Středa Svatého týdne

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí (Fil 210)

Dvě dojemná čtení z proroka Izaiáše (62,11;63,1-7) a (53,1-12) se týkají výkupného poslání trpícího Mesiáše. Tato proroctví výstižně líčí Ježíšovo utrpení a ještě více zdůrazňují věčný Boží plán spásy světa. Všechny mešní texty hovoří o Spasitelově utrpení. Třetí zpráva o jeho umučení podle sv. Lukáše vyzvedává dobrotu a milosrdenství Spasitele, který odpouští Petrovi jeho zapření, těší jeruzalémské ženy, prosí za své kruté katany a přijímá do ráje kajícníka z kříže. Zítra vstoupíme do Svatého tridua.

Modlitba za lid

Shlédni, Pane, prosíme, na tuto svou rodinu, pro kterou   náš Pán Ježíš Kristus neváhal vydat se do rukou zločinců a podstoupit muka kříže.