých diecézích méně než 15% – je v tom, že pro mnoho mladých mužů a mladých žen mše novus ordo neříká nic z toho, co duchovně hledají. Hledají chléb a víno nebeské, ne produkt z mixéru, který chutná jako dětská výživa“.

„Jste příliš mladý – říká otec Cipolla biskupu Barronovi – na to, abyste měl zkušenosti s církví před Druhým vatikánským koncilem. Když skončil Koncil, bylo vám šest. Byl jste malým dítětem, když církví otřásaly neustálé liturgické změny, a bylo vám teprve jedenáct, když byl vyhlášen misál novus ordo Pavla VI. a byla potlačena tradiční římská mše stará nejméně 1500 let. To málo, co jste slyšel o tradiční mši, bylo vysoce filtrováno těmi, kteří potlačení tradiční mše a zavedení liturgické formy, jakou dosud katolická církev neviděla, uvítali. Dobře si pamatuji katechety, kteří si mysleli, že je jejich povinností potlačit jakýkoli odkaz na tradiční mši a na víru ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii a popřít, že mše je pravou a skutečnou obětí“.

„Vaše generace je tou, pro kterou byla zrušena tradiční liturgie. Kultura zrušení, o níž se dnes tolik hovoří, se s ohledem na liturgický život církve očekávala před lety v bezprostředním pokoncilním období. Ale vyhlazení nemůže fungovat v církvi spojené s věčností a věčným Bohem. Objev tradiční římské mše byl šokujícím duchovním zážitkem v mém životě jako kněze: přinesl mi do služby mnoho dobrého ovoce a naplnil mě radostí, kterou nic nemůže zkalit. Mnoho seminaristů a mladých kněží, které přitahuje tradiční mše, má to štěstí, že patří ke generaci, pro kterou tradiční mše nebyla úřady zrušena. Tito muži a také mnoho žen, náboženských i laických, našli perlu velké hodnoty, což je činí velmi šťastnými, duchovně šťastnými.“

Ti starší, píše otec Richard, zažili kolaps náboženské výchovy, náboženských řádů a kněžství. Sexuální korupce v duchovenstvu byla jen potvrzením: v letech následujících po Druhém vatikánském koncilu se něco strašně pokazilo.

Evangelizace je ústřední otázkou, „ale jak věděl papež Benedikt XVI., nemůžete evangelizovat svět pomocí mše novus ordo, jehož kořeny a motivace jsou zapuštěné do 60. let!“.

„Nejsem radikální tradicionalista – uzavírá otec Richard. Jsem šťastný člověk, který miluje katolickou církev a jejího Pána a Spasitele Ježíše Krista. Raduji se, že tolik mladých seminaristů a kněží pro sebe objevilo krásu a hloubku tradiční římské mše. Raduji se, že tolik katolických rodin objevilo, co znamená uctívání Boha, jež zažívají v tradiční římské mši. Tito lidé jsou skutečně evangelizátoři. Není to přístup těch, kdo říkají: našli jsme, co se nám líbí a co nám vyhovuje a zbytek církve může jít do pekla. Vůbec ne. Jsou radostnými a vstřícnými subjekty a jsou evangeličtí v pravém slova smyslu“.

Závěr otce Richarda je třeba přečíst celý. Píše, že návštěva typické katolické farní mše v neděli s největší pravděpodobností znamená nenajít úctu, pokoru a bázeň před Bohem. Pravděpodobně uvidíte muže stojícího před stolem, který mluví s Bohem, zatímco kdo ví proč, stojí před lidmi, se kterými nemluví. Najdete laika nebo laičku, který čte čtení, jež pro posluchače často znamenají jen velmi málo. Posloucháte smutně průměrnou a sentimentální hudbu, která nemůže vzbudit důstojnou úctu. Posloucháte kázání občas i z vtipů, které přesvědčí lidi, že to, co se říká, nelze brát vážně.

„Biskupe Barrone, myslím, že byste měl méně psát a mluvit, více chodit a setkávat se s lidmi. A tím nemyslím pořádání konferencí a důležité projevy. Naslouchat nejen vašim fanouškům, ale všem mužům a ženám za všech podmínek; sedět ve výboru farnosti, která nabízí tradiční římskou mši“. K tomu je ale nutné – uzavírá otec Richard – konečně odložit předsudky, které sahají do poloviny minulého století.

„Velkou výhodou tradiční římské mše je, že se můžete uvolnit. Nemusíte chodit na jeviště. Nemusíte brilantně přednášet. Nemusíte dělat mši relevantní pro věřící. Jen být ochoten pracovat na polích Páně “ Zdroj Duc in altum