Zjevení Panny Marie v Lurdech

Ještě dříve, než jsme do středu pozornosti 11. února sami postavili nemocného člověka, soustředili jsme se s úctou a vděčností na dobrotivou a milosrdnou Matku. Neposkvrněná Panna projevila přesvědčivě svým zjevením svoji vpravdě mateřskou a nedostižnou péči o celé churavějící lidstvo. Její lurdské poselství je více než stručné, a přece je nadmíru výmluvné.

Především nám dala najevo, jak je jí milé, že jí Církev, jejímž je obrazem, přiznala oficiálně slavný titul bez poskvrny počaté: „Jsem Neposkvrněné Početí!“ Tomu také odpovídají původní liturgické texty, ze kterých dnes v nové nezávazné připomínce nezůstalo vůbec nic.

Viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, jak sestupuje z nebe od Boha. Mé srdce překypuje blaženými slovy. Květy se objevily v naší zemi, je slyšet hlas hrdličky.

Povstaň, moje přítelkyně, ty jsi slávou Jeruzaléma, ty jsi radost Izraele. Všechna jsi krásná, šťastná a hodná veškeré chvály, neboť jsi panenskou nohou potřela hadovu hlavu.

Jako čistá a Neposkvrněná Panna přichází drtit hlavu Nepřítele, který šíří mezi jejími dětmi mor hanebného, ponižujícího a zotročujícího hříchu nečistoty. Přichází proto osobně, aby lidstvu nabídla jediné opravdu účinné léky proti této smrtelné epidemii.

Královna nebe a země se z Masabielské jeskyně s nesmírnou a úctou obrací na chudou, nevzdělanou dívku a tato prostá a čistá duše s největší pokorou a poslušností plní nezvyklá přání překrásné Paní, aby se pak stala až do své smrti jejím ztělesněným poselstvím.

Co mohu pro vás udělat?

Modli se za hříšníky! Máš růženec? Použij ho.

Opakuj hlasitě: Pokání, pokání, pokání!

Běž a polib zemi za hříšníky. Napij se umyj z pramene a jez trávu, která tam je.

Co tedy může Bernadeta dělat pro záchranu světa a vyhnání nečistého ducha? Má se modlit především tak, jak se to Neposkvrněné nejvíce líbí, a jako pokání použít to, co se naší zhýčkané přirozenosti vůbec nelíbí. To je poselství pro všechny ctitele Neposkvrněné.

Modleme se:

Bože, jenž jsi neposkvrněným početím Panny Marie připravil svému Synu důstojný příbytek, oslavujeme Zjevení této Panny a pokorně tě prosíme, abychom dosáhli spásy a zdraví duše i těla.

Co je pro svět pošetilé, to si Bůh vyvolil, aby zahanbil moudré, a co je ve světě slabé, aby zahanbil silné.“

Jak bláhoví jsou všichni ti, kteří se domnívají, jak neposloužili ekumenismu, když na posledním koncilu odepřeli přiznat  Panně Marii plně oprávněný titul Prostřednice všech milostí, a jak mu navíc prospějí, když se připojí k oslavám jubilea tragického rozkolu, který polovinu křesťanů připravil o mariánskou úctu!

                                                                      viz také