Svatodušní oktáva

Svatodušní oktáva je obsahově podobná oktávě velikonoční jakožto druhá velká křestní slavnost, kde se však ke křtu připojuje také biřmování. Ta jakožto svátost Ducha Svatého poskytuje další dary a vlité ctnosti, posilu a nezrušitelné znamení a zařazuje nás do řad bojovníků Páně. 

Pondělní liturgie nás nabádá k vděčnosti a horlivosti ve spolupůsobení s přijatými milostmi a v jejich účinném uplatňování.

Po celou oktávu je do mešní liturgie zařazena svatodušní sekvence Veni, Sancte Spiritus.

Epištola ze Skutků apoštolů nám představuje nevšední událost: Duch Svatý sám předešel svou milostí apoštoly v udělení křtu.

Evangelium se vrací k nočnímu rozhovoru Pána s Nikodémem, ve kterém Spasitel jednoznačně zdůrazňuje nezbytnost křtu a života podle víry.

Úterní Introit vyzývá k radostným díkům a stejně radostné ochotné pozornosti k slovům Pánova učení. Text z nekanonické knihy Esdrášovy a žalm 77 nám připomínají Pánova slova: Nedomnívejte se, že jsme přišel zrušit zákon anebo proroky: Nepřišel jsem zrušit, ale naplnit.

Evangelium se vrací k obrazu dobrého pastýře a varuje před zloději, kteří kradou a zabíjejí. Jen ON přišel, aby jeho ovce měly život a měly ho v hojnodti

Ve středu, pátek a sobotu jsou letní kvatembrové dni.

Čtvrtek v oktávu svatodušním má stejný mešní formulář jako Neděle Svatodušní. Výjimku tvoří jen obě čtení. Čtvrteční liturgie má tuto genezi: Před zavedením svatodušního oktávu slavil se samotný Hod Boží tři dny: v neděli, pondělí a úterý. Následující středa, pátek a sobota tvořily kvatembrové dny. Protože při vzniku oktávu zůstával čtvrtek bez mešního formuláře, byl mu přiřazen formulář z Hodu Božího s novými čteními.

Obě tato čtení hovoří o moci nad zlými duchy, kterou Pán vybavil své učedníky.

(Lstivý Nepřítel používá právě falešné „dary Ducha“, aby úspěšně pronikal do Božího stáda.)

Kvatembrový svatodušní pátek


Orace Svatodušního pátku jako velmi aktuální prosí o ochranu před nepřátelským útokem, kterou poskytuje spojení s Duchem Svatým.

Epištola slovy proroka Joela (2, 23-26) opěvuje vděčnou radost, jaká provází pravé pokání a odpuštění hříchů. Kající skutky Bůh štědře a spravedlivě odměňuje.

Evangelium (Lk 5, 17-26) vypráví známý případ ochrnutého, kterého spustili před Ježíše ochotní pomocníci střešním otvorem. Jeho uzdravení přímo souvisí s odpuštěním hříchů, za které vděčně velebil Boha.

Kvatembrová svatodušní sobota

Dnešní bohoslužbou vrcholí svatodušní  kvatembr a končí velikonoční období. Dříve  se slavila v noci a měla velmi slavnostní ráz. Připomíná to dávnou strukturu, při které se udílí nižší i vyšší a kněžská svěcení. Takřka všechny zpěvy jsou chválou a oslavou Ducha Svatého. Úplný obřad má pět čtení se zpěvem a orací a pak následuje vlastní mešní text. Ve čteních se opakují úryvky z Joelova proroctví. Kratší mešní forma má dvě čtení a evangelium.

V mešním kánonu se naposled používá svatodušní Communicantes a Hanc igitur.

V závěrečném Postcommunio prosíme:

Kéž v nás tvá svatá tajemství probudí božský zápal, abychom se radovali jak z jejich slavení, tak z jejich plodů.

Touto bohoslužbou končí velikonoční období.