První neděle postní Invocabit

Postní neděle v tradiční liturgii jsou pojmenovány podle prvního slova Introitu. Tato první se nazývá Invocabit. Je to začátek žalmu 90: Invocabit me et ego exaudiam eum. (Bude mne vzývat a já ho vyslyším) Z veršů tohoto slavného zpěvu o neporazitelnosti těch, kdo jsou pod ochranou Nejvyššího, je sestaven Introit, Graduále, Tractus, Ofertorium i verš ke Communio. Je to součást výzvy, abychom plni důvěry horlivým křesťanským životem s obnoveným úsilím pokračovali v zápase proti Zlému a upevňovali tak své ctnosti.

Při prvním setkání Satana s člověkem, který s ním zavedl dialog, slavil Nepřítel úspěch a podrobil si tak celé lidské pokolení. Nový Adam však s tímto protivníkem nediskutuje. (Mt 4, 1 – 11) Jeho strohá a jednoznačná odmítnutí trojího pokušení jasně kontrastují s Eviným dialogem, i pokud jde o jeho výsledek. Jsou to stará osvědčená ďáblova pokušení k poživačnosti (smyslnosti), pýše a k hamižnosti a praktickému materialismu. Peklo nás infikuje stále stejným způsobem a ví, že u těch, kteří spoléhají sami na sebe, může si být jisté svým vítězstvím.

Spasitelova taktika se má stát naším programem pro celou postní dobu a pro život vůbec. Záleží na nás, abychom podle doporučení svatého Pavla (2 Kor 6, 1-10) nepřijímali Boží milost nadarmo. Když snášíme s trpělivostí a plně opodstatněnou důvěrou v Boha každodenní námahy, nesnáze i rány, můžeme si být jisti, že nás Bůh vyslyší a v den spasení nám pomůže. I jako chudí mnohé obohatíme a jako nic nemající budeme vládnou všemi věcmi.

Mešní texty

Celou bohoslužbu provází žalm 90, který je posvátným válečným zpěvem a nabádá ke statečnému boji s vědomím Boží pomoci a ochrany.

Introit: Bude mě vzývat, a já ho vyslyším; vysvobodím ho a oslavím. Nasytím ho dlouhým věkem. Kdo přebývá pod ochranou Nejvyššího, bude prodlévat ve stínu Boha nebes (Ž90, 15,16, 1)

Oratio: Bože, jenž svou církev očišťuješ každoročním zachováváním čtyřicetidenního postu, uděl své rodině, aby uplatňovala v dobrých skutcích, čeho se snaží od tebe dosáhnout zdrženlivostí.

Epištola: (2 Kor 6, 1-10) Je však třeba, bychom dobře spolupracovali s Boží milostí a nepřijímali ji nadarmo. Musíme být věrní jako sv. Pavel i při překážkách a utrpení, abychom za všech okolností dávali dobrý příklad.

Evangelium (Mt 4, 1-11) nám ukazuje, že naše smírné pokání je spojeno s vykupitelským zápasem našeho Pána, který je nám vzorem, jak odrážet útoky nepřítele.

Offertorium je rovněž z žalmu 90: Svými plecemi tě Pán zastíní a pod jeho křídly najdeš naději; jeho prvavda tě obklopí jako štít.

Secreta vyslovuje smysl postního úsilí: Přinášíme slavně počáteční svatopostní oběť a prosíme, Pane, abychom zdrženlivostí od tělesných pokrmů dosáhli také zdrženlivosti od škodlivých žádostí.

Postcommunio vyslovuje smysl postní doby: Svatá oběť tvé Svátosti ať nás, Pane, obnoví a očištěné od starého člověka přivede k účasti na spásném tajemství.